Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Δια Βίου Μάθηση  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου»

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2023- 2024

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με σπουδές εξ’ αποστάσεως διαδικασίας με τίτλο Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου, το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με ομώνυμο τίτλο.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου είναι μια ακαδημαϊκή εκπαίδευση που στοχεύει στην δημιουργία στρατηγικών αναλυτών σχεδιασμού του χώρου σε διαφορετικές κλίμακες: από τις Κοινωνικές Επιστήμες, τον Γεωπολιτικό σχεδιασμό (πλανητικό επίπεδο) στον Χωροταξικό (περιφερειακό επίπεδο).

Το Τμήμα Γεωγραφίας, θέτει την ακαδημαϊκή του εμπειρία στην υπηρεσία της επαγγελματοποίησης των φοιτούντων στον τομέα της Ανθρωπογεωγραφίας και των Κοινωνικών Επιστημών: γεωγραφία των πληθυσμών, οικονομική και γεωγραφία της κατοικίας, μέσα από μία σειρά πολλαπλών μεθοδολογικών προσεγγίσεων: κοινωνικής, πολιτισμικής, πολιτικής, ιστορικής γεωγραφίας με τη βοήθεια ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων και της χαρτογραφίας.

Μέσω μιας θεωρητικής και πρακτικής διεπιστημονικής προετοιμασίας στόχος του Μεταπτυχιακού είναι να καταρτήσει ειδικούς που θα αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας: σε εταιρείες και οργανισμούς, τοπικές αρχές, υπουργεία, πρεσβείες, ΜΜΕ, να τελειοποιήσει το γνωστικό υπόβαθρο συναφών επαγγελμάτων, να δώσει νέα επαγγελματική κατεύθυνση αλλά και να προετοιμάσει σε περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα, όπως εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Το ΠΜΣ είναι πλήρους φοίτησης με σπουδές μικτής διαδικασίας, έχει ελάχιστη διάρκεια τριών (3) εξαμήνων και οδηγεί στη λήψη ΔΜΣ με ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Για τη λήψη του ΔΜΣ απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα από τα προσφερόμενα κατά τη διάρκεια των δύο (2) πρώτων εξαμήνων και η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας το τρίτο εξάμηνο.

Το ΠΜΣ υλοποιείται σε περιβάλλον εξ’ αποστάσεως διαδικασίας μάθησης με πρότυπες συνδυαστικές μορφές εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: α) ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας, που υποστηρίζει την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών των διδακτικών περιόδων και β) πενθήμερη εξεταστική περίοδο που θα διεξάγεται επίσης εξ’ αποστάσεως, στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου. H παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις κάθε είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως εργασίες, ασκήσεις κ.λπ. είναι υποχρεωτική.

Το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (Α΄ εξάμηνο) θα εισαχθούν έως και 35 μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ες απόφοιτοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων ΑΤΕΙ. Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές/τριες των ιδρυμάτων της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους στο Π.Μ.Σ. (Οκτώβριος του 2023).

Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. και την απόκτηση του ΔΜΣ προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ύψους 1.800 €, τα οποία κατανέμονται σε 6 ισόποσες δόσεις (2 σε κάθε εξάμηνο).

Η αξιολόγηση και η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται με συνεκτίμηση των παρακάτω κριτηρίων: (α) Γενικός βαθμός πτυχίου, (β) Αναλυτική βαθμολογία στα συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, (γ) Βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται), (δ) Τυχόν ερευνητικές, μελετητικές και επαγγελματικές δραστηριότητες και δημοσιεύσεις κλπ, (ε) Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας και τυχόν γνώση και δεύτερης ξένης γλώσσας, (στ) Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές καθηγητών/καθηγητριών από ελληνικά ή ξένα ισότιμα Α.Ε.Ι., ή από ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής, καθώς και στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμβάλλει στην συγκρότηση του προφίλ του/της υποψηφίου/ας ως προς την ικανότητά του/της να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γεωγραφία.

Οι Έλληνες/ίδες υποψήφιοι/ες πρέπει να έχουν επάρκεια μίας ξένης γλώσσας, η οποία να αποδεικνύεται με αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος πιστοποιητικό, ενώ οι αλλοδαποί/ες πρέπει να έχουν επιπλέον και επάρκεια ελληνικής γλώσσας. Έλληνες/ίδες υποψήφιοι/ες που δεν έχουν πιστοποιητικό επάρκειας μίας ξένης γλώσσας είναι δυνατόν να προεπιλεγούν εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια και να κληθούν να εξεταστούν γραπτά στην αγγλική γλώσσα στο Τμήμα Γεωγραφίας τον Σεπτέμβριο 2022 (οι ημερομηνίες εξετάσεων θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ).

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη που θα πραγματοποιηθεί στην έδρα του Τμήματος (για τη διευκόλυνση των υποψήφιων παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής τους εξ αποστάσεως με τηλεδιάσκεψη). Οι συνεντεύξεις προγραμματίζονται για το διάστημα 19-20 Ιουνίου 2023 και 27-28 Σεπτεμβρίου 2023 και το ακριβές ωρολόγιο πρόγραμμα θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του ΠΜΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΝΑΥΤΙΛΟΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ από τις 03 Μαΐου μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 24.00, αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης: https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf. Στο εν λόγωσύστημα οι υποψήφιοι/ες συμπληρώνουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους και μεταφορτώνουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σκαναρισμένα κατά προτίμηση σε μορφή pdf ή jpg.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εμπρόθεσμα σε ψηφιακή μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
2. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Σπουδών σε ψηφιακή μορφή
3. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων (με ακριβή Μ.Ο.)
4. Αντίτυπο Διπλωματικής/Πτυχιακής Εργασίας με θέμα (τυχόν) συναφές με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εφόσον εκπονήθηκε) σε ψηφιακή μορφή
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ψηφιακή μορφή
6. Δύο συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από καθηγητή/τρια Ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι. ή από ερευνητές/τριες αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής στο ειδικό Έντυπο Συστατικής Επιστολής που βρίσκεται στο σύστημα Ναυτίλος
7. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής, ισπανικής, γερμανικής κλπ), σε επίπεδο καλής γνώσης (πιστοποιητικό Β1 και πάνω), σύμφωνα με τα πρότυπα της Γλωσσικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης (Council of Europe Language Policy) και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Ιδρυμάτων για τη Γλώσσα (European Federation of National Institutions for Language).
8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις, σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχουν)
9. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας σε ψηφιακή μορφή (εάν υπάρχουν).

Τέλος, οι υποψήφιοι/ες μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ τους.

Αίτηση υποψηφιότητας μπορούν να καταθέσουν και επί πτυχίω φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες δύναται να προεπιλεγούν αλλά η τελική επιλογή και εγγραφή τους στο ΠΜΣ θα πραγματοποιηθεί μόνο με την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν Βεβαίωση Ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών τους μέχρι την περίοδο εγγραφής στο ΠΜΣ τον Οκτώβριο 2023.

Όσοι/ες υποψήφιοι/ες κατέχουν τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής οφείλουν να καταθέσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης της ισοτιμίας του από το ΔΟΑΤΑΠ είτε μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας τους (εάν το διαθέτουν) είτε κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΠΜΣ, οπωσδήποτε όμως πριν από την ολοκλήρωσή του.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και επιπλέον πληροφορίες για το ΠΜΣ διατίθενται στην ιστοσελίδα: https://geography.aegean.gr/humangeography/index.php και από τη Γραμματεία ΠΜΣ (τηλ: 22510 36432, e-mail: humangeo@aegean.gr & secr-geo@aegean.gr).


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Δια Βίου Μάθηση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Κοσμητική Χημεία»
ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ
Προγράμματα Κατάρτισης
ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ