ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ?

Δικαιολογητικά, διορισμοί, προσλήψεις, διαγωνισμοί ΑΣΕΠ.
IPATIOS
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 88
Εγγραφή: Σάβ Νοέμ 08, 2008 5:45 pm

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ?

Δημοσίευσηαπό IPATIOS » Σάβ Νοέμ 15, 2008 4:02 pm

Αν ενας απο τους δυο γονεις εχοντας τρια παιδια κριθει αναπηρος εφ ορου ζως αυτοματα λεγεται και πολυτεκνος ?

AQ123
Δόκιμος
Δόκιμος
Δημοσιεύσεις: 145
Εγγραφή: Τρί Σεπ 30, 2008 11:44 am

Re: ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ?

Δημοσίευσηαπό AQ123 » Σάβ Νοέμ 15, 2008 4:36 pm

IPATIOS έγραψε:Αν ενας απο τους δυο γονεις εχοντας τρια παιδια κριθει αναπηρος εφ ορου ζως αυτοματα λεγεται και πολυτεκνος ?


αντιγράφω από φεκ προκήρυξης...

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΕΚΝΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) του−
λάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοι−
πών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του ν. 2247/1994/ΦΕΚ 182/31.10.1994/τ.Α΄ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ).
Πολύτεκνοι επίσης είναι:
Ι. ν. 860/5.1.1979
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο
και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελεί−
ως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απο−
λαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν
έχουν ιδίους πόρους ζωής.
Επισημάνσεις:
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α − δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους
ii) τα άρρενα ανήλικα
iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο πε−
ριπτώσεις.
Β. Από 1.1.1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του
Συντάγματος).
Γ. Μέχρι 17.2.1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος.
Από 18.2.1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 ν. 1329/1983).
ΙΙ. ν. 3454/7.4.2006
α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και
είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της
ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαί−
δευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτι−
κές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογί−
ζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.
β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε
ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανω−
τέρω (α) περιπτώσεως.
γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και απο−
λαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοι−
πές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ.
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α΄) όπως και
εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισο−
βίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και απο−
λαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός
γονέα (παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3454/2006).

IPATIOS
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 88
Εγγραφή: Σάβ Νοέμ 08, 2008 5:45 pm

Δημοσίευσηαπό IPATIOS » Σάβ Νοέμ 15, 2008 5:23 pm

eyxaristo poli aq 123 !


Επιστροφή σε “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΣΕΠ”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης