Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Συμβάσεις  

Πρόσληψη εξωτερικού συνεργάτη γεωπόνου ή συναφούς αντικειμένου στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας σύμβασης
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος/έργου Δημιουργία νέων λειτουργικών τροφίμων από γαλακτοκομικά προϊόντα (τυριά, γιαούρτι, κτλ.) με β-γλυκάνες, ή σκόνη εδωδίμων φαρμακευτικών μανιταριών της Περιφέρειας Ηπείρου του ΙΤΑΠ.
Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, με αντικείμενο:

1. Μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με τόπο εκτέλεσης έργου την Αθήνα
Η συγκεκριμένη θέση αφορά την συνδρομή στην υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου και στον πειραματικό σχεδιασμό και τη διενέργεια επιλεγμένων αναλύσεων τόσο στην πρώτη ύλη
(μανιτάρια) όσο και στην περιεκτικότητα βιοδραστικών πολυσακχαριτών. Πιο συγκεκριμένα, η θέση αφορά το σχεδιασμό, την παραμετροποίηση του πειράματος, την επίβλεψη των εργασιών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, καθώς και κυρίως τη διαδικασία εξαγωγής β- γλυκανών από μανιτάρια και περαιτέρω μελέτη των εν λόγω βιοδραστικών συστατικών ως προς τα
μικροβιολογικά, φυσικοχημικά, οργανοληπτικά και εμπορικά τους χαρακτηριστικά ώστε να καταδειχθεί η σημασία τους ως πρόσθετα για την παρασκευή λειτουργικών τροφίμων. Για το σκοπό
αυτό θα πραγματοποιηθούν παραγωγές β- γλυκανών σε εργαστηριακό και πιλοτικό επίπεδο, καθώς και θα ελεχθούν τα παραγόμενα προϊόντα ως προς τις μικροβιολογικές και φυσικοχημικές
(με τη χρήση αναλυτικών τεχνικών GC-MS, FT-IR, HPLC κλπ.) παραμέτρους τους, ενώ θα πραγματοποιηθούν επίσης και οργανοληπτικές αναλύσεις.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
- να κατέχει πτυχίο Γεωπόνου ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
- να κατέχει απαραίτητα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στον τομέα της Γεωπονικής επιστήμης ελληνικού ΑΕΙ ή άλλου συναφούς αντικειμένου Ελληνικού ΑΕΙ ή αντίστοιχο τίτλο από ΑΕΙ της
αλλοδαπής αναγνωρισμένο στην Ελλάδα.
- να έχει εμπειρία στη διαδικασία εξαγωγής β- γλυκανών από μανιτάρια και στο σχεδιασμό οργανοληπτικών αξιολογήσεων που να τεκμηριώνεται με αντίστοιχα αποδεικτικά.
- να έχει εμπειρία σε χημικές αναλύσεις αγροτικών προϊόντων-τροφίμων. Πιο συγκεκριμένα να έχει εμπειρία σε αναλύσεις μέτρησης pH, brix, οξύτητας, υγρασίας, προετοιμασία δειγμάτων για
μέτρηση μετάλλων με Α.Α. (ατομική απορρόφηση), μέτρησης ολικών πολυφαινολών, ολικών φλαβονοειδών, αναλύσεις με τη χρήση HPLC (οργανικά οξέα, ολικά καροτένια και ανάλυσης του
κλάσματός τους, ολικών ανθοκυανών και ανάλυσης του κλάσματός αυτών), στην παραλαβή και ανάλυση αιθέριων ελαίων (χρήση αναλυτικής συσκευής GC, ανάλυση των μεθυλεστέρων λιπαρών οξέων, χρήση συσκευής Soxhlet, κλπ) που να τεκμηριώνεται με αντίστοιχα αποδεικτικά.
- να έχει εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα.
- άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση εγγραφής στο ΓΕΩΤΕΕ (αφορά τους Γεωτεχνικούς).
- καλή γνώση Αγγλικών και υπολογιστών.

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση
για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και 22-6-2017 και ώρα 13.00, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη Για την αριθμ. 947/24563 Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος. Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Σοφ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση, 14123. Οι προτάσεις, που μπορεί να κατατεθούν με ταχυδρομείο θα πρέπει να έχουν παραδοθεί μέχρι την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2102845940
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Συμβάσεις
Πρόσληψη Ηλεκτροτεχνίτη στο ΔΕΔΔΗΕ Κομοτηνής
5 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Περιοχής Σύρου
2 προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ Λέσβου
Θέση Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής στο ΙΠΤΗΛ
3 προσλήψεις Ναυαγοσωστών στο Δήμο Κω
14 προσλήψεις εργατών καθαριότητας στο Δήμο Κομοτηνής
Θέση Εργοθεραπευτή στην Αποστολή