Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

Θέση ΠΕ Γεωπόνου ή Μηχανικού Περιβάλλοντος στο Ινστιτούτο Ελιάς του ΕΛΓΟ Δήμητρα

16/01/2018
A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου (Χανιά) χου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο LIFE/ AgroClimaWater(LIFE 14CCA/GR/00389 το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Συγκεκριμένα ενδιαφέρεχαι για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωχικού δικαίου με Φυσικό πρόσωπο, Πτυχιούχο Γεωπονίας ΠΕ (ειδικότητας εγγείων βελτιώσεων) ή Μηχανικού Περιβάλλοντος, ελεύθερο επαγγελμαχία, σύμφωνα με την αριθμ. πρωχ.: 4403/56738/28-12-2017 (ΑΔΑ:ΨΡΦΕΟΞ3Μ-Ν7Χ), απόφαση έγκρισης έκδοσης πρόσκλησης της Δ/νχριας, για την εκτέλεση των παρακάτω εργασιών:


1. Συλλογή και επικαιροποίηση δεδομένων για τις πιλοτικές περιοχές Δήμου Πλαχανιά Χανίων και Μεραμβέλλου Λασιθίου (συνεχής διαδικασία έως Δεκέμβριο του 2019).
2. Συνεργασία με τεωτεχνικούς Αγροτικών Ομάδων για την επίβλεψη εφαρμογής σχεδίων διαχείρισης εξοπλισμού μετρήσεως υγρασίας και μετεωρολογικών δεδομένων σε 20 πιλοτικούς αγρούς στις προαναφερθείσες περιοχές (συνεχής διαδικασία έως Δεκέμβριο χου 2019).
3. Συνεισφορά στη διοργάνωση ενημερωτικών δράσεων τχις πιλοτικές περιοχές (συνεχής διαδικασία έως Δεκέμβριο του 2019).
4. Μεχρήσεις εδαφικής υγρασίας και δείκτη φυλλικής επιφάνειας (Leaf Area Index) (καλοκαίρι 2018 και 2019).
5. Παρακολούθηση ορθών γεωργικών πρακχικών σχους πιλοχικούς αγρούς (συνεχής διαδικασία έως Δεκέμβριο χου 2019).
6. Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχους υδαχικούς πόρους από την εφαρμογή των γεωργικών πρακτικών σε επίπεδο αγρού και λεκάνης απορροής (συνεχής διαδικασία έως Δεκέμβριο του 2019).
7. Συνεισφορά στην ενημέρωση της ιστοσελίδας του Έργου σχεχικά με τις προαναφερθείσες δραστηριότητες (συνεχής διαδικασία έως Δεκέμβριο του 2019).
8. Συνεισφορά σχη συλλογή υλικού και χη συγγραφή εκθέσεων χου Έργου και υπολογισμού χων δεικχών παρακολούθησης χου Έργου (συνεχής διαδικασία έως Δεκέμβριο χου 2019).


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Πτυχίο Γεωπονίας Π.Ε. (ειδικότητας εγγείων βελχιώσεων) ή Μηχανικού Περιβάλλοντος Π.Ε, με μεταπτυχιακό τίτλο σε θέματα διαχείρισης νερού στη γεωργία (σε επίπεδο αγρού ή λεκάνης απορροής).
• Ερευνητική - εργασιακή εμπειρία τχη διαχείριση του νερού σε δενδρώδεις καλλιέργειες.
• Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμμαχα τουλάχιστον 12 μήνες.
• Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψήφιους)
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση νερού στη γεωργία και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τους υδατικούς πόρους (κατά προτίμηση σχετιζόμενα με δενδρώδεις καλλιέργειες).
• Εμπειρία στο χειρισμό οργάνων για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της εδαφικής υγρασίας

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ., σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη Για την αριθμ. 4405/56740/28-12-2017 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Λ. Καραμανλή 167, Αγροκήπιο, Τ.Κ. 73100, Χανιά.


Οι προτάσεις, που μπορεί να κατατεθούν με ταχυδρομείο θα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές.
Το έντυπο πρότασης μπορούν να το αναζητήσουν στην σελίδα του ΙΕΛΥΑ http://www.nagref-cha.gr/ ή μπορούν να απευθύνονται στη κα. Καλεντάκη Παπαδιώ, τηλ. 2810-302318.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Δρ Γεώργιο Ψαρά (28210 83440) για πληροφορίες ως προς το ερευνητικό πρόγραμμα και τις εργασίες που θα αναλάβει και στην κα Π. Καλεντάκη για διαδικαστικά θέματα του διαγωνισμού (2810 302 318). Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας.
ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί: α) στα γραφεία του Ινστιτούτου Λ. Καραμανλή 167, Αγροκήπιο, Τ.Κ. 73100, Χανιά και β) στο Δήμο Χανίων και θα αναρτηθεί: α) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και β) στις ιστοσελίδες του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ, www.elgo.gr , www.nagref-cha.gr.

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
4 προσλήψεις στην κοινωφελή επιχείρηση Δήμου Πολυγύρου
6 προσλήψεις εργατών στην αποκεντρωμένη διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας
5 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Τριφυλίας
2 θέσεις Διαιτολόγου Διατροφολόγου στον ΕΛΚΕ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου
7 προσλήψεις στον ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
21 προσλήψεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής στο Δήμο Γλυφάδας
2 προσλήψεις στο Δήμο Δεσκάτης