Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 θέσεις Μεταδιδακτορικού και Μεταπτυχιακού συνεργάτη στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

06/08/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης Εθνική Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/Νανοηλεκτρονικής (Ε-12193) με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002772, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Ενίσχυση Υποδομών Έρευνας & Καινοτομίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510038 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προκηρύσσει δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβασης ανάθεσης έργου, ως εξής:

Μία (1) θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη στο πεδίο Υπολογιστικής Ανάλυσης Φαινομένων Συγχρονισμού σε δίκτυα Νευρώνων με εφαρμογή σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες
Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πεδίο της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης

Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης που θα συναφθεί ανάμεσα στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και στο επιλεγέν προσωπικό είναι (7) μήνες για τη θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη και δώδεκα (12) μήνες για τη θέση του μεταδιδακτορικού συνεργάτη. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του ΔΣ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, μέχρι την ημερομηνία λήξης του έργου.
Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι μέχρι 30/09/2019.
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
ΘΕΣΗ 1
Μία (1) θέση μεταπτυχιακού συνεργάτη στο πεδίο Υπολογιστικής Ανάλυσης Φαινομένων Συγχρονισμού σε δίκτυα Νευρώνων με εφαρμογή σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες
Απαιτούμενα προσόντα
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο.
• ʼριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2).
• ʼριστη γνώση προγραμματισμού σε γλώσσες (C ή/και C++ ή/και FORTRAN).

ΘΕΣΗ 2
Μία (1) θέση μεταδιδακτορικού συνεργάτη στο πεδίο της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης
Απαιτούμενα προσόντα
• Πτυχίο AEI, Τμήματος Χημείας, ή Χημικών Μηχανικών, ή Φυσικής ή Θετικών Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας (θα ληφθεί υπόψη ο βαθμός του πτυχίου)
• Διδακτορικό δίπλωμα στη Φυσική ή Χημεία ή Επιστήμη Υλικών ή σε συναφές αντικείμενο
• Εκτεταμένη εμπειρία στην ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης, στην ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης υψηλής διακριτικής ικανότητας και στην φασματοσκοπία απώλειας ενέργειας ηλεκτρονίων νανοϋλικών (θα ληφθούν υπόψη τα έτη εμπειρίας)
• Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και παρουσιάσεις σε συνέδρια (θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός δημοσιεύσεων
• Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα (θα ληφθεί υπόψη ο αριθμός συμμετοχών σε ερευνητικά προγράμματα)

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται το Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος οδός Πατριάρχου Γρηγορίου Ε’ & Νεαπόλεως 27, 15341 Αγία Παρασκευή.
Η έρευνα για τη θέση 1 θα πραγματοποιηθεί στο Εργαστήριο Στατιστικής Μηχανικής και Πολύπλοκων Δυναμικών Συστημάτων, Ι.Ν.Ν., ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και για τη θέση 2 στο Ι.Ν.Ν., ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω e-mail με την ένδειξη: Αίτηση για την α.π. 015/2019-2424 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 1 ή 2 (όπως αυτός αναφέρεται στον Πίνακα του Παραρτήματος), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος: dd.protokol@admin.demokritos.gr
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και η αίτηση - η υποβολή της είναι υποχρεωτική - βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος http://www.demokritos.gr
Για την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν σχετικό e-mail από το Τμήμα Γραμματείας του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος.
Αντικατάσταση της πρότασης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.
Προτάσεις, οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις και αιτήσεις χωρίς αναφορά σε κωδικό θέσης δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Προσόντα που αναφέρονται είτε στην πρόταση, είτε στο βιογραφικό σημείωμα, αλλά δεν τεκμηριώνονται με την υποβολή των αντιστοίχων δικαιολογητικών, δε θα ληφθούν υπ’ όψιν και δε θα μοριοδοτηθούν για την τελική κατάταξη των υποψηφίων.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τη Δρα Α. Προβατά (για τη θέση 1) στο τηλέφωνο 2106503964 & στο e-mail: a.provata@inn.demokritos.gr και με τους Δρα Β. Κυλίκογλου & Δρα Φ. Κατσαρό (για τη θέση 2) στα τηλέφωνα 210650-3307,3671 & στα e-mail: v.kilikoglou@inn.demokritos.gr, f.katsaros@inn.demokritos.gr
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως και τη Δευτέρα 19-08-2019 (23:59)
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΙΩΥ469ΗΕΒ-6ΙΛ/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Επαναπροκήρυξη θέση ναυαγοσώστη στη Σητεία
9 προσλήψεις στο Δήμο Ωρωπού
Πρόσληψη ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού στην ΠΕ Ευβοίας
13 προσλήψεις προσωπικού για τις κατασκηνώσεις του υπουργείου υγείας
12 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης
Θέση υπαλλήλου για τη γραμματειακή υποστήριξη των οργάνων διοίκησης του ΕΛΙΔΕΚ
Θέση υπαλλήλου στο τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Πληροφοριακών συστημάτων του ΕΛΙΔΕΚ