Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη ΠΕ για προβολή μεταπτυχιακού και ερευνητικού προγράμματος στον ΕΛΚΕ του ΟΠΑ

20/02/2018
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΔΠΜΣ Χρηματοοικονμικής και Τραπεζικής για Στελέχη, με κωδικό ΕΡ-2389-01 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ηλ. Τζαβαλή, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) συνεργάτη, σύμφωνα με την από 17/01/2018 απόφαση της 9 ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018 (ΑΔΑ: 6Ζ89469Β4Μ-3ΑΜ).Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στον ως άνω συνεργάτη είναι το εξής:


• Παρακολούθηση και Εκτέλεση Προωθητικών Ενεργειών για την Προβολή του Μεταπτυχιακού και Ερευνητικού Προγράμματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό (επιμέλεια διαφημιστικού υλικού και Οδηγού Σπουδών, επιμέλεια και ενημέρωση ιστοσελίδας, επαφές με Πανεπιστήμια του εξωτερικού κ.α)
• Εξυπηρέτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος
• Οργάνωση Εκδηλώσεων Μεταπτυχιακού και Ερευνητικού Προγράμματος (Ορκωμοσίες, Ημερίδες, Συνέδρια, Ομιλίες, Ημέρες Πληροφόρησης, Δημόσιες Σχέσεις κ.α.).
• Διεξαγωγή έρευνας αγοράς και πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για όποια από τις παραπάνω ενέργειες απαιτείται.
• Συλλογή και Επεξεργασία Στατιστικών Στοιχείων.

Εκτιμώμενη διάρκεια: Έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου.
Προϋπολογισμός: Έως 20.602,56 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και τυχόν άλλων φόρων και κρατήσεων.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πανεπιστημιακό Πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων σχολών της αλλοδαπής.
• Τουλάχιστον δύο (2) χρόνια επαγγελματική προϋπηρεσία σε θέση συναφούς αντικειμένου σε Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ή/και Επιτροπή Ερευνών Ελληνικών Πανεπιστημίων ή/και Ερευνητικών Κέντρων.
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Αρ. Προκήρυξης: 920000/130-18 (ΑΔΑ: Ω9ΗΔ469Β4Μ-746)


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος Α’), συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση:
Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ο.Π.Α., Ευελπίδων 47α και Λευκάδος 33, 9 ος όροφος, γραφείο 908-909, Αθήνα 11362. Στο φάκελο πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η φράση: Συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου Ενίσχυση της Ερευνητικής Δραστηριότητας του ΔΠΜΣ Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής για Στελέχη με κωδικό ΕΡ-2389-01. Εάν ο φάκελος υποβληθεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη ταχυδρόμηση είναι αποδεκτή), θα πρέπει να έχει επιδοθεί στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ το αργότερο μέχρι την ως άνω αναφερόμενη δεσμευτική ημερομηνία, με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 689-644-617-642, αρμόδια κα. Μακρυγιάννη Π. (11:00-14:00).
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι την Τρίτη, 20 Φεβρουαρίου 2018 (ώρα 14:00)
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω9ΗΔ469Β4Μ-746

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
2 θέσεις ΠΕ Θετικών Επιστημών στο ΤΕΙ Κρήτης
Πρόσληψη ΠΕ Περιβάλλοντος στο Δήμο Θεσσαλονίκης
2 προσλήψεις ΠΕ Γραμματέων στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
5 προσλήψεις στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αγρινίου
2 προσλήψεις ΔΕ Γραμματειακής υποστήριξης και Τεχνικής Υποστήριξης Πολυμέσων στον ΕΛΚΕ του ΕΚΠΑ
4 θέσεις Υποψηφίων Διδακτόρων ΠΕ Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου στον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ
3 υποψήφιους διδάκτορες Φαρμακοποιός - Χημικός, Χημικός, Βιολόγος-Βιοτεχνολόγος στον ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου