Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

50 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Βόλου

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Βόλου ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου, που εδρεύει στο Δήμο Βόλου Ν. Μαγνησίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων.


ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 8 μήνες 1
ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ 8 μήνες 1
ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΩΝ 8 μήνες 1
ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 μήνες 2
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 μήνες 1


ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 μήνες 1
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 μήνες 2
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 μήνες 4
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8 μήνες 1
ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 8 μήνες 2
ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 μήνες 1


ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 μήνες 3
ΔΕ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 8 μήνες 2
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 8 μήνες 1
ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 μήνες 6
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 8 μήνες 6
ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 8 μήνες 1
ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 8 μήνες 1
ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ 8 μήνες 13

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος περιοχής Βόλου, Κωνσταντά 141, Τ.Κ. 38221, Βόλος, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα, υπόψιν κας Μακρή Ευθαλίας (τηλ. επικοινωνίας: 2421075126, 2421075129).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ' εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ επιτρέπεται μόνο όταν στην Ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης). Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βόλου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
7 προσλήψεις στο Δήμο Βέροιας
13 προσλήψεις καλλιτεχνικού - διδακτικού προσωπικού στο Δήμο Ζωγράφου
3 προσλήψεις στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καλαμάτας Μεσσήνης
20 προσλήψεις στη Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών και Εκπαιδευτικών Δράσεων του Δήμου Λάρισας
26 προσλήψεις εργατών γενικών καθηκόντων στο Δήμο Λαυρεωτικής
2 προσλήψεις Διερμηνείας - Διαμεσολάβησης στο ΚΕΘΙ
33 προσλήψεις στις παιδικές κατασκηνώσεις Ολυμπιάδας του Δήμου Αριστοτέλη