Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

2 θέσεις ΠΕ Μηχανικών με μεταπτυχιακό στον ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης

11/10/2018
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, που εδρεύει στα Κουνουπιδιανά της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic - Ionian Area -INNOVAGRO- ADRION 613, με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81745 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης κ. Γρηγορούδη Ευάγγελο, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτά στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-B ADRIATIC IONIΑN 2014-2020 (ADRION), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ., με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως τη λήξη του έργου ή έως την λήξη των τυχόν παρατάσεών του, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:


1ΠΕ Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης ή Οικονομίας & Διοίκησης με Μεταπτυχιακό Τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη διοίκηση έργων, στη διοίκηση λειτουργιών ή σε συναφές αντικείμενο, με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31 Οκτωβρίου 2019, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης, Κουνουπιδιανά Χανίων Κρήτης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ή Οικονομίας και Διοίκησης ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη διοίκηση έργων, στη διοίκηση λειτουργιών ή σε συναφές αντικείμενο, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
- Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών στην εκπόνηση, διαχείριση/τεχνική υποστήριξη και συντονισμό/επίβλεψη ομάδας εργασίας Ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. INTERREG, FP7, ΙΕΕ) ή/και προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Ο υποψήφιος ανάδοχος απαιτείται να έχει καθημερινή παρουσία στον χώρο του Πολυτεχνείου και να συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας, ημερίδες, συνέδρια όταν αυτό απαιτείται. Επίσης θα πρέπει να έχει στενή επικοινωνία και συνεργασία με τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του Έργου.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Ο/Η επιλεγείς/γείσα ανάδοχος θα συνεισφέρει σε δράσεις που αφορούν στην τεχνική υποστήριξη του έργου και την δημιουργία των οικονομοτεχνικών αναφορών του, τον συντονισμό και επίβλεψη της ομάδας εργασίας, την υποστήριξη συναντήσεων εργασίας, τον έλεγχο ποιότητας των παραδοτέων, τον καθορισμό απαιτήσεων για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του εικονικού κέντρου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, καθώς και το σχεδιασμό του εικονικού κέντρου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

1ΠΕ Μηχανικός οποιασδήποτε ειδικότητας με Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο συναφές με θέματα διαχείρισης καινοτομίας ή τη διοίκηση επιχειρήσεων με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31 Μαΐου 2019, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Πολυτεχνείου Κρήτης, Κουνουπιδιανά Χανίων Κρήτης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
-Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός οποιασδήποτε ειδικότητας, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμο πτυχίο από αντίστοιχο πανεπιστήμιο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ.
- Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με θέματα διαχείρισης καινοτομίας ή τη διοίκηση επιχειρήσεων.
- Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει επαγγελματική εμπειρία δύο (2) ετών σε θέματα ανάπτυξης νέων επιχειρήσεων, σύνταξης επιχειρησιακών σχεδίων, διαχείρισης καινοτομίας και θεμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (εξαιρείται η διδακτική εμπειρία).
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο/Η επιλεγείς/γείσα ανάδοχος θα συνεισφέρει σε σε δράσεις προώθησης καινοτομίας και ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσδιορισμού βέλτιστων πρακτικών καινοτόμου παραγωγής και προώθησης επιχειρήσεων σε διεθνής αγορές, καθορισμού απαιτήσεων για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του εικονικού κέντρου καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, και ανάπτυξης και διαχείρισης υλικού επικοινωνίας και δημοσιοποίησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν, με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Πρόσκληση δικαιολογητικά σε σφραγισμένο φάκελο στην ταχ. διεύθυνση:
Πολυτεχνείο Κρήτης
Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας
Κτίριο Ε4
Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
Πολυτεχνειούπολη
Τ.Κ. 731 00, Κουνουπιδιανά Χανίων Κρήτης, (υπόψη κ. Μπόνια Αρετής) και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και την συγκεκριμένη θέση για την οποία υποβάλουν την Πρότασή τους.

Πληροφορίες στο τηλ.: 28210 37073 & e-mail : abonia@isc.tuc.gr
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επικολληθεί στον πίνακα των ανακοινώσεων της εισόδου του Πολυτεχνείου Κρήτης-Ε.Λ.Κ.Ε., θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στις διευθύνσεις www.tuc.gr και www.elke.tuc.gr και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 19-10-2018, (14.00μ.μ.)

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/ΨΓΧΓ469Β6Ν-ΚΓΥ/document

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
3 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λασιθίου
42 προσλήψεις στο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης του Δήμου Θεσσαλονίκης
10 προσλήψεις στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας
3 θέσεις στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών
4 προσλήψεις στην κοινωνική πολιτική και μουσική παιδεία Ρεθύμνης
6 προσλήψεις στην εφορεία αρχαιοτήτων Έβρου
6 θέσεις Χημικών στον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ