Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων Πολιτικού μηχανικού και Μηχανολόγου στον ΕΛΚΕ του ΕΜΠ

15/05/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Μ.Π.), που εδρεύει στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης Καινοτόμες Διατάξεις Αντισεισμικής Προστασίας Τριών Χωρικών Διευθύνσεων () με κωδικό ΟΠΣ 5030603, και κωδικό ΕΛΚΕ 68/1261, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩΔΗΜΙΟΥΡΓΩΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο με την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση έργου Ι.Δ. για την παροχή έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων για χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός Υποψήφιος Διδάκτορας (Ειδικός σε θέματα δομοστατικού σχεδιασμού και σεισμικής ανάλυσης κατασκευών) με ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ: NOESIS-1 και σύμβαση διάρκειας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και έως 31-07-2020 και για 14 ανθρωπομήνες συνολικά, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί πρόκειται να απασχοληθεί στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας:
ΕΕ1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟIONTΩΝ
ΕΕ2. ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ/ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Αναλυτικότερα:
1) Επιλογή τιμών βασικών παραμέτρων σχεδιασμού με μεθόδους βελτιστοποίησης.
2) Λεπτομερής 3διάστατος σχεδιασμός σε αντιπροσωπευτικές εφαρμογές.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού με βαθμό μεγαλύτερο του 7
2)Μεταπτυχιακό στο Δομοστατικό Σχεδιασμό
3) Υποψήφιος Διδάκτορας.


1 ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός Υποψήφιος Διδάκτορας με ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ: NOESIS-2 και σύμβαση διάρκειας από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και έως 30-11-2019 και για 6 ανθρωπομήνες συνολικά, Ε.Μ.Π. Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Τ.Κ. 15780, Αθήνα.
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί πρόκειται να απασχοληθεί στις κάτωθι Ενότητες Εργασίας:
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
ΕΕ1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟIONTΩΝ
ΕΕ2. ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ/ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Αναλυτικότερα:
1. Σχεδιασμός και Υπολογιστική ανάλυση ταλαντωτών με στοιχεία αρνητικής στιβαρότητας.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1)Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού με βαθμό μεγαλύτερο του 7
2)Μεταπτυχιακό σε Προηγμένες Υπολογιστικές Μεθόδους
3)Υποψήφιος Διδάκτορας.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν έντυπη πρόταση (σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα-Παράρτημα ΙΙ) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά αποκλειστικά με συστημένη επιστολή σε πλήρη σφραγισμένο φάκελο, στην παρακάτω διεύθυνση:
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Πρωτόκολλο
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, με αναγραφή στο φάκελο:
1)Η ένδειξη για το Έργο: Καινοτόμες διατάξεις αντισεισμικής προστασίας τριών χωρικών διευθύνσεων (NOESIS) με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Ιωάννη Αντωνιάδη.
2) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 25614/07-05-2019 και ο κωδικός της ανταποδοτικής υποτροφίας
3) Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

Πληροφορίες στο τηλ.: +30 210 7722338 (12.00μ.μ.-14.00μ.μ., κ. Κωνσταντίνος Φούσκας) ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: fouskask@central.ntua.gr

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 21-05-2019

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/6ΗΑΜ46ΨΖΣ4-3ΛΜ/document


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
5 προσλήψεις ΠΕ ή ΤΕ Γεωπόνων στην περιφερειακή ενότητα Αιτωλοακαρνανίας
5 προσλήψεις στο μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού
9 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Σύρου, Πάρου, Μυκόνου, Νάξου, Θήρας και Ίου
16 προσλήψεις για καταπολέμηση του δάκου στην περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής
Πρόσληψη διδακτικού προσωπικού στο τμήμα δοκίμων αστυφυλάκων Ρεθύμνου
10 θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών στον ΑΗΣ Σφηκιάς της ΔΕΗ
21 προσλήψεις στο Δήμο Σίφνου