Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

Παράταση αποσπάσεων εξωτερικού για το σχολικό έτος 2009-2010

Diorismos.gr

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί οι οποίοι επιθυμούν παράταση της απόσπασής τους στο εξωτερικό για το επόμενο σχολικό έτος (2009-2010), θα πρέπει να γνωρίζουν τα ακόλουθα:

α) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διανύουν το τρίτο έτος απόσπασης μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους την παράταση της απόσπασης για δύο ακόμη σχολικά έτη. Η παράταση γίνεται ύστερα από εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης σχετικά με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την καταλληλότητα του εκπαιδευτικού (άρθρο 23 παρ.2 του Ν.2413/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.2621/98).
Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις εκείνες που ο εκπαιδευτικός έχει αναλάβει υπηρεσία μετά την 1η Ιανουαρίου, το διάστημα μέχρι τη λήξη του αντίστοιχου σχολικού έτους δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τριετίας. Για τις χώρες όπου το ημερολογιακό έτος ταυτίζεται με το σχολικό έτος δεν λαμβάνεται υπόψη το έτος απόσπασης όταν η ανάληψη της υπηρεσίας γίνεται μετά την 1η Μαΐου του αντίστοιχου έτους. Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε ποιοι εκπαιδευτικοί εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, αναφέροντας συγχρόνως την ημερομηνία ανάληψης της υπηρεσίας τους.

β) Εκπαιδευτικοί οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 23 του Ν. 2413/1996 (γάμος και εγκατάσταση συζύγου στο εξωτερικό πριν από τις 17/6/96), καθώς και εκπαιδευτικοί που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 17 α & β του Ν. 2817/00, μπορούν να ζητήσουν την ανανέωση της απόσπασής τους για το σχολικό έτος 2009-2010. Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τα οποία θα αποδεικνύεται η συνδρομή των προϋποθέσεων αυτών. (Π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση Προξενικών αρχών ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για όλα τα έτη εργασίας από το 1996 και μετά, με την οποία θα βεβαιώνεται η καταβολή εισφορών για συνταξιοδότηση ή βεβαίωση από την οικεία εφορία ότι υποβάλλεται φορολογική δήλωση και γενικά οποιοδήποτε άλλο επίσημο δικαιολογητικό, από το οποίο θα αποδεικνύεται το μόνιμο της εγκατάστασης, καθώς επίσης βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση του εκπαιδευτικού, όπου απαιτείται κατά περίπτωση, αν έχει συμπληρώσει ή όχι τον απαιτούμενο κατώτερο χρόνο υπηρεσίας για την απονομή σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο.)

Σημειωτέον ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται και από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι διανύουν το 5° έτος απόσπασης και εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. Επισημαίνουμε ότι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με παράταση πέραν της 5ετίας, για λόγους μόνιμης εγκατάστασης συζύγου στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις τίθενται σε κάθε περίπτωση στη διάθεση του οικείου Σ.Ε. και δεν έχουν δικαίωμα να συνάπτουν σε καμία περίπτωση μονομερώς σύμβαση εργασίας με ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα του εξωτερικού.

γ) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν για το τρέχον σχολικό έτος με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 3194/2003, μπορούν να ζητήσουν την ανανέωση της απόσπασής τους για το σχολικό έτος 2009-2010, εφόσον οι σύζυγοί τους εξακολουθούν να υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας ή ως μόνιμοι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων, δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού που υπηρετούν ή είναι διαπιστευμένοι σε αρχή της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Μαζί με την αίτηση τους θα πρέπει να υποβάλουν και σχετική βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της εξωτερικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι ο/η σύζυγος είναι μόνιμος /η υπάλληλος της αρχής αυτής.

δ) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν αποσπαστεί εξαρχής χωρίς τις τακτικές αποδοχές τους στην Ελλάδα και χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού (π.χ. ΗΠΑ, Καναδάς) μπορούν με αίτησή τους να ζητήσουν την παράταση της απόσπασής τους πέραν της πενταετίας, εφόσον καταβάλλεται η μισθοδοσία τους από τοπικούς φορείς (παραγρ. 2α, άρθρου 23, Ν.2413/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.2621/98 ). Μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλουν και σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα, στην οποία θα αναφέρονται οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας του εκπαιδευτικού, η σχολική μονάδα στην οποία διδάσκει και το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός θα μισθοδοτείται από τον φορέα. Η αίτηση θα υποβληθεί μαζί με εισήγηση του οικείου Συντονιστή Εκπαίδευσης ότι η απόσπαση θα καλύπτει εκπαιδευτικές ανάγκες.

ε) Ιερωμένοι εκπαιδευτικοί (δάσκαλοι ή καθηγητές), οι οποίοι ασκούν παράλληλα με τα διδακτικά τους καθήκοντα και ιερατικά, μπορούν να ζητήσουν την παράταση της απόσπασής τους πέραν της πενταετίας. Μαζί με την αίτησή τους θα πρέπει να υποβάλουν άδεια του ιερατικού τους προϊσταμένου στην Ελλάδα, του οικείου μητροπολίτη στη χώρα υποδοχής, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη του συντονιστή εκπαίδευσης (άρθρο 23 παρ. 11 Ν.2413/96).

στ) Νεοδιορισμένοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αποσπάστηκαν με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 25 του Ν.2413/96, οφείλουν με τη λήξη της απόσπασής τους να επιστρέψουν στην οργανική τους θέση στην Ελλάδα. Η απόσπασή τους μπορεί να παραταθεί, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, εφόσον υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες, διαπιστωμένες από τον οικείο συντονιστή εκπαίδευσης, και εφόσον η υπηρεσία τους κρίνεται ευδόκιμη. Η παράταση της απόσπασης γίνεται χωρίς τις τακτικές αποδοχές στην Ελλάδα και χωρίς το επιμίσθιο του εξωτερικού.

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες παράτασης απόσπασης (πλην της περίπτωσης που η παράταση γίνεται αυτοδικαίως για τη συμπλήρωση της τριετίας) πρέπει να υποβληθούν αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς στον οικείο Συντονιστή Εκπαίδευσης ή στην οικεία Διπλωματική ή Προξενική Αρχή, όπου δεν υπάρχουν Συντονιστές Εκπαίδευσης, μέχρι 06 Φεβρουαρίου 2009. Οι Συντονιστές Εκπαίδευσης ή οι Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές, κατά περίπτωση, παρακαλούνται, αφού ελέγξουν ότι υπάρχουν συνημμένα στις αιτήσεις όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, να τις αποστείλουν στη Δ/νση ΠΟΔΕ – Τμήμα Β' μέχρι τις 20/02/2009 μαζί με σχετική εισήγηση για κάθε περίπτωση.


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
Μεταπτυχιακή υποτροφία Βιολόγου στο ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ
Ορισμός Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Αρσάκεια Σχολεία 2019-2020
Αποτελέσματα μετεγγραφών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020
Αποτελέσματα εισαγωγής αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Εφημερίες εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019 -2020
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2019 -2020