Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

4 θέσεις για Λογιστική και Τεχνική υποστήριξη έργου στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

20/03/2018
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ), κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 περ. ιβ’ και 64 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Τεχνική βοήθεια ΕΣΠΑ, που χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους, προτίθεται να αναθέσει, μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων, τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, σε τέσσερις (4) εξωτερικούς συνεργάτες με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, τα εξής:

Α. ΘΕΣΗ
Λογιστική και οικονομική υποστήριξη του έργου µε ενδεικτικές αρμοδιότητες: • τη διενέργεια των δηµοσιονοµικών δεσµεύσεων και την τήρηση του Μητρώου ∆εσµεύσεων, σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 60 του N. 4485/2017, • τον έλεγχο, εκκαθάριση και έκδοση ενταλµάτων πληρωµής των δαπανών του Ε.Λ.Κ.Ε., µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, την καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων και την τήρηση του Μητρώου αυτών, • την εκκαθάριση των αποδοχών και των κάθε είδους αποζηµιώσεων για το κάθε φύσεως προσωπικό που απασχολείται στον Ε.Λ.Κ.Ε., τη χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών, • τον έλεγχο και απόδοση όλων των κρατήσεων που προβλέπονται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, • τις πληρωµές µέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωµών (ΕΑΠ), • την καταχώρηση οικονομικών στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), • εξωτερικές εργασίες-πληρωµές

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών Ανωτάτης Εκπαίδευσης με προσανατολισμό στην Οικονομική των Επιχειρήσεων ή τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής, ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, • Μεταπτυχιακό τίτλο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων ή τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής, ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών στην οικονομική και λογιστική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων, συγχρηματοδοτούμενων /ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, • Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων (Rescom), • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου

Β . ΘΕΣΗ
Λογιστική και οικονομική υποστήριξη του έργου µε ενδεικτικές αρμοδιότητες: • την παρακολούθηση των οικονοµικών µεγεθών από όλες τις πηγές χρηµατοδότησης, • την παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., • την τήρηση των λογιστικών βιβλίων και τη σύνταξη των προβλεπόµενων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, του απολογισµού και των δηµοσιονοµικών αναφορών, • την παρακολούθηση των τραπεζικών συναλλαγών-υπολογισµός κρατήσεων Ε.Π., • την υποβολή στατιστικών δελτίων ΕΛΣΤΑΤ, • την οικονομική και λογιστική παρακολούθηση των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε., • την εφαρµογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλίδων ασφαλείας σχετικά µε τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προµήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο ΤΕΙ/Τμήματος Λογιστικής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην χρηματοοικονομική λογιστική και διοίκηση ή τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής, • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) ετών στην οικονομική και λογιστική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων, συγχρηματοδοτούμενων /ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, • Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων (Rescom), • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Β΄ κατηγορίας Λογιστή - Φοροτεχνικού, • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Γ . ΘΕΣΗ
Τεχνική - διοικητική υποστήριξη του έργου µε ενδεικτικές αρμοδιότητες: • την προετοιμασία διακηρύξεων σε συνεργασία με Επιστημονικά Υπευθύνους έργων, τη διενέργεια διαγωνισμών, τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων, • την παρακολούθηση υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων, • την ανάδειξη των επιτροπών διεξαγωγής των διαγωνισμών και των επιτροπών παραλαβής, • την ανάρτηση προκηρύξεων διαγωνισμών στη Διαύγεια, • την καταχώρηση στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), • την διεκπεραίωση όλων των σχετικών με τους διαγωνισμούς διαδικασιών, • την κατάρτιση συμβάσεων προμηθειών και την παρακολούθηση της τήρησης των όρων τους, • τη συγκέντρωση των θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε., • τη σύνταξη διοικητικών εγγράφων και διοικητικών πράξεων καθώς και την κοινοποίηση εγγράφων, • την τήρηση πρωτοκόλλου εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας, • την παραλαβή και αρχειοθέτηση διοικητικών στοιχείων σε φυσικό και ηλεκτρονικό αρχείο έργων, • την τήρηση Μητρώου των φυσικών προσώπων που αµείβονται, µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε., • την τήρηση του αρχείου των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., • τη χορήγηση βεβαιώσεων καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου εγγράφου, σύµφωνα µε το τηρούµενο αρχείο.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών στη διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων, συγχρηματοδοτούμενων /ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, • Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων (Rescom), • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2), • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Δ . ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Τεχνική - διοικητική υποστήριξη του έργου µε ενδεικτικές αρµοδιότητες: • την παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών που προβλέπονται στον Οδηγό Χρηµατοδότησης και ∆ιαχείρισης έργων του Ε.Λ.Κ.Ε., • την παροχή συμβουλών για τη σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων και δελτίων παρακολούθησης προόδου, • την υποστήριξη ελέγχων, • την οργάνωση και παρακολούθηση της δημοσιότητας των έργων που χρηματοδοτεί ή διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις και τους κανονισμούς που θέτει ο εκάστοτε φορέας χρηματοδότησης, • την συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και δημόσιους φορείς, καθώς και με τους φορείς χρηματοδότησης των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, • τον έλεγχο και παραλαβή των εντολών πληρωμής υλικών, υπηρεσιών, μετακινήσεων και αμοιβών, σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου, • την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του προϋπολογισμού των Έργων, • την συλλογή και καταχώρηση των μηνιαίων φύλλων εργασίας, • την συλλογή και καταχώρηση συμβάσεων, • τον εντοπισμό των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την πορεία υλοποίησης των έργων και την εισήγηση τρόπων επίλυσης στα αρμόδια Όργανα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο ΤΕΙ/Τμήματος Λογιστικής ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφορικά Συστήματα ή τίτλο σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς τμήματος της ημεδαπής, • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία έξι (6) ετών στην διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων, συγχρηματοδοτούμενων /ευρωπαϊκών προγραμμάτων στον τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, • Γνώση Αγγλικής γλώσσας (Πολύ καλή Γ1/C1).

Αρ. Προκήρυξης: ΕΕ 1970 (ΑΔΑ: 78ΣΥ46ΜΨ55-ΣΣΛ)
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛ ΚΕ/ΑΤΕΙΘ (Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας), σε κλειστό φάκελο και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΤΕΙ/Θ. Στο εξωτερικό μέρος του κλειστού φακέλου να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η ένδειξη που ακολουθεί: Υποβολή Πρότασης για την υπ’ αριθμ. ΕΕ 1970/06-03-2018 Πρόσκληση. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της Επιτροπής Ερευνών του Α.Τ.Ε.Ι.Θ. www.ee.teithe.gr. και στο σχετικό διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3861/2010. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πρότασης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ/ΑΤΕΙ-Θ στο τηλέφωνο 2310013680.
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης. Ο υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών www.ee.teithe.gr, καθώς και από το σχετικό διαδικτυακό τόπο www.diavgeia.gov.gr. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους καθώς και σε αυτά των συνυποψηφίων τους κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45/9.3.1999).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 20/03/2018 και ώρα 11.00- 13.30
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/doc/78ΣΥ46ΜΨ55-ΣΣΛ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Υπολογιστών στο ΕΚΕΤΑ - ΙΠΤΗΛ
3 θέσεις Ιατρικής Πληροφορικής και Πληροφορικής στον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ
2 προσλήψεις στον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ
2 προσλήψεις ΔΕ Επόπτη Ασφαλείας - Ναυαγοσώστης στο ΝΠΔΔ Ο ΗΛΕΙΟΣ
4 προσλήψεις στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Κρήτης
2 προσλήψεις ΤΕ Νοσηλευτών στην ΕΨΥΚΑ
63 θέσεις ειδικευμένων ιατρών στη 1η ΥΠΕ Αττικής