ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Δικαιολογητικά, διορισμοί, προσλήψεις, διαγωνισμοί ΑΣΕΠ.
karmike
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 32
Εγγραφή: Δευ Απρ 20, 2009 10:16 pm

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Δημοσίευσηαπό karmike » Τρί Απρ 28, 2009 10:48 am

Θα ήθελα να ρωτήσω αν αναγνωρίζεται η προυπηρέσια πού έχει αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο όσον αφορά το μισθολογικό κλιμάκιο κατάταξης.

geosot
Μόνιμος
Μόνιμος
Δημοσιεύσεις: 397
Εγγραφή: Δευ Μαρ 09, 2009 9:03 am
Τοποθεσία: Αθήνα

Δημοσίευσηαπό geosot » Τρί Απρ 28, 2009 11:27 am

Όχι με σωρεία μάλιστα αποφάσεων του ΣΤΕ μέχρι το 2002 και με νόμο του ελληνικού κράτους Ν.3205/2003. Φυσικά αν έχεις υπηρεσία ως ιεροψάλτης θα αναγνωριστεί (υπό προϋποθέσεις πάντα).

Δες τις παρακάτω αποφάσεις του Σ.Τ.Ε. (για το σκεπτικό) 1413/1997, 1951/2000, 1339/2002, 349/2002

Ν.3205/2003
Άρθρο 15.
1. Ως υπηρεσία για την εξέλιξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, λαμβάνεται υπόψη:

* Η υπηρεσία που προσφέρεται στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
* Η προϋπηρεσία σε Υπηρεσίες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντίστοιχες με αυτές του προηγούμενου εδαφίου.
* Κάθε πραγματική και συντάξιμη δημόσια υπηρεσία που υπολογίζεται για τη συμπλήρωση της 35ετίας, ανεξάρτητα από το φορέα που έχει προσφερθεί.
* Ο χρόνος αποδεδειγμένης υπηρεσίας στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες των πολιτικών προσφύγων, των συζύγων και των τέκνων αυτών, που έχουν επαναπατρισθεί μέχρι την 31.12.1996.
* Κάθε προϋπηρεσία, που από ισχύουσες διατάξεις αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία στις θέσεις που υπηρετούν.
* Η προϋπηρεσία που έχει προσφερθεί με την ιδιότητα του μόνιμου, εθελοντή ή ανακαταταγμένου στρατιωτικού στις Ένοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική Αστυνομία, στο Πυροσβεστικό και Λιμενικό Σώμα, μετά την αφαίρεση του χρόνου που θα υπηρετούσε ο υπάλληλος ως κληρωτός ή έφεδρος, εάν δεν είχε καταταγεί ως στρατιωτικός (μόνιμος, εθελοντής ή ανακαταταγμένος).
* Η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών σε σχολεία της Κύπρου και ισότιμα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εφόσον δεν έχει χρησιμοποιηθεί για απονομή σύνταξης, καθώς και η προϋπηρεσία τους σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
* Χρόνος μέχρι οκτώ ( 8 ) έτη που έχει ληφθεί υπόψη ως προσόν διορισμού υπαλλήλων που υπηρετούσαν κατά την31.12.1996.
* Ο χρόνος απεργίας, κανονικής άδειας και διαθεσιμότητας λόγω νόσου.
* Ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση κατ' αποκοπήν εργασίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηριστεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εξαρτημένης) ή εφόσον σύμφωνα με τα υπηρεσιακά έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
απασχόληση κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο,
παροχή εργασίας στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας και με την άμεση εποπτεία της υπηρεσίας και
αμοιβή ανάλογη με των προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
* Η ιεροψαλτική προϋπηρεσία με τις προϋποθέσεις που τίθενται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του Ν. 2320/1995 (ΦΕΚ 133 Α').2. Δεν υπολογίζεται για μισθολογική εξέλιξη:

* Η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου. Κατ' εξαίρεση, αναγνωρίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου που συμπίπτει με πολιτική υπηρεσία, εφόσον παρασχέθηκε μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.
* Ο χρόνος φοίτησης σε σχολές, με εξαίρεση τις περιπτώσεις ειδικών διατάξεων.
* Ο χρόνος αδείας άνευ αποδοχών, πέραν του μηνός κατ' ημερολογιακό έτος.
* Ο χρόνος που προβλέπεται από τα ακόλουθα άρθρα του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 2683/1999, ΦΕΚ 19 Α'):
άρθρο 99, με εξαίρεση το χρόνο διαθεσιμότητας λόγω ασθένειας,
άρθρο 104 παράγραφος 1α, 1 β και 1γ, με την προϋπόθεση να έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή,
άρθρο 107 παράγραφος 1δ, αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων και
άρθρο 109 παράγραφος 1ε, προσωρινής παύσης.
* Η προϋπηρεσία σε Ν.Π.Ι.Δ., με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 22 του Ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α'), και στον ιδιωτικό τομέα εν γένει.
* Ο χρόνος πρακτικής άσκησης, όπου απαιτείται, για τη λήψη πτυχίου ή για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος, εκτός εάν εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.


3. Για υπηρεσίες που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από το πηλίκο της διαιρέσεως του συνόλου των ωρών εργασίας δια του αριθμού των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο κλάδο τακτικών δημοσίων υπαλλήλων.

geosot
Μόνιμος
Μόνιμος
Δημοσιεύσεις: 397
Εγγραφή: Δευ Μαρ 09, 2009 9:03 am
Τοποθεσία: Αθήνα

Δημοσίευσηαπό geosot » Τρί Απρ 28, 2009 11:36 am

Είναι ειδικά θέματα για τους περισσότερους, αλλά τα παραθέτω

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3205/2003 λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου στους Ειδικούς Λογαριασμούς (Επιτροπές Ερευνών), που έχουν συσταθεί σε καθένα από τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Χώρας (υπό προϋποθέσεις, αλλά πολλά ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας τις έχουν) και

2. Ο χρόνος υπηρεσίας των μεταπτυχιακών φοιτητών που προσλαμβάνονται από τα Α.Ε.Ι. με ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν.2083/92, προκειμένου να επικουρούν τα μέλη ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, την διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων, δεν αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη τους.

Φυσικά υπάρχουν ειδικές αποφάσεις για διάφορες άλλες κατηγορίες

Γιώργος

ARISTEA
Δόκιμος
Δόκιμος
Δημοσιεύσεις: 107
Εγγραφή: Δευ Δεκ 22, 2008 7:54 am

Αναγνώριση προϋπηρεσίας

Δημοσίευσηαπό ARISTEA » Τρί Απρ 28, 2009 4:00 pm

Έχω απορία σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας μου, από οργανική θέση ΤΕ ΝΠΙΔ, ως αποσπασμένη σε θέση ΤΕ ΝΠΔΔ, του ιδίου υπουργείου, διάρκειας δύο χρόνων. Τη μισθοδοσία μου ως αποσπασμένη, την ανέλαβε όχι η υπηρεσία της οργανικής μου θέσης, αλλά η υπηρεσία υποδοχής- ΝΠΔΔ.
Τώρα είμαι διοριστέα σε ΤΕ-ΥΠΕΠΘ (αν δεν υπάρξουν ανατροπές λόγω ενστάσεων, στην 8Κ).
Αναρωτιέμαι εφόσον:
- η οργανική μου θέση είναι ΝΠΙΔ,
- ενώ η μισθοδοσία μου είναι ΣΕ0005 Σύμβαση Δημοσίου, (σύμφωνα με την απόδειξη πληρωμής μου), τα τελευταία δύο χρόνια,
-Έχω επιπλέον τρία χρόνια προϋπηρεσίας, με συμβάσεις εργασίας στον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΚΠΑ και στο ΑΠΘ, πριν το διορισμό στο ΝΠΙΔ.
- τα έτη προϋπηρεσίας ως αποσπασμένη στο ΝΠΔΔ θα υπολογιστούν στην μισθοδοσία μου;

geosot
Μόνιμος
Μόνιμος
Δημοσιεύσεις: 397
Εγγραφή: Δευ Μαρ 09, 2009 9:03 am
Τοποθεσία: Αθήνα

Re: Αναγνώριση προϋπηρεσίας

Δημοσίευσηαπό geosot » Τρί Απρ 28, 2009 4:27 pm

ARISTEA έγραψε:Έχω απορία σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας μου, από οργανική θέση ΤΕ ΝΠΙΔ, ως αποσπασμένη σε θέση ΤΕ ΝΠΔΔ, του ιδίου υπουργείου, διάρκειας δύο χρόνων. Τη μισθοδοσία μου ως αποσπασμένη, την ανέλαβε όχι η υπηρεσία της οργανικής μου θέσης, αλλά η υπηρεσία υποδοχής- ΝΠΔΔ.
Τώρα είμαι διοριστέα σε ΤΕ-ΥΠΕΠΘ (αν δεν υπάρξουν ανατροπές λόγω ενστάσεων, στην 8Κ).
Αναρωτιέμαι εφόσον:
- η οργανική μου θέση είναι ΝΠΙΔ,
- ενώ η μισθοδοσία μου είναι ΣΕ0005 Σύμβαση Δημοσίου, (σύμφωνα με την απόδειξη πληρωμής μου), τα τελευταία δύο χρόνια,
-Έχω επιπλέον τρία χρόνια προϋπηρεσίας, με συμβάσεις εργασίας στον Ειδικό Λογαριασμό του ΕΚΠΑ και στο ΑΠΘ, πριν το διορισμό στο ΝΠΙΔ.
- τα έτη προϋπηρεσίας ως αποσπασμένη στο ΝΠΔΔ θα υπολογιστούν στην μισθοδοσία μου;


Βασικό κείμενο για ανάγνωση

http://www.taxheaven.gr/show_law.php?id=2927


Για τα ΝΠΙΔ δεν ισχύει εν γένει η αναγνώριση προϋπηρεσίας. πρόσεξε το ΕΝ ΓΕΝΕΙ.

Θα πρέπει να το ψάξεις ρωτώντας ειδικά το ΥΠΕΠΘ για τα συγκεκριμένα ΝΠΔΔ και το ΝΠΙΔ. Αν η απάντηση είναι αρνητική εδώ είμαστε (το forum).

Για τις σύμβασεις έργου με ΕΚΠΑ και με ΑΠΘ:

α. πρέπει να έχει χαρακτηρισθεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκε με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (εξαρτημένη) ή

β. εφόσον σύμφωνα με τα υπηρεσιακά έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του νόμου, δηλαδή:

1 απασχόληση κατά το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο
2 παροχή εργασίας στο χώρο της υπηρεσίας και με την άμεση εποπτεία αυτής
3 αμοιβή ανάλογη με εκείνη των προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Οι δικές μου συμβάσεις με πανεπιστήμιο αναφέρουν σαφώς τα #1 & #2. Το #3 τώρα δεν ξέρω τι θα χρειαστεί να προσκομίσω για να το αποδείξω όταν έρθει η ώρα.

Προς το παρόν είμαι σε αναμονή των προσωρινών ΠΕ της 8Κ/2008.

Άλλο ρώτησες, άλλο απάντησα. Ελπίζω πάντως να βοήθησα γιατί τρια χρόνια είναι και μια βαθμίδα στην μισθολογική κλίμακα.

Γιώργος

geosot
Μόνιμος
Μόνιμος
Δημοσιεύσεις: 397
Εγγραφή: Δευ Μαρ 09, 2009 9:03 am
Τοποθεσία: Αθήνα

Δημοσίευσηαπό geosot » Τρί Απρ 28, 2009 4:38 pm

Γνωμοδότηση του 452/2006 Β΄Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για Συμβάσεις Έργου με Ειδικούς Λογαριασμούς ΑΕΙ.


Γιώργος

geosot
Μόνιμος
Μόνιμος
Δημοσιεύσεις: 397
Εγγραφή: Δευ Μαρ 09, 2009 9:03 am
Τοποθεσία: Αθήνα

Δημοσίευσηαπό geosot » Τρί Απρ 28, 2009 4:44 pm

Γνωμοδότηση 452/2006 του Β΄Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Συμβάσεις Έργου από Ειδικούς Λογαριασμούς ΑΕΙ.

Control + C,
Control + V,
Control + X

και απέκτησε επιτέλους νόημα.

ARISTEA
Δόκιμος
Δόκιμος
Δημοσιεύσεις: 107
Εγγραφή: Δευ Δεκ 22, 2008 7:54 am

Δημοσίευσηαπό ARISTEA » Τετ Απρ 29, 2009 9:58 am

Καλημέρα
Γιώργο μου απάντησες με ακρίβεια.
Θα μάθω κι εγώ τι ισχύει για το #3, αλλά από παρεμφερείς διορισμούς συναδέλφων συμπεραίνω ότι οι συμβάσεις μου καλύπτουν τριετία.
Καλή τύχη με την 8Κ έως και τα οριστικά αποτελέσματα.
Ευχαριστώ πολύ.

geosot
Μόνιμος
Μόνιμος
Δημοσιεύσεις: 397
Εγγραφή: Δευ Μαρ 09, 2009 9:03 am
Τοποθεσία: Αθήνα

Δημοσίευσηαπό geosot » Τετ Απρ 29, 2009 11:11 am

ARISTEA έγραψε:Καλημέρα
Γιώργο μου απάντησες με ακρίβεια.
Θα μάθω κι εγώ τι ισχύει για το #3, αλλά από παρεμφερείς διορισμούς συναδέλφων συμπεραίνω ότι οι συμβάσεις μου καλύπτουν τριετία.
Καλή τύχη με την 8Κ έως και τα οριστικά αποτελέσματα.
Ευχαριστώ πολύ.


Αριστέα,

Κέρασμα σε όλους με την διαφορά τριετίας.

Για το ΥΠΕΠΘ είναι λίγο δύσκολο, γιατί θα πρέπει να δώσεις συγκεκριμένα στοιχεία ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και δεν το θεωρώ φρόνιμο μεσω του forum. Μικρός και κακός κόσμος.

Αλλά κάνε μια ερώτηση στο ΥΠΕΠΘ, αν η απάντηση είναι αρνητική εδώ είμαστε.

Γιώργος

Yan1971
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 1
Εγγραφή: Τρί Ιαν 08, 2008 1:58 pm

Δημοσίευσηαπό Yan1971 » Πέμ Ιούλ 02, 2009 12:41 pm

geosot έγραψε:Είναι ειδικά θέματα για τους περισσότερους, αλλά τα παραθέτω

1. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3205/2003 λαμβάνεται υπόψη και ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου στους Ειδικούς Λογαριασμούς (Επιτροπές Ερευνών), που έχουν συσταθεί σε καθένα από τα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της Χώρας (υπό προϋποθέσεις, αλλά πολλά ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας τις έχουν) και

2. Ο χρόνος υπηρεσίας των μεταπτυχιακών φοιτητών που προσλαμβάνονται από τα Α.Ε.Ι. με ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 28 του Ν.2083/92, προκειμένου να επικουρούν τα μέλη ΔΕΠ στην άσκηση των φοιτητών, την διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, εποπτεία εξετάσεων και τη διόρθωση ασκήσεων, δεν αναγνωρίζεται για τη μισθολογική εξέλιξη τους.

Φυσικά υπάρχουν ειδικές αποφάσεις για διάφορες άλλες κατηγορίες

Γιώργος


Να ρωτήσω κάτι και εγώ

Υπάρχει αυτή η εγκύκλιος: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου, Αρ.Πρωτ. οικ. 2/59134/0022, 26/9/2007. «Αναγνώριση προϋπηρεσίας στους Ειδικούς Λογαριασμούς (Επιτροπές Ερευνών) των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.». Ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.mof-glk.gr/mis/2007.htm Εγκύκλιος για την αναγνώριση προϋπηρεσίας στους Ειδικούς Λογαριασμούς (Επιτροπές Ερευνών) των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. [01-10-2007]

Τι σημαίνει "Επισημαίνεται ότι τα οικονομικά αποτελέσματα τυχόν αναγνώρισης της
προϋπηρεσίας αυτής, δεν μπορούν να ανατρέχουν σε χρόνο προγενέστερο
της ημερομηνίας αποδοχής της ανωτέρω Γνωμοδότησης, δηλαδή πριν από
την 18-6-2007."

Αυτό μάλλον, αν κατάλαβα καλά, σημαίνει ότι δεν μπορείς να πάρεις αναδρομικά χρήματα για την αναγνώριση αυτή και τίποτα άλλο. Η προϋπηρεσία που έχει κανείς πριν από τη 18-06-2007, αναγνωρίζεται κανονικά όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές από την αύξηση στο μισθολογικό κλιμάκιο. Έτσι δεν είναι?

kaftianasa
Δόκιμος
Δόκιμος
Δημοσιεύσεις: 292
Εγγραφή: Κυρ Ιούλ 05, 2009 8:49 am

Δημοσίευσηαπό kaftianasa » Κυρ Ιούλ 12, 2009 9:34 pm

σε αλλες χωρες αναγνωριζουν την προυπηρεσια στον ιδιωτικο τομεα.

κατσε να τα αποδεχεστε ολα !!!

mplou
Μόνιμος
Μόνιμος
Δημοσιεύσεις: 492
Εγγραφή: Πέμ Ιουν 25, 2009 4:48 pm

Δημοσίευσηαπό mplou » Δευ Ιούλ 13, 2009 9:20 am

kaftianasa σε ποιές χώρες γίνεται αυτό;

Tsogkas_2004
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 44
Εγγραφή: Κυρ Μάιος 10, 2009 1:10 pm

Re: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜ

Δημοσίευσηαπό Tsogkas_2004 » Δευ Ιούλ 13, 2009 10:48 am

[quote="karmike"]Θα ήθελα να ρωτήσω αν αναγνωρίζεται η προυπηρέσια πού έχει αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο όσον αφορά το μισθολογικό κλιμάκιο κατάταξης.[/quote]


Βάσει του Ν. 3205/2003 για μισθολογικά θέματα, η προυπηρεσία που έχει διανυθεί σε Ν.Π.Ι.Δ. και στον ιδιωτικό τομέα εν γένει δεν αναγνωρίζεται για μισθολογική εξέλιξη...
Η "λογική" που υπάρχει πίσω από αυτό, πέραν των εύλογων δημοσιονομικών προεκτάσεων είναι ότι έτσι αναγνωρίζεται ένας, κοινός και ενιαίος Δημόσιος εργοδότης, ξέχωρος από τους υπόλοιπους... δηλ. ο παρόν σου εργοδότης (Δημόσιο, ΝΠΔΔ ΟΤΑ) σου αναγνωρίζει την προυπηρεσία που έχεις διανύσει σε άλλες Υπηρεσίες του και όχι σε άλλους άσχετους εργοδότες...

kaftianasa
Δόκιμος
Δόκιμος
Δημοσιεύσεις: 292
Εγγραφή: Κυρ Ιούλ 05, 2009 8:49 am

Δημοσίευσηαπό kaftianasa » Δευ Ιούλ 13, 2009 1:39 pm

Σας μεταβιβάζω μήνυμα που αφορά νεοδιορισθέντες στο Δημόσιο.
=========================================================

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΔΙΚΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΝΕΩΝ ΙΚΑΝΟΤΑΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στα πλαίσια της απελευθέρωσης του ορίου ηλικίας για τις προσλήψεις στο Δημόσιο και της προσέλκυσης αξιοκρατικά ικανών στελεχών, θεωρούμε άδικο και απαγορευτικό τη μή αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, τη στιγμή που το ΑΣΕΠ δίνει μόρια για τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας.
Το πρόβλημα το οποίο προέκυψε μετά την κατάργηση του ορίου ηλικίας έχει δημιουργήσει αδικίες και ανισότητες για όλους εμάς που αφήσαμε μια καριέρα και αποφασίσαμε να ενταχθούμε στις τάξεις του Δημοσίου Τομέα καθώς και όσους προσλαμβάνονται μετά το 2003 (παραπέμπουμε στις κοματικές/κυβερνητικές αναγγελίες για προσλήψεις-εξέλιξη στελεχών στο Δημόσιο).
Το αίτημα είναι διττό και αφορά τόσο στη μισθολογική όσο και στην ιεραρχική εξέλιξΠαραθέτουμε την αντίστοιχη επερώτηση του Βουλευτή κ. Αθανάσιου Λεβέντη (ΣΥΝ) ο οποίος επέδειξε ευαισθησία για το θέμα που έχει γίνει πλέον πολύ σοβαρό με την ένταξη νέων υπαλλήλων, ώριμων ηλικιακά αλλά και πολύ ώριμων εργασιακά με εμπειρία που καθιστά άδικη, παράλογη και σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά δεδομένα παράνομη την αντιμετώπισή τους ως εργαζόμενους που η πρώτη εργασιακή τους ημέρα είναι αυτή του διορισμού τους σε κάποια Δημόσια Υπηρεσία.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΡΩΤΗΣΗ
Για τους κ.κ. Υπουργούς: Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας
Θέμα: «Αναγνώριση προϋπηρεσίας για την ένταξη στο μισθολόγιο»
Στη χώρα μας είναι πολλοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι διορίζονται στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα και κατά την ημέρα του διορισμού τους έχουν αρκετά χρόνια προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα.
Τα χρόνια αυτά και σε ότι αφορά την ένταξή τους στα οικεία μισθολόγια δεν αναγνωρίζονται από το σύνολο των υπηρεσιών του Δημοσίου, των ΟΤΑ και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις. Αυτό όμως είναι άδικο καθώς όλοι αυτοί έχουν μια μικρή ή μεγάλη προϋπηρεσία, δεν έρχονται στην καινούρια τους θέση ως ανειδίκευτοι και γενικά δεν χρειάζονται την απαιτούμενη εκπαίδευση των νεοδιοριζόμενων.

Εκτός από τα παραπάνω είχαμε και τις προεκλογικές δεσμεύσεις της σημερινής κυβέρνησης για την προσμέτρηση της προϋπηρεσίας για την ένταξη στα μισθολογικά κλιμάκια πράγμα όμως το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει.

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
Αν είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης και με ποιο χρονοδιάγραμμα το να αναγνωρίσει την προϋπηρεσία που υπάρχει σε άλλους εκτός του δημοσίου ή των ΟΤΑ ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα φορείς για την ένταξη στα κλιμάκια των οικείων μισθολογίων.
Ο ερωτών Βουλευτής
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


anarotiemai ti toy apanthsan....

kaftianasa
Δόκιμος
Δόκιμος
Δημοσιεύσεις: 292
Εγγραφή: Κυρ Ιούλ 05, 2009 8:49 am

Δημοσίευσηαπό kaftianasa » Δευ Ιούλ 13, 2009 1:40 pm

mplou έγραψε:kaftianasa σε ποιές χώρες γίνεται αυτό;


gallofones xores ths eyropaikhs koinothtas. gia tis alles to psaxno...


Επιστροφή σε “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΣΕΠ”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 0 επισκέπτες