Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

Χορήγηση ανταποδοτικής υποτροφίας σε 2 μεταδιδάκτορες στο τμήμα χημικών μηχανικών Πάτρας

06/07/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς χορήγηση Ανταποδοτικής Υποτροφίας σε .....2.....Μεταδιδάκτορες
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει σύμφωνα με απόφαση της αρ. 612/01-07-2019 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος φυσικών προσώπων για τη χορήγηση 2 ανταποδοτικών υποτροφιών, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Ερευνητική Υποδομή για την Αξιοποίηση Αποβλήτων και Αειφόρου Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (INVALOR, που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο της πράξης Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία ΕΣΠΑ 2014-2020 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Γεώργιο Αγγελόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 6 & 7 του ν.4547/2018, καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ 6 του ν.4559/2018, ως κάτωθι:


Το έργο αφορά τη συμμετοχή στην ενότητα εργασίας ΠΠ.ΕΕ2 του Υποέργου (1):
Νέα καταλυτικά υλικά και διεργασίες οξείδωσης για την απορρύπανση υδατικών μητρών από οργανικούς ρύπους.
Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν στις παρακάτω επί μέρους ενέργειες/εργασίες:
1. Πλήρης χαρακτηρισμός των υδατικών μητρών πριν και μετά τις προτεινόμενες επεξεργασίες στις ΥΕΕ 1-5. Ανάλογα με τον τύπο της μήτρας/αποβλήτου θα πραγματοποιούνται: μετρήσεις
παραμέτρων οργανικού φορτίου (COD, TOC, BOD), οικοτοξικότητας και εξονυχιστική ανάλυση παραπροϊόντων με τεχνικές υγρής και αέριας χρωματογραφίας.
2. Χαρακτηρισμός των νέων υλικών με τεχνικές XRD, SEM, DRS, TEM.
3. Εκπαίδευση φοιτητών, ερευνητών και στελεχών της βιομηχανίας Αντικείμενο ανάθεσης:
Οι υποψήφιοι θα συμμετάσχουν στην ΕΕ2 και στα ακόλουθα παραδοτέα
ΠΠ.ΕΕ2.Π1 : 1 Δημοσίευση σε περιοδικά/συνέδρια
ΠΠ.ΕΕ2.Π2 : 3 Επισκέψεις/ εκπαίδευση χρήστη
ΠΠ.ΕΕ2.Π3: Απασχόληση νέων επιστημόνων


Αμοιβή αναδόχου: …….17.850 €
Διάρκεια ανάθεσης: ……17 µήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: ʼμεσα, από ολοκληρώσεως των διαδικασιών (15/7/2019)Προσόντα


1. Δίπλωμα ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού ή πτυχίο Χημείας ή πτυχίο Βιολογίας ή άλλο ισότιμο και αντίστοιχο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
2. Διδακτορικό δίπλωμα σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
3. Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
4. Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα συναφή με το υπό ανάθεση έργο
5. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά ή/και ανακοινώσεις/παρουσιάσεις σε συνέδρια σε αντικείμενο σχετικό με το υπό ανάθεση έργο
6. Συνέντευξη


Το έργο δύναται να υλοποιηθεί στο εργαστήριο της Ερευνητικής Ομάδας Προχωρημένων Διεργασιών Οξείδωσης του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών.
Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις τους με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα στο Ενιαίο Σύστημα Υποβολής Αιτήσεων - Προτάσεων της
Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Πατρών και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο http://proskliseis.upatras.gr/ , μέχρι την 17/07/2019 (κατ’ ελάχιστον 15 ημέρες από την επομένη της
ανάρτησης).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
8 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Μαγνησίας
7 προσλήψεις στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας
5 προσλήψεις στο Δήμο Πειραιά
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας
20 θέσεις εργασίας στο Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων
8 προσλήψεις ΔΕ για υποστηρικτικές εργασίες στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
2 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής