Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Χημικού Μηχανικού στο ΙΔΕΠ του ΕΚΕΤΑ

20/06/2018
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο Ενεργειακός Διάδρομος - Προμηθέας και κωδικό MIS 5002704, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510043 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης. ΘΕΣΗ Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου, στην οποία θα προσδιορίζεται η αποκλειστική απασχόληση στην Πράξη.


ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 638E
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Χημικός Μηχανικός
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
• Σύνθεση προηγμένων υλικών, χαρακτηρισμός και μορφοποίησή τους σε οργανωμένες δομές
• Σχεδιασμός και υλοποίηση πειραμάτων μέσω θερμο-βαρυμετρικών μεθόδων και μεθόδων φασματοσκοπίας
• Αξιολόγηση προηγμένων υλικών σε πρότυπες εργαστηριακές μονάδες με τη βοήθεια λογισμικού καταγραφής και ελέγχου σε περιβάλλον Labview


ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6 ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
2. Διδακτορικό δίπλωμα Χημικού Μηχανικού
3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
4. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε εργαστηριακό περιβάλλον (θερμοχημικές διεργασίες, σύνθεση/μορφοποίηση υλικών, επεξεργασία δεδομένων από χαρακτηρισμούς -κύρια XRD, BET, SEM, FTIR, Raman, TGA/DSC-, σχεδιασμός/ υλοποίηση πειραμάτων και επεξεργασία αποτελεσμάτων)
5. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε σχεδιασμό και υλοποίηση πειραμάτων με θερμο-βαρυμετρικές μεθόδους
6. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε χειρισμό εργαστηριακών μονάδων σε περιβάλλον LabView
7. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
8. Εμπειρία σε ερευνητικά έργα και σε σύνταξη τεχνικών αναφορών/εκθέσεων


ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σε τομέα σχετικό με εφαρμογές Νανοτεχνολογίας και γνώσεις σύνθεσης νανοδομημένων υλικών
Αρ. Προκήρυξης: 638Ε - 4760 (ΑΔΑ: 7ΖΣΝ469ΗΡ8-ΗΧΚ)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. και να είναι διαθέσιμοι για ενδεχόμενη ατομική συνέντευξη. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα στη διεύθυνση:
ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την 20η Ιουνίου και ώρα 10:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Αχίλλα Θωμαΐδα , τηλ. 2310 498112 ή στο email: thomais@certh.gr
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://diavgeia.gov.gr/doc/7ΖΣΝ469ΗΡ8-ΗΧΚ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 θέσεις ΠΕ Θετικών Επιστημών στο ΤΕΙ Κρήτης
Πρόσληψη ΠΕ Περιβάλλοντος στο Δήμο Θεσσαλονίκης
2 προσλήψεις ΠΕ Γραμματέων στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
5 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αγρινίου
2 προσλήψεις ΔΕ Γραμματειακής υποστήριξης και Τεχνικής Υποστήριξης Πολυμέσων στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
4 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΕ Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου στον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ
3 υποψήφιους διδάκτορες Φαρμακοποιός - Χημικός, Χημικός, Βιολόγος-Βιοτεχνολόγος στον ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου