Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση Ιατρού στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού

16/03/2018
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων (ΚΕΣΕΝ/Π) του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής προτίθεται να προσλάβει, για την κάλυψη των αναγκών του εκπαιδευτικού έτους 2017-2018, ωρομίσθιους καθηγητές των παρακάτω ειδικοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του π.δ. 63/1974, της παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 10 του ν. 2026/1992 (ΦΕΚ Α’ 43), σε συνδυασμό με το 1ο εδάφιο της περίπτωσης β.β του άρθρου 24 και την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2901.2/43380/2017/ 15- 6-2017 έγκριση ΥΝΑΝΠ/ΔΔΥ 1ο :


• Έναν (01) Ιατρό για το ειδικό τμήμα ιατρικής μέριμνας.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι, πρέπει:
α) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους τελευταίους απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας αποδεικνυόμενη με αντίστοιχο πιστοποιητικό. Οι λοιποί αλλοδαποί που αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να προσληφθούν πριν από τη συμπλήρωση ενός έτους από την απόκτησή της.
β) Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).
γ) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ’ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
δ) Να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης (γ), έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί.
ε) Να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα.
στ) Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. ζ) Να έχει παρέλθει πενταετία από τυχόν απόλυση από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου.

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.
Τα ειδικά προσόντα των ωρομισθίων εκπαιδευτικών που απαιτούνται, κατά περίπτωση, είναι τα ακόλουθα:
α. Δίπλωμα ή Πτυχίο ΑΕΙ.
β. Τριετής (03) επαγγελματική προϋπηρεσία ή ετήσια τουλάχιστον διδακτική πείρα βεβαιούμενη κατάλληλα για το μάθημα που πρόκειται να διδάξει καθώς και
γ. Ειδικές γνώσεις προσιδιάζουσες προς τα διδασκόμενα στο Κέντρο μαθήματα κάθε ειδικότητας κατάλληλα βεβαιούμενες με αποδεικτικά.
Για την ειδικότητα ιατρού απαιτούνται επίσης:
1. Άδεια ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος.
2. Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος είναι μέλος Ιατρικού Συλλόγου.
Αρ. Προκήρυξης: 2901.2/136/2018 (ΑΔΑ: 69ΔΡ4653ΠΩ-Ο4Ι)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν με ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων (Φλέμιγκ 43, Τ.Κ. 182 33 Αγ. I. Ρέντης), την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. (Λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ - ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και την Παρασκευή 16-3-2018
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-4818753 και 210-4828507 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς επίσης και στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου kesenpl@hcg.gr.
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/doc/69ΔΡ4653ΠΩ-Ο4Ι

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Υπολογιστών στο ΕΚΕΤΑ - ΙΠΤΗΛ
3 θέσεις Ιατρικής Πληροφορικής και Πληροφορικής στον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ
2 προσλήψεις στον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ
2 προσλήψεις ΔΕ Επόπτη Ασφαλείας - Ναυαγοσώστης στο ΝΠΔΔ Ο ΗΛΕΙΟΣ
4 προσλήψεις στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης
2 προσλήψεις ΤΕ Νοσηλευτών στην ΕΨΥΚΑ
63 θέσεις ειδικευμένων ιατρών στη 1η ΥΠΕ Αττικής