Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

Νομοσχέδιο για την «ανάπτυξη της διά βίου μάθησης»

Diorismos.gr

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ανακοίνωσε τους βασικούς άξονες του Σχεδίου Νόμου για τη Διά Βίου Μάθηση, η συζήτηση του οποίου αρχίζει σήμερα στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.
Για την επίτευξη των στόχων με το νομοσχέδιο:

1. Προσδιορίζονται οι έννοιες «τυπική εκπαίδευση», «μη τυπική εκπαίδευση» και «άτυπη μάθηση» που συνθέτουν εννοιολογικά την έννοια της διά βίου μάθησης και περιγράφονται οι φορείς που ανήκουν σε κάθε μια από αυτές.
Π.χ. Στην «τυπική εκπαίδευση» ανήκουν η πρωτοβάθμια, η δευτεροβάθμια και η ανώτατη εκπαίδευση.
Στη «μη τυπική εκπαίδευση» η αρχική και η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, η γενική εκπαίδευση ενηλίκων και οι διάφορες μορφές επιμόρφωσης. Εδώ ανήκουν φορείς όπως : τα Δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, τα ΚΕΚ, τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας , τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σχολές υπαγόμενες σε διάφορα Υπουργεία κλπ.
Στην «άτυπη μάθηση» εντάσσονται κάθε μορφής φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δημόσιοι, ιδιωτικοί και κοινωνικοί, που παρέχουν υπηρεσίες δια βίου μάθησης, υπό την προϋπόθεση ότι εγγράφονται στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης, που τηρεί η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.
2. Δημιουργείται το «Εθνικό Δίκτυο Δια Βίου Μάθησης» στο οποίο εντάσσονται όλοι οι φορείς διοίκησης και όλοι οι φορείς παροχής υπηρεσιών δια βίου μάθησης, για τη λειτουργία και ανάπτυξη του οποίου προβλέπονται διαφορά πρότυπα και μέσα όπως:
α. το Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, που θα παρουσιαστεί αρχές Οκτωβρίου στη Σύνοδο Διά Βίου Μάθησης ,
β. πρότυπα και προδιαγραφές για την κατάρτιση,
γ. το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων,
δ. τα Μητρώα του Εθνικού Δικτύου
ε. τα έγγραφα του Ευρωδιαβατηρίου,
στ. κίνητρα, διασφάλιση ποιότητας, προγραμματικές συμβάσεις κλπ.
3. Για την υποβοήθηση του σχεδιασμού και το συντονισμό της εφαρμογής της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης και σύνδεσης με την απασχόληση ο Υπουργός Παιδείας συγκαλεί κάθε χρόνο την Σύνοδο δια βίου μάθησης και σύνδεσης με την απασχόληση η οποία οργανώνει τον κοινωνικό διάλογο, και στην οποία μετέχουν οι Πρόεδροι των κορυφαίων συνδικαλιστικών οργανώσεων της Χώρας.
4. Παράλληλα, συγκροτούνται δύο όργανα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της δημόσιας πολιτικής δια βίου μάθησης που αντιστοιχούν στους δύο βασικούς πυλώνες της δια βίου μάθησης: Το Συμβούλιο Δια Βίου Μάθησης και Σύνδεσης με την Απασχόληση και η Διαρκής Διάσκεψη Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
5. Ανασυγκροτείται η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης ώστε να ανταποκρίνεται στο επιτελικό της ρόλο και στην άσκηση σημαντικών νέων αρμοδιοτήτων όπως είναι η εποπτεία και διαχείριση του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α. (Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση) , των δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ και Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, η συνεργασία με τους νέους και αναδιαρθρωμένους φορείς όπως το ΕΚΕΠΙΣ, το ΕΚΕΠ, ο ΕΟΠΠ, το ΙΔΕΚΕ, στους οποίους θα αναφερθούμε στην συνέχεια.
6. Προωθείται η αποκέντρωση στην Περιφέρεια και τους Δήμους του Καλλικράτη, ενώ μέσω του ΣΥΖΕΥΞΙΣ διασφαλίζεται η ηλεκτρονική διασύνδεση Κέντρου και Περιφέρειας για τον συντονισμό της δράσης τους και αμοιβαία ενημέρωση.
7. Διευρύνεται ο ρόλος του ΕΚΕΠΙΣ (Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης), το οποίο αναλαμβάνει πλέον την πιστοποίηση δομών, επαγγελματικών περιγραμμάτων, προγραμμάτων και εκπαιδευτών καθώς και την αδειοδότηση γενικότερα των φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης. Ήδη επιβεβαιώθηκε η επιχειρησιακή ετοιμότητα και καλή λειτουργία του ΕΚΕΠΙΣ με τη διαδικασία αδειοδότησης των ΚΕΜΕ. Ειδική αναφορά γίνεται στο σχετικό άρθρο στη διαδικασία αδειοδότησης των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών.
8. Ιδρύεται ο Ε.Ο.Π.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων), ο οποίος αποτελεί τον εθνικό φορέα πιστοποίησης των εκροών (γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων )που αποκτά ένα άτομο μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης και της άτυπης μάθησης. Ο ΕΟΠΠ θα λειτουργεί επίσης ως εθνική δομή των Ευρωπαϊκών δικτύων και διαχειρίζεται θέματα:

α. Του Εθνικού Σημείου Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Πλαισίου προσόντων που αναπτύσσεται σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
β. Του Εθνικού Κέντρου Ευρωδιαβατηρίου
γ. Του Εθνικού Σημείου Αναφοράς για τη διασφάλιση ποιότητας.

Με τη λειτουργία του Οργανισμού που θα εξυπηρετείται από 75 άτομα προσωπικό καταργείται ο ΟΕΕΚ, με τις αρμοδιότητες του να κατανέμονται μεταξύ ΕΟΠΠ και ΓΓΔΒΜ.
9. Αναμορφώνεται το καθεστώς οργάνωσης, διαχείρισης και λειτουργίας των Ι.Ε.Κ., τα οποία υπάγονται πλέον στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, με μεταφορά μέσω προγραμματικών συμβάσεων στις περιφέρειες.
10. Ρυθμίζεται το καθεστώς των ΚΕΚ με πρόβλεψη έκδοσης Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση και λειτουργία τους.
11. Ρυθμίζεται το καθεστώς λειτουργίας των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών που εκκρεμούσε.
12. Καθιερώνεται Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης, που τηρεί η ΓΓΔΒΜ , όπου εγγράφονται και οι φορείς άτυπης μάθησης, με πρόβλεψη για την διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησης της δραστηριότητας των φορέων της μη τυπικής εκπαίδευσης.
13. Πρότυπα και Μέσα του ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
α. Για τη υλοποίηση του μεσοχρόνιου και εξειδικευόμενου σε ετήσια βάση προγράμματος συνιστάται Επιτροπή Παρακολούθησης.
β. Διαμορφώνεται και λειτουργεί το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, με την εποπτεία άμεσα του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Με Π.Δ. θα ορισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις, διαμόρφωσης, αξιολόγησης , πιστοποίησης, αδειοδότησης φορέων πιστοποίησης, αντιστοίχησης με τα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων κλπ.
γ. Καθιερώνεται το Ηλεκτρονικό Μητρώο Διά Βίου Μάθησης , στο οποίο εγγράφονται οι ενδιαφερόμενοι με αίτηση τους, και περιλαμβάνει τα Ατομικά Δελτία Δια βίου Μάθησης.
δ. Καθιερώνεται αντίστοιχα το Μητρώο Φορέων Διά βίου Μάθησης
ε. Θεσπίζονται κίνητρα για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, με σημαντικότερο τη νέα δυνατότητα, που παρέχει ο νόμος, αναγνώρισης, άθροισης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων μεταξύ συστημάτων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.
στ. Διασφάλιση ποιότητας με καθιέρωση συστήματος συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και αξιολόγησης εκπαιδευτών και συστήματος αξιολόγησης της αποδοτικότητας του Εθνικού δικτύου δια βίου μάθησης. Από 1-1-2013 θα απαιτείται «εκπαιδευτική επάρκεια» κάθε εκπαιδευτή για συμμετοχή σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους. Οργανώνεται ο χώρος των εργαζομένων στην εκπαίδευση ενηλίκων.
ζ. Προβλέπεται πρόγραμμα εφαρμογής για τη στενή παρακολούθηση της υλοποίησης του Εθνικού προγράμματος Διά Βίου Μάθησης.
η. Για την διευκόλυνση της υλοποίησης του όλου προγράμματος, ρητά προβλέπεται η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ διαφόρων εμπλεκομένων φορέων, και ιδιαίτερα Κέντρου, περιφερειών και Δήμων.


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
Παράταση αιτήσεων μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις
Μαθητικός διαγωνισμός «75 χρόνια Ηνωμένα Έθνη- Διαμορφώνουμε σήμερα το αύριο»
Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στα ΕΠΑΛ για το 2020-2021
Αιτήσεις ατόμων που πασχουν από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ
550 θέσεις μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ
Πώς θα διεξαχθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις για τα ΑΕΙ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
7 υποτροφίες για διδακτορικό στο εξωτερικό από κοινού ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και σε ΗΠΑ-Καναδά