Προκήρυξη 1Κ/2017 για δικαστήρια

Διαγωνισμοί με σειρά προτεραιότητας σε δημόσιο, ΑΣΕΠ.
knts
Προϊστάμενος
Προϊστάμενος
Δημοσιεύσεις: 854
Εγγραφή: Τετ Ιούλ 19, 2017 11:39 pm

Re: Προκήρυξη 1Κ/2017 για δικαστήρια

Δημοσίευσηαπό knts » Δευ Νοέμ 06, 2017 12:50 pm

antonissifnos έγραψε:Καλημέρα και καλή βδομάδα.

Μία ερώτηση, που πιστεύω, χρήζει διευκρίνισης, καθότι στο κείμενο της προκήρυξης δεν διατυπώνεται σαφώς: μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων και τη δημοσιοποίηση τους στον ΑΣΕΠ τι ενέργειες πρέπει να κάνει ο κάθε διορισθείς, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διορισμός του. Διότι στο κείμενο της προκήρυξης δεν διευκρινίζει την διαδοχή των ενεργειών. Παραθέτω αυτούσιο το κείμενο:

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης της
απόφασης κατανομής του της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 όπως ισχύει (παρ. 21, αρ. ένατο ν. 4057/2012).
Τα αρμόδια για το διορισμό ή πρόσληψη όργανα οφείλουν να προβούν στη δημοσίευση των ατομικών πράξεων
διορισμού ή πρόσληψης εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφα-
σης κατανομής. Η μη τήρηση της προθεσμίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα (αρ. 32, ν. 4440/2016).
Οι διοριζόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο του διορισμού τους στον οικείο φορέα, τα απαραίτη-
τα από τον φορέα κατά νόμο δικαιολογητικά διορισμού που βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους, πλην εκείνων
των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες
(ν.  3242/2004, ν. 3448/2006 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19.7.2013), εντός της οριζόμενης από το νόμο προ-
θεσμίας, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού και καλούνται για αναπλήρωση οι
αμέσως επόμενοι.
Επίσης καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι κατά τη λήξη της προθεσμίας υπο-
βολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας προκήρυξης,
δεν κατείχαν θέση τακτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμίδας, κατόπιν διορισμού τους
Τεύχος ΑΣΕΠ 10/03.03.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 161
με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, ή αν κατείχαν, ότι είχε παρέλθει κατά την ανωτέρω ημερομηνία πενταετία από
το διορισμό τους.
Μετά την έκδοση της πράξης διορισμού, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. αντίγραφο
της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας.

Γνωρίζει κάποιος από τους συμμετέχοντες στη δημόσια συζήτηση κάτι πιο συγκεκριμένο επί του θέματος;;;;;

Όσο για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού/διδακτορικού γνωρίζω ότι πλέον δεν υφίσταται θέμα συνάφειας και ότι αναγνωρίζονται όλα ανεξαιρέτως, οπότε πιστώνεται (από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου) η ανάλογη προϋπηρεσία.

Και πάλι συγχαρητήρια στους επιτυχόντες του διαγωνισμού.Καμία ενέργεια. Αν δε σε ενημερώσει ο φορέας να καταθέσεις τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εσύ δε μπορείς να κάνεις κάτι. Ο φορέας θα ξεκινήσει τη διαδικασία διορισμού σου κι αυτός θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σου. Τώρα, αν θέλεις εσύ να κάνεις κι ένα τηλεφώνημα δε χαλάει κάποιον αλλά αν δεν κινήσουν αυτοί τη διαδικασία όσα τηλεφωνήματα κι αν κάνεις δε προχωρήσει κάτι.

antonissifnos
Δόκιμος
Δόκιμος
Δημοσιεύσεις: 185
Εγγραφή: Δευ Δεκ 21, 2009 8:22 pm

Re: Προκήρυξη 1Κ/2017 για δικαστήρια

Δημοσίευσηαπό antonissifnos » Δευ Νοέμ 06, 2017 5:25 pm

Σε ευχαριστώ για τη διευκρίνιση.

knts έγραψε:
antonissifnos έγραψε:Καλημέρα και καλή βδομάδα.

Μία ερώτηση, που πιστεύω, χρήζει διευκρίνισης, καθότι στο κείμενο της προκήρυξης δεν διατυπώνεται σαφώς: μετά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων και τη δημοσιοποίηση τους στον ΑΣΕΠ τι ενέργειες πρέπει να κάνει ο κάθε διορισθείς, προκειμένου να ολοκληρωθεί ο διορισμός του. Διότι στο κείμενο της προκήρυξης δεν διευκρινίζει την διαδοχή των ενεργειών. Παραθέτω αυτούσιο το κείμενο:

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Σε κάθε περίπτωση η ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού στους φορείς της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 2190/1994 όπως ισχύει, για το μόνιμο προσωπικό και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης από τον Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης της
απόφασης κατανομής του της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 όπως ισχύει (παρ. 21, αρ. ένατο ν. 4057/2012).
Τα αρμόδια για το διορισμό ή πρόσληψη όργανα οφείλουν να προβούν στη δημοσίευση των ατομικών πράξεων
διορισμού ή πρόσληψης εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφα-
σης κατανομής. Η μη τήρηση της προθεσμίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση
β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα (αρ. 32, ν. 4440/2016).
Οι διοριζόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά τον χρόνο του διορισμού τους στον οικείο φορέα, τα απαραίτη-
τα από τον φορέα κατά νόμο δικαιολογητικά διορισμού που βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους, πλην εκείνων
των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες
(ν.  3242/2004, ν. 3448/2006 και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/20562/19.7.2013), εντός της οριζόμενης από το νόμο προ-
θεσμίας, άλλως οι υποψήφιοι τίθενται εκτός της διαδικασίας του διορισμού και καλούνται για αναπλήρωση οι
αμέσως επόμενοι.
Επίσης καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι κατά τη λήξη της προθεσμίας υπο-
βολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της παρούσας προκήρυξης,
δεν κατείχαν θέση τακτικού υπαλλήλου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθμίδας, κατόπιν διορισμού τους
Τεύχος ΑΣΕΠ 10/03.03.2017 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 161
με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, ή αν κατείχαν, ότι είχε παρέλθει κατά την ανωτέρω ημερομηνία πενταετία από
το διορισμό τους.
Μετά την έκδοση της πράξης διορισμού, ο οικείος φορέας υποχρεούται να αποστείλει στο Α.Σ.Ε.Π. αντίγραφο
της σχετικής πράξης ανάληψης υπηρεσίας.

Γνωρίζει κάποιος από τους συμμετέχοντες στη δημόσια συζήτηση κάτι πιο συγκεκριμένο επί του θέματος;;;;;

Όσο για την αναγνώριση του μεταπτυχιακού/διδακτορικού γνωρίζω ότι πλέον δεν υφίσταται θέμα συνάφειας και ότι αναγνωρίζονται όλα ανεξαιρέτως, οπότε πιστώνεται (από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του ενδιαφερόμενου) η ανάλογη προϋπηρεσία.

Και πάλι συγχαρητήρια στους επιτυχόντες του διαγωνισμού.Καμία ενέργεια. Αν δε σε ενημερώσει ο φορέας να καταθέσεις τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εσύ δε μπορείς να κάνεις κάτι. Ο φορέας θα ξεκινήσει τη διαδικασία διορισμού σου κι αυτός θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σου. Τώρα, αν θέλεις εσύ να κάνεις κι ένα τηλεφώνημα δε χαλάει κάποιον αλλά αν δεν κινήσουν αυτοί τη διαδικασία όσα τηλεφωνήματα κι αν κάνεις δε προχωρήσει κάτι.

John12
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 11
Εγγραφή: Κυρ Νοέμ 05, 2017 12:29 pm

Re: Προκήρυξη 1Κ/2017 για δικαστήρια

Δημοσίευσηαπό John12 » Δευ Νοέμ 06, 2017 8:17 pm

Περιμένετε να βγουν και τα οριστικά αποτελέσματα και μετά να πούμε τι και πως και πόσα.Τοσο σίγουροι είστε ότι δεν θα αλλάξει ο προσωρινός πίνακας δλδ

DEDIA
Δόκιμος
Δόκιμος
Δημοσιεύσεις: 268
Εγγραφή: Σάβ Οκτ 21, 2017 5:00 pm

Re: Προκήρυξη 1Κ/2017 για δικαστήρια

Δημοσίευσηαπό DEDIA » Πέμ Νοέμ 09, 2017 12:37 pm

Καλημέρα! Έχουμε κανένα νεότερο για ενστάσεις ή πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;

JohnyMnemonic
Μόνιμος
Μόνιμος
Δημοσιεύσεις: 629
Εγγραφή: Τετ Οκτ 01, 2014 12:06 am

Re: Προκήρυξη 1Κ/2017 για δικαστήρια

Δημοσίευσηαπό JohnyMnemonic » Πέμ Νοέμ 09, 2017 5:16 pm

DEDIA έγραψε:Καλημέρα! Έχουμε κανένα νεότερο για ενστάσεις ή πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;


Εκατοντάδες ενστάσεις. Φεβρουάριο-Μάρτιο αποτελέσματα.

DEDIA
Δόκιμος
Δόκιμος
Δημοσιεύσεις: 268
Εγγραφή: Σάβ Οκτ 21, 2017 5:00 pm

Re: Προκήρυξη 1Κ/2017 για δικαστήρια

Δημοσίευσηαπό DEDIA » Πέμ Νοέμ 09, 2017 8:35 pm

JohnyMnemonic έγραψε:
DEDIA έγραψε:Καλημέρα! Έχουμε κανένα νεότερο για ενστάσεις ή πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;


Εκατοντάδες ενστάσεις. Φεβρουάριο-Μάρτιο αποτελέσματα.Αλήθεια εκατοντάδες ; Οπότε απομακρύνομαι από το όνειρο του διορισμού. :? Είναι και πολύς ο καιρός μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο.

ritaa
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 89
Εγγραφή: Παρ Μαρ 31, 2017 6:41 pm

Re: Προκήρυξη 1Κ/2017 για δικαστήρια

Δημοσίευσηαπό ritaa » Πέμ Νοέμ 09, 2017 9:31 pm

DEDIA έγραψε:
JohnyMnemonic έγραψε:
DEDIA έγραψε:Καλημέρα! Έχουμε κανένα νεότερο για ενστάσεις ή πότε θα βγουν τα αποτελέσματα;


Εκατοντάδες ενστάσεις. Φεβρουάριο-Μάρτιο αποτελέσματα.Αλήθεια εκατοντάδες ; Οπότε απομακρύνομαι από το όνειρο του διορισμού. :? Είναι και πολύς ο καιρός μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο.[/quote
πωπω! πόση αγωνία πια! δεν μπορείς ούτε να χαρείς ούτε και να λυπηθεις!!! ουτε καν συγχαρήτηρια να δεχτεις!

DEDIA
Δόκιμος
Δόκιμος
Δημοσιεύσεις: 268
Εγγραφή: Σάβ Οκτ 21, 2017 5:00 pm

Re: Προκήρυξη 1Κ/2017 για δικαστήρια

Δημοσίευσηαπό DEDIA » Πέμ Νοέμ 09, 2017 9:39 pm

Nα ρωτήσω κάτι παιδιά, στο site του ΑΣΕΠ στο μητρώο όταν κάνουμε αίτηση σε νέα προκήρυξη ξαναδηλώνουμε της εμπειρία; Προσπαθώ να διορθώσω κάτι γιατί όταν είχα συμμετάσχει στην τότε προκήρυξη ήμουν στα μεσα της σύμβασης μου και δε μπορώ γιατί αναγράφει ότι χρησιμοποιήθηκε σε αίτηση μου για προκήρυξη

BILLY.T
Μόνιμος
Μόνιμος
Δημοσιεύσεις: 425
Εγγραφή: Τετ Νοέμ 07, 2007 12:45 pm

Re: Προκήρυξη 1Κ/2017 για δικαστήρια

Δημοσίευσηαπό BILLY.T » Πέμ Νοέμ 09, 2017 10:03 pm

[quote="DEDIA"]Nα ρωτήσω κάτι παιδιά, στο site του ΑΣΕΠ στο μητρώο όταν κάνουμε αίτηση σε νέα προκήρυξη ξαναδηλώνουμε της εμπειρία; Προσπαθώ να διορθώσω κάτι γιατί όταν είχα συμμετάσχει στην τότε προκήρυξη ήμουν στα μεσα της σύμβασης μου και δε μπορώ γιατί αναγράφει ότι χρησιμοποιήθηκε σε αίτηση μου για προκήρυξη[/quote]

απλά ξανά γράφεις στο μητρώο την εμπειρία σου και δηλώνεις αυτήν και ας την έχεις και παραπάνω

DEDIA
Δόκιμος
Δόκιμος
Δημοσιεύσεις: 268
Εγγραφή: Σάβ Οκτ 21, 2017 5:00 pm

Re: Προκήρυξη 1Κ/2017 για δικαστήρια

Δημοσίευσηαπό DEDIA » Πέμ Νοέμ 09, 2017 10:50 pm

BILLY.T έγραψε:
DEDIA έγραψε:Nα ρωτήσω κάτι παιδιά, στο site του ΑΣΕΠ στο μητρώο όταν κάνουμε αίτηση σε νέα προκήρυξη ξαναδηλώνουμε της εμπειρία; Προσπαθώ να διορθώσω κάτι γιατί όταν είχα συμμετάσχει στην τότε προκήρυξη ήμουν στα μεσα της σύμβασης μου και δε μπορώ γιατί αναγράφει ότι χρησιμοποιήθηκε σε αίτηση μου για προκήρυξη


απλά ξανά γράφεις στο μητρώο την εμπειρία σου και δηλώνεις αυτήν και ας την έχεις και παραπάνωΣ' ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Για τις ήδη περασμένες στο μητρώο εμπειρίες οι οποίες δε χρήζουν αλλαγή τις αφήνω ως έχουν,δηλ. δε τις ξαναδηλώνω;

BILLY.T
Μόνιμος
Μόνιμος
Δημοσιεύσεις: 425
Εγγραφή: Τετ Νοέμ 07, 2007 12:45 pm

Re: Προκήρυξη 1Κ/2017 για δικαστήρια

Δημοσίευσηαπό BILLY.T » Παρ Νοέμ 10, 2017 9:09 am

[quote="DEDIA"][quote="BILLY.T"][quote="DEDIA"]Nα ρωτήσω κάτι παιδιά, στο site του ΑΣΕΠ στο μητρώο όταν κάνουμε αίτηση σε νέα προκήρυξη ξαναδηλώνουμε της εμπειρία; Προσπαθώ να διορθώσω κάτι γιατί όταν είχα συμμετάσχει στην τότε προκήρυξη ήμουν στα μεσα της σύμβασης μου και δε μπορώ γιατί αναγράφει ότι χρησιμοποιήθηκε σε αίτηση μου για προκήρυξη[/quote]

απλά ξανά γράφεις στο μητρώο την εμπειρία σου και δηλώνεις αυτήν και ας την έχεις και παραπάνω[/quote]


Σ' ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Για τις ήδη περασμένες στο μητρώο εμπειρίες οι οποίες δε χρήζουν αλλαγή τις αφήνω ως έχουν,δηλ. δε τις ξαναδηλώνω;[/quote]

τις αφήνεις ως έχουν γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο....όμως άμα τις χρειάζεσαι τότε τις ξαναδηλώνεις αλλιώς δηλώνεις τις καινούργιες.
από ότι βλέπω στα λεγόμενα σου θες να προσθέσεις εμπειρία άρα γράψε μια καινούργια και δήλωσε αυτήν όπου την χρειάζεσαι η οποία θα είναι με όλη την εμπειρία σου

JohnyMnemonic
Μόνιμος
Μόνιμος
Δημοσιεύσεις: 629
Εγγραφή: Τετ Οκτ 01, 2014 12:06 am

Re: Προκήρυξη 1Κ/2017 για δικαστήρια

Δημοσίευσηαπό JohnyMnemonic » Παρ Νοέμ 10, 2017 1:21 pm

ritaa έγραψε:
DEDIA έγραψε:
JohnyMnemonic έγραψε:
Εκατοντάδες ενστάσεις. Φεβρουάριο-Μάρτιο αποτελέσματα.Αλήθεια εκατοντάδες ; Οπότε απομακρύνομαι από το όνειρο του διορισμού. :? Είναι και πολύς ο καιρός μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο.[/quote
πωπω! πόση αγωνία πια! δεν μπορείς ούτε να χαρείς ούτε και να λυπηθεις!!! ουτε καν συγχαρήτηρια να δεχτεις!


Πάντως πέρα από τη πλάκα μέχρι τώρα υπάρχουν περίπου 300 ενστάσεις. Έτσι πως τα υπολογίζω οι τελευταίοι 20-40 των προσωρινών πρέπει να ετοιμαζόμαστε για τα δυσάρεστα νέα...

DEDIA
Δόκιμος
Δόκιμος
Δημοσιεύσεις: 268
Εγγραφή: Σάβ Οκτ 21, 2017 5:00 pm

Re: Προκήρυξη 1Κ/2017 για δικαστήρια

Δημοσίευσηαπό DEDIA » Παρ Νοέμ 10, 2017 2:12 pm

BILLY.T έγραψε:τις αφήνεις ως έχουν γιατί δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο....όμως άμα τις χρειάζεσαι τότε τις ξαναδηλώνεις αλλιώς δηλώνεις τις καινούργιες.
από ότι βλέπω στα λεγόμενα σου θες να προσθέσεις εμπειρία άρα γράψε μια καινούργια και δήλωσε αυτήν όπου την χρειάζεσαι η οποία θα είναι με όλη την εμπειρία σουEυχαριστώ πολύ πολύ! Θέλω και να προσθέσω και να χρησιμοποιήσω τις ήδη υπάρχουσες στο site.

melissa1
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 19
Εγγραφή: Σάβ Οκτ 21, 2017 12:27 am

Re: Προκήρυξη 1Κ/2017 για δικαστήρια

Δημοσίευσηαπό melissa1 » Παρ Νοέμ 10, 2017 5:26 pm

JohnyMnemonic έγραψε:
ritaa έγραψε:
DEDIA έγραψε:Αλήθεια εκατοντάδες ; Οπότε απομακρύνομαι από το όνειρο του διορισμού. :? Είναι και πολύς ο καιρός μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο.[/quote
πωπω! πόση αγωνία πια! δεν μπορείς ούτε να χαρείς ούτε και να λυπηθεις!!! ουτε καν συγχαρήτηρια να δεχτεις!


Πάντως πέρα από τη πλάκα μέχρι τώρα υπάρχουν περίπου 300 ενστάσεις. Έτσι πως τα υπολογίζω οι τελευταίοι 20-40 των προσωρινών πρέπει να ετοιμαζόμαστε για τα δυσάρεστα νέα...

Από πού πληροφορήθηκες των αριθμό των ενστάσεων;
Πάντως, και στην 2Κ των πληροφορικών υπήρχε μεγάλος αριθμός ενστάσεων (δεν θυμάμαι τον ακριβή αριθμό, είχε αναφερθεί σε μία ανακοίνωση μέλους της ΟΔΙΕ, την οποία δεν μπορώ να βρω)και ευτυχώς δεν υπήρξαν αλλαγές στα τελικά αποτελέσματα.

JIMSCOOL
Μαθητευόμενος
Μαθητευόμενος
Δημοσιεύσεις: 33
Εγγραφή: Τετ Οκτ 18, 2006 12:12 pm

Re: Προκήρυξη 1Κ/2017 για δικαστήρια

Δημοσίευσηαπό JIMSCOOL » Παρ Νοέμ 10, 2017 5:45 pm

JohnyMnemonic έγραψε:
ritaa έγραψε:
DEDIA έγραψε:Αλήθεια εκατοντάδες ; Οπότε απομακρύνομαι από το όνειρο του διορισμού. :? Είναι και πολύς ο καιρός μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο.[/quote
πωπω! πόση αγωνία πια! δεν μπορείς ούτε να χαρείς ούτε και να λυπηθεις!!! ουτε καν συγχαρήτηρια να δεχτεις!


Πάντως πέρα από τη πλάκα μέχρι τώρα υπάρχουν περίπου 300 ενστάσεις. Έτσι πως τα υπολογίζω οι τελευταίοι 20-40 των προσωρινών πρέπει να ετοιμαζόμαστε για τα δυσάρεστα νέα...


Το νούμερο 300 είναι από ενημέρωση που είχες από το ΑΣΕΠ; Αν είναι έτσι, τότε βλέπω στις επόμενες προκηρύξεις να ξαναανεβάζουν το παράβολο για την υποβολή ένστασης! :)


Επιστροφή σε “ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ”

Μέλη σε σύνδεση

Μέλη σε αυτήν τη Δ. Συζήτηση: Mktacc και 9 επισκέπτες