Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

5 θέσεις στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ

12/06/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Μ.Π.), που εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης ΕνΑυΣυ Ανεμογεννήτριας Ενεργειακά Αυτόνομο Σύστημα Καταγραφής και Ασύρματης Μετάδοσης Δεδομένων με Πιεζοηλεκτρικούς Αισθητήρες με κωδικό ΟΠΣ MIS 5032788 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1286, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο με την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου διάρκειας έως και 05-09-2021 με δυνατότητα παράτασης φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου του Υποέργου, συνολικά πέντε (5) ατόμων-Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Κωδικό Θέσης: ΕνΑυΣυ-1 για 15 ανθρωπομήνες, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί πρόκειται να απασχοληθεί στο σύνολο των παραδοτέων και σε όλες τις Ενότητες Εργασίας στις οποίες συμμετέχει το ΕΜΠ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
- Διδακτορικό Δίπλωμα στο πεδίο της Δυναμικής Ανάλυσης Κατασκευών από Σύνθετα Υλικά.
1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Κωδικό Θέσης: ΕνΑυΣυ-2 για 7,2 ανθρωπομήνες, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί πρόκειται να απασχοληθεί στο σύνολο των παραδοτέων και σε όλες τις Ενότητες Εργασίας στις οποίες συμμετέχει το ΕΜΠ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
- Διδακτορικό Δίπλωμα στο πεδίο του Αυτομάτου Ελέγχου ή της Ρομποτικής.
1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Κωδικό Θέσης: ΕνΑυΣυ-3 για 18 ανθρωπομήνες, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί πρόκειται να απασχοληθεί στο σύνολο των παραδοτέων και σε όλες τις Ενότητες Εργασίας στις οποίες συμμετέχει το ΕΜΠ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού με βαθμό μεγαλύτερο του 8.0
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Συστημάτων Αυτοματισμού ή Συναφούς με βαθμό μεγαλύτερο του 8.0
1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Κωδικό Θέσης: ΕνΑυΣυ-4 για 18 ανθρωπομήνες, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί πρόκειται να απασχοληθεί στο σύνολο των παραδοτέων και σε όλες τις Ενότητες Εργασίας στις οποίες συμμετέχει το ΕΜΠ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με βαθμό μεγαλύτερο του 7.0
1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός με Κωδικό Θέσης: ΕνΑυΣυ-5 για 18 ανθρωπομήνες, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί πρόκειται να απασχοληθεί στο σύνολο των παραδοτέων και σε όλες τις Ενότητες Εργασίας στις οποίες συμμετέχει το ΕΜΠ.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
- Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού με βαθμό μεγαλύτερο του 8.0

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη πρόταση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα -Παράρτημα ΙΙ) με αναφορά στον κωδικό θέσης (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) και με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά αποκλειστικά με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο, στην παρακάτω διεύθυνση:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Πρωτόκολλο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, με αναγραφή στο φάκελο:
1)Η ένδειξη για το Έργο: ΕνΑυΣυ Ανεμογεννήτριας - Ενεργειακά Αυτόνομο Σύστημα Καταγραφής και Ασύρματης Μετάδοσης Δεδομένων με Πιεζοηλεκτρικούς Αισθητήρες, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Ευάγγελο Παπαδόπουλο.
2) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 32249/05-06-2019 και ο κωδικός της Θέσης.
3) Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: +30 210 7721440 (10.00π.μ.-15.00μ.μ., κ. Ευάγγελος Παπαδόπουλος) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: egpapado@central.ntua.gr

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 19-06-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΩΠ7Δ46ΨΖΣ4-ΛΥΦ/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη σχεδιαστή και προγραμματιστή ιστοσελίδων στο ΕΛΙΔΕΚ
Θέση Μεταφραστή υπεύθυνου επικοινωνιακού σχεδιασμού στο ΕΚΚΕ
11 προσλήψεις στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης της ΔΕΗ
Θέση διδάκτορα κοινωνικών ή ανθρωπιστικών επιστημών στο ΕΚΚΕ
14 προσλήψεις στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης
Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητας στο ερευνητικό κέντρο Αθηνά
Θέση μεταπτυχιακού μηχανολόγου μηχανικού στον ΕΛΚΕ του πολυτεχνείου Κρήτης