Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Μηχανολόγου Μηχανικού με θέμα διατριβής στον τομέα της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ

22/07/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο
Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Ιχνηλασίας των Πλαστικών Απορριμμάτων Συσκευασίας Καταναλωτικών Προϊόντων για την Αντιμετώπιση Του Φαινομένου της Θαλάσσιας Ρύπανσης (MIS 5032817) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.


Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Ιχνηλασίας των Πλαστικών Απορριμμάτων Συσκευασίας Καταναλωτικών Προϊόντων για την Αντιμετώπιση Του Φαινομένου της Θαλάσσιας Ρύπανσης με κωδικό MIS 5032817 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1293, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο με την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.


Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο μέσω σύναψης σύμβασης μίσθωσης
έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.


ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Περιγραφή: Ένα (1) άτομο - Μηχανολόγος Μηχανικός - Ειδίκευση σε θέματα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Κωδικός Θέσης: TP - 3
Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα
:
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Υποψήφιος Διδάκτορας
Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι υποψήφιος διδάκτορας και το θέμα της διατριβής του να σχετίζεται με τον τομέα της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
• Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
2. Πιστοποιημένη γνώση της Γερμανικής ή της Γαλλικής γλώσσας
3. Πιστοποιημένη γνώση χρήσης εφαρμογών γραφείου της Microsoft
4. Γνώση προγραμματισμού μητρικής πλακέτας ανοικτού κώδικα, π.χ. Arduino
5. Γνώση χρήσης λογισμικού μοντελοποίησης διαδικασιών και πληροφοριακών συστημάτων
ARIS, ADONIS ή άλλο παρόμοιο.
6. Θεωρητικό υπόβαθρο και γνώση Υλοποίησης Δικτύων Χαμηλής Ισχύος και Ευρείας Περιοχής κάλυψης, π.χ. LoRa, SigFox ή παρόμοιο.
7. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με αντικείμενο τη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 22-07-2019


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 22-07-2019 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση: https://www.ntua.gr/media/k2/attachments/Prosklisi-Ponis3.pdf


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Μαγνησίας
7 προσλήψεις στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας
5 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας
20 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
8 προσλήψεις ΔΕ για υποστηρικτικές εργασίες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
2 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής