Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Συμβάσεις  

2 προσλήψεις ΤΕ και ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων στο Δήμο Παιονίας

09/11/2018
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Παιονίας ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας , που εδρεύει στο Πολύκαστρο, και συγκεκριμένα του εξής: ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.

1 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
1 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Ν.Π.Δ.Δ. ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ στην Διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 75-77 Πολύκαστρο, απευθύνοντάς την στο Αυτοτελές Γραφείο υπόψιν κας Κουβέλη Κατερίνας (τηλ. επικοινωνίας: 2343350133).


Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.


Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Παιονίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
6 προσλήψεις Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών, Εργοθεραπευτών και Διοικητικού στο ΓΝΘ Παπανικολάου
2 προσλήψεις ΠΕ Αρχιτέκτονα και ΤΕ Συντηρητή αρχαιοτήτων για Σαμοθράκη
5 προσλήψεις στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Πρόσληψη ΔΕ Χειριστή χορτοκοπτικού οχήματος στο Δήμο Ζίτσας
4 προσλήψεις ΠΕ Ψυχολόγων και ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών στο Δήμο Νίκαιας Ρέντη
115 προσλήψεις στον Οργανισμό Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων ανά την Επικράτεια
12 προσλήψεις στη Δημοτική Επιχείρηση Συγκοινωνιών Ρόδου