Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά

07/08/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Πειραιά ανακοίνωσε την σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε δύο (2) άτοµα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου GRESS στο πλαίσιο του Προγράµµατος INTERREG EUROPE, µε τις εξής ειδικότητες:

1) Στέλεχος παροχής υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης για την υλοποίηση και τον συντονισµό του έργου GRESS.
2) Υπεύθυνος οικονοµικής διαχείρισης του έργου GRESS


ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο ∆ήµος Πειραιά συµµετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό έργο µε τίτλο GREen Startup Support και ακρωνύµιο GRESS, που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα INTERREG EUROPE.

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.054.671 €, για δε τον ∆ήµο Πειραιά στο ποσό των 166.840 €. Η χρηµατοδότηση από το πρόγραµµα INTERREG EUROPE ανέρχεται σε 85%, ενώ το υπόλοιπο 15% χρηµατοδοτείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων.
Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε 42 µήνες και αποτελείται από δύο φάσεις.
Συγκεκριµένα, η 1η φάση διαρκεί 30 µήνες, από 01/08/2019 ως 31/01/2022 και η 2η φάση 12 µήνες, αµέσως µετά την 1η φάση.
Η ανάγκη να προωθηθεί µια οικονοµία χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, παρέχει πολλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες. H ΕΕ και τα κράτη µέλη οφείλουν να επιτρέψουν στις ΜΜΕ να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες αυτές.

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 9:00 π.µ. -
15:00 µ.µ., από 07-08-2019 έως και 16-08-2019. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.
Αιτήσεις και δικαιολογητικά που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
23 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο ΓΝ Χίου
10 προσλήψεις στο Δήμο Αιγάλεω
2 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας στο ΕΚΚΑ
4 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά
4 προσλήψεις μουσικού προσωπικού στο Δήμο Κιλελέρ
22 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Λυκόβρυσης - Πεύκης
55 θέσεις διδακτικού εκπαιδευτικού προσωπικού στη σχολή Ευελπίδων