Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

17 προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμος Αγίων Αναργύρων Καματερού ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δέκα επτά (17) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: Λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (Κεντρικό και Παράρτημα) και λειτουργία τμημάτων επιμόρφωσης, επαγγελματικού προσανατολισμού και δημιουργικής απασχόλησης: Λάτιν/Τάνγκο, Θέατρο, Κινησιολογία-κινητική αγωγή συνολικής διάρκειας έως δώδεκα μήνες (12). Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων.


Καθηγητής-Μουσικός Πνευστών για διδασκαλία Φλάουτου 12 μήνες 1
Καθηγητής-Μουσικός Βιολιού 12 μήνες 1
Καθηγητής-Μουσικός Πιάνου για διδασκαλία του οργάνου και συνοδεία πιάνου σχολής Μονωδίας, τάξης σύγχρονου-έντεχνου τραγουδιού, μαθημάτων μουσικής δωματίου 12 μήνες 1
Καθηγητές-Μουσικοί Κλασικής Κιθάρας 12 μήνες 3
Καθηγητής-Μουσικός για τη διδασκαλία Ηλεκτρικού Οργάνου (Αρμόνιο) & παράλληλη συνοδεία Μικτής Χορωδίας, Μουσικού Συνόλου 12 μήνες 1
Καθηγητές-Μουσικοί Μονωδίας για τη διδασκαλία Κλασικού και Σύγχρονου-Έντεχνου Τραγουδιού 12 μήνες 2
Καθηγητής-Μουσικός για τη διδασκαλία Μουσικοκινητικής Αγωγής - Σύστημα ΟΡΦ (για παιδιά 4-6ετών) 12 μήνες 1
Καθηγητής-Μουσικός για τη διδασκαλία Βιολοντσέλου 12 μήνες 1
Καθηγητής-Μουσικός Βυζαντινής Μουσικής 12 μήνες 1
Χορογράφοι-χορευτές κλασικού χορού, για κινητική αγωγή, κινησιολογία σε παιδιά-εφήβους-ενήλικες, τμήματα Θεάτρου και Σχολής Μονωδίας 12 μήνες 2
Χορευτής-Χορογράφος για την διδασκαλία χορών Λάτιν-Τάνγκο 12 μήνες 1
Ηθοποιός-Δάσκαλος θεατρικής αγωγής για την διδασκαλία θεάτρου σε παιδιά (5-14 ετών) 12 μήνες 1


Απαραίτητα δικαιολογητικά
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:
1. Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός απασχόλησης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα και πράξη αναγνώρισης αντιστοιχίας ισοτιμίας του τίτλου από το αρμόδιο όργανο στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι συμπληρωματικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύνανται να τους συνυποβάλλουν.
6. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα -ειδικότερα για τους Καθηγητές Μουσικής που αναφέρονται στους κωδικούς 101-102-103-104-106-108-109, εργασιακή εμπειρία νοείται η απασχόληση σε μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, με σχετική απόφαση του ΥΠΠΟΛ σύμφωνα με την οποία ορίζονται ως καθηγητές στο αντικείμενο που αιτούνται (ο αριθμός απόφασης πρέπει να αναφέρεται στις σχετικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας ή να κατατίθεται αντίγραφό της)-, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων
7. Έναρξη επαγγέλματος από την οικεία ΔΟΥ (εφ' όσον υπάρχει).


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται στον Πίνακα Β και στην ενότητα Απαραίτητα δικαιολογητικά και να την υποβάλουν στο Τμήμα Προσωπικού του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Γραφείο Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού (υπ'όψιν κας Ευαγ. Μπάστα), Λεωφ. Δημοκρατίας 61, Τ.Κ. 13561. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, ή στον δημόσιο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού (www.agankam.gov.gr).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για επιλογή απασχόλησης μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση επιλογών απασχόλησης διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της δημοσίευσης της παρούσας στον έντυπο τύπο.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
3 προσλήψεις ιατρών στον ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
2 προσλήψεις διδακτόρων Φυσικής ή Γεωγραφίας στον ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
4 προσλήψεις ΠΕ Κτηνιάτρων στη Διεύθυνση Κτηνιατρικού Κέντρου Θεσσαλονίκης
3 προσλήψεις στη ΔΕΥΑ Χερσονήσου
3 προσλήψεις στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας
4 προσλήψεις καθαριστριών στο Δήμο Χίου
5 προσλήψεις Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ερευνητικής υποδομής, Μεταδιδακτορικού και Τεχνικών έρευνας -εργαστηρίου στο τμήμα Βιοχημείας του Π. Θεσσαλίας