Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση ΠΕ Οινολογίας ή Τεχνολογίας τροφίμων ή Βιολογίας ή Χημείας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

28/07/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Έχοντας υπόψη την αριθμ 141/2.7.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμ. Θέματος 30, ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ/Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών
Προϊόντων εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου
Oenovation με κωδικό Τ1ΕΔΚ-04747 (MIS 5031228) (ΕΥΔΕ- ΕΤΑΚ 2592/18/7/2018, ΑΔΑ: 6Θ0Θ4653ΠΣ-Ν6Ι) και με τίτλο Αξιοποίηση νέας φυσικής Ελληνικής μικροβιακής χλωρίδας προς
παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και χρηματοδοτείται στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 - 2020.


Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο τον μοριακό χαρακτηρισμό ζυμών,
τον προσδιορισμό οινολογικών (τεχνολογικών) χαρακτηριστικών των στελεχών ζυμών, την επεξεργασία των αποτελεσμάτων (επεξεργασία βιολογικών δεδομένων) και τη συγγραφή εκθέσεων/παραδοτέων του έργου (Παραδοτέο 2).


Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ Οινολογίας ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή Βιολογίας ή Χημείας ή άλλης συναφούς ειδικότητας της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Οινολογία, Μικροβιολογία Οίνου ή Τροφίμων.
- ʼριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις στο αντικείμενο του Έργου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.
- Εργασιακή Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα σχετικά με το αντικείμενο.
- ʼδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)


Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 05.8.2019 και ώρα
13:00 σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη Για την αριθμ. 2372/36563/7/2019 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ.. Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 1, 14123,
Λυκόβρυση, Αττικής. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-2845940.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας και ΔΕ Ναυαγοσώστη στο ΝΠΔΔ του Δήμου Ήλιδας
6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Λασιθίου
7 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κω
Πρόσληψη Καθηγητή Βιολοντσέλου στο ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου
8 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Ροδόπης για Μαρώνεια
Πρόσληψη ΠΕ Τοπογράφου στο Δήμο Καστοριάς
Πρόσληψη ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Νέας Προποντίδας