Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

3 θέσεις ΠΕ και Φοιτητή στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης

07/02/2019
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης (ΕΛΚΕ/ΤΕΙ), που εδρεύει στο Ηράκλειο της ΠΕ Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο Αξιοποίησης Ρομποτικών Συστημάτων και Τεχνολογιών Υπολογιστικής Ευφυΐας στη Μείωση Κόστους και Εισροών στις Υδροπονικές Καλλιέργειες, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), (κωδικός έργου: 80607), σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας έως 30-11-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός ή Μηχανικός Η/Υ Συστημάτων ή Μηχανικός Πληροφορικής ή Μηχανικός Αυτοματισμού ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών ή άλλης συναφούς ειδικότητας, (6,67 ανθρωπομήνες), ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 3:
- Ενσωμάτωση, ενοποίηση και σύνδεση επιμέρους ηλεκτρολογικών/ηλεκτρονικών τμημάτων ρομποτικού βραχίονα και αυτοκινούμενου καλαθοφόρου οχήματος με ανύψωση κατακόρυφου πυλώνα
- Σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρομηχανολογικών τμημάτων της ρομποτικής πλατφόρμας, προσθήκη κατάλληλων αισθητηρίων.
- Ανάπτυξη λογισμικού (firmware και software) για την αυτόνομη πλοήγηση της ρομποτικής πλατφόρμας σε θερμοκήπιακη καλλιέργεια τομάτας και την αυτοματοποιημένη επιλεκτική συγκομιδή τομάτας
- Ανάπτυξη λογισμικού ελέγχου βραχίονα και της αρπάγης που θα αναπτυχθεί για εργασίες συγκομιδής του ρομποτικού συστήματος σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια ντομάτας.
-Πίνακες.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Μηχανικού Η/Υ Συστημάτων ή Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Αυτοματισμού ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών ή άλλης συναφούς ειδικότητας.
2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης σε προηγμένα συστήματα παραγωγής, αυτοματισμού και ρομποτικής.
3) Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.


1 Πτυχιούχος Μηχανικός Οχημάτων ή Μηχανολόγος Μηχανικός ή Μηχανικός Αυτοματισμού, ή τίτλο σπουδών ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών ή άλλης συναφούς ειδικότητας, (έως 2 ανθρωπομήνες),
ΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 3:
- Ενσωμάτωση και σύνδεση επιμέρους μηχανολογικών τμημάτων ρομποτικού βραχίονα και αυτοκινούμενου καλαθοφόρου οχήματος με ανύψωση κατακόρυφου πυλώνα
- Σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρομηχανολογικών τμημάτων του καλαθοφόρου οχήματος της ρομποτικής πλατφόρμας.
- Σχεδίαση και ανάπτυξη ρομποτικής αρπάγης για εργασίες συγκομιδής σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια ντομάτας.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Πτυχίο Μηχανικού Οχημάτων ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Αυτοματισμού ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου σπουδών ή άλλης συναφούς ειδικότητας.
2) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης σε προηγμένα συστήματα παραγωγής, αυτοματισμού και ρομποτικής.
3) Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.


1 Προπτυχιακός Φοιτητής -τρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.(με σύμβαση από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 6 μήνες- έως 1,8 ανθρωπομήνες), Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Συμμετοχή στην Ενότητα Εργασίας 3:
- Ενσωμάτωση και σύνδεση επιμέρους μηχανολογικών τμημάτων ρομποτικού βραχίονα και αυτοκινούμενου καλαθοφόρου οχήματος με ανύψωση κατακόρυφου πυλώνα
- Ανάπτυξη ηλεκτρομηχανολογικών τμημάτων του καλαθοφόρου οχήματος της ρομποτικής πλατφόρμας.


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Προπτυχιακός φοιτητής/τρια του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
2) Επιτυχής συμπλήρωση του 80% (τουλάχιστον) του αριθμού των προερχόμενων από παρακολούθηση μαθημάτων μονάδων ECTS που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου από το Τμήμα φοίτησης του/της υποψηφίου/φίας.
3) Επιτυχής ολοκλήρωση μαθήματος σχετικού με τον προγραμματισμό μικροελεγκτών.
4) Επιτυχής ολοκλήρωση μαθήματος σχετικού με τα συστήματα αυτόματου ελέγχου.
5) Επιτυχής ολοκλήρωση μαθήματος σχετικού με τη σχεδίαση και κατασκευή τυπωμένων ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (PCB).
6) Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση σύμβασης ανάθεσης έργου με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο στη διεύθυνση: http://www.elke.teicrete.gr/Aithseis/1125_29012019.aspx
Αναλυτικες οδηγίες συμπλήρωσης δίνονται στην παραπάνω διεύθυνση.
Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα υποχρεωτικά μόνο για μία θέση (αναφέροντας τον παραπάνω Α/Α σύμβασης π.χ. 1 η 2 ).

Πληροφορίες τεχνικής φύσεως στο τηλ.: 2810 379339 (κ. Σοφία Κουτεντάκη), ενώ σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.: 2810 379228 (κ. Ιωάννης Φασουλάς),
e-mail: jfasoulas@staff.teicrete.gr
Για ερωτήματα που ενδεχόμενα προκύψουν σχετικά με το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνουν τα ερωτήματα τους στην κ. Κλαίρη Νικηφόρου, τηλ. 2810 379161, e-mail: kleoniki21@staff.teicrete.gr

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 13-02-2019, (14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/652Ο4691Ο3-ΒΝ1/document

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Έκτακτη πρόσληψη 46 κτηνιάτρων από το ΥπΑΑΤ για την πρόληψη εισόδου στην Ελλάδα της Αφρικανικής πανώλης των χοίρων
31 προσλήψεις εμπειρογνωμόνων για εκπόνηση - συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης
7 προσλήψεις στο Μουσείο Ασιατικής Τέχνης της Κέρκυρας
10 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου
2 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Πάτρας
44 προσλήψεις καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού στο Δήμο Καλαμαριάς
36 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών