Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

Senior System Administrator στο ΙΤΥΕ

Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το ΙΤΥΕ ανακοίνωσε την υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου ως εξής:
Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Πλήθος Συνεργατών (έως)
1 SENIOR SYSTEM ADMINISTRATOR Εξειδικευμένο μέλος της ομάδας έργου (Δ) Κ1 1 στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 11

Συντήρηση και Υποστήριξη της λειτουργίας των Ψηφιακών Αποθετηρίων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων Φωτόδεντρο, της Εθνικής Υπηρεσίας Συσσώρευσης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου, των Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων και της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me του Έργου Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Επιστημονικά και Τεχνολογικά Θέματα 2018 που χρηματοδοτείται από τη ΣΑΕ 544 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του ΥΠΠΕΘ (ενάριθμος 2014ΣΕ54400015 )


Αντικείμενο σύμβασης μίσθωσης έργου
Ο/Η συνεργάτης θα ενταχθεί στην ομάδα του έργου που υλοποιεί εργασίες για τα παραδοτέα της Ενότητας Εργασίας 1 (ΕΕ1) του Υποέργου 11 του Έργου. Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό του έργου και με την εξειδίκευση και την εμπειρία του/της συνεργάτη/ιδας, το αντικείμενο της υπό σύναψη σύμβασης θα εξειδικευτεί στο πλαίσιο του παρακάτω αντικειμένου:
- Συντήρηση, παρακολούθηση, υποστήριξη της καλής λειτουργίας και τεχνική διαχείριση των υπολογιστικών συστημάτων α) της υπηρεσίας Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων e-books, β) των Ψηφιακών Αποθετηρίων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων Φωτόδεντρο, γ) της Εθνικής Υπηρεσίας Συσσώρευσης Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και δ) της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας e-me.


Χρονική Διάρκεια Σύμβασης
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης για τον/την συνεργάτη/ιδα θα είναι από την 13/06/2018 έως την 31/12/2018 χωρίς δυνατότητα ανανέωσης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Ενδεχόμενη χρονική παράταση του Υποέργου δύναται να συμπαρασύρει και τη διάρκεια της σύμβασης.
Στην περίπτωση που ο συνεργάτης είναι δημόσιος υπάλληλος, θα πρέπει υποχρεωτικά πριν την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει άδεια απασχόλησης από το αρμόδιο όργανο που να καλύπτει τουλάχιστον την παραπάνω αναφερόμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης.

Αμοιβή - Τρόπος πληρωμής Σύμβασης
Η συνολική αμοιβή του/της συνεργάτη/ιδας για τη χρονική διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται έως 10.950 € (πλέον ΦΠΑ). Οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται με βάση τον ν. 4387/2016.
Η συμφωνηθείσα αμοιβή σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν να καταβάλλεται και τμηματικά, ανάλογα με την πρόοδο εκτέλεσης και την κατά τμήματα παράδοση του έργου, υπό τον όρο ύπαρξης διαθέσιμου ταμειακού υπολοίπου στο έργο, μετά από πιστοποίηση και εντολή του Υπευθύνου του Υποέργου και την προσκόμιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη πληρωμή.

Τόπος εργασίας
Ο/η συνεργάτης θα εκτελέσει το έργο αυτοπροσώπως στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του ΙΤΥΕ στην Αθήνα και θα έχει την υποχρέωση καθημερινής παρουσίας στα γραφεία του ΙΤΥΕ.
Επίσης, θα έχει την υποχρέωση να συνεργάζεται με τον Υπεύθυνο Υποέργου και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας έργου στην οποία θα ενταχθεί. Στις περιπτώσεις που αιτιολογημένα και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπεύθυνου του Υποέργου απαιτείται μετακίνηση του/της συνεργάτη/ιδας, τα έξοδα καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υποέργου, υπό τους όρους που θα ορίζονται ειδικότερα στη
σύμβαση.

Τρόπος παραλαβής του ανατεθέντος έργου
Για το έργο που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο/η συνεργάτης, όπως αυτό περιγράφεται στο αντικείμενο της σύμβασης, ο/η συνεργάτης υποχρεούται να υποβάλλει μηνιαίες εκθέσεις παραχθέντος έργου. Ο Υπεύθυνος του Έργου που παρακολουθεί, ελέγχει και πιστοποιεί - είτε ολικά είτε κατά τμήματα - την ποιοτική και ποσοτική εκτέλεση του έργου του/της συνεργάτη/ιδας, εγκρίνει και υπογράφει
την αντίστοιχη έκθεση παραχθέντος έργου που έχει υποβάλλει. Η ανεπιφύλακτη υπογραφή από τον Υπεύθυνο του Υποέργου της έκθεσης παραχθέντος έργου υπέχει θέση πρακτικού παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου που εκτέλεσε ο/η συνεργάτης.

Απαιτούμενα προσόντα
1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών
2. Εμπειρία τουλάχιστον οχτώ (8) ετών σε διαχείριση και ασφάλεια συστημάτων και εξυπηρετητών και σε διαχείριση δικτύων (*)

Επιθυμητά Προσόντα
Α1. Εμπειρία σε διαχείριση συστημάτων με λειτουργικό σύστημα Unix/Linux (*)
Α2. Εμπειρία σε εγκατάσταση και διαχείριση συστημάτων βάσεων δεδομένων (MySQL, Oracle, PostgresSQL, Couchdb) (*)
Α3. Εμπειρία σε τεχνολογίες monitoring και firewall (*)
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
3 προσλήψεις προσωπικού φύλαξης στην εφορεία αρχαιοτήτων Αχαΐας
4 προσλήψεις στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας
4 προσλήψεις ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας και ΔΕ Διοικητικών στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης
3 προσλήψεις ΥΕ Γενικών Καθηκόντων στο Δημοτικό Ίδρυμα Ηλικιωμένων Λέσβου
Θέση ΠΕ Βιολόγου στο ΕΛΚΕΘΕ
Πρόσληψη ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού ή Φυσικής ή Χημείας στο Δήμο Θεσσαλονίκης
36 προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας