Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο τμήμα οικονομικών επιστημών του πανεπιστημίου Θράκης

Diorismos.gr
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο τμήμα οικονομικών επιστημών του πανεπιστημίου Θράκης
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο τμήμα οικονομικών επιστημών του πανεπιστημίου Θράκης

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Κοινωνικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης 152/26.07.2023,
Καλεί
Όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή στο Τμήμα, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:
Α/Α ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΕΔΙΑ
1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2 ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
4 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
5 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
6 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

να υποβάλλουν από 01.10.2023 έως και 31.10.2023 σχετική αίτηση στη Γραμματεία (Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών) του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Δ.Π.Θ. (Πανεπιστημιούπολη, 69100, Κομοτηνή, Τηλ. 2531039825, E-mail.: secr@econ.duth.gr) με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνη με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 499/τΒ716.02.2018). στην οποία αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι η ελληνική ή η αγγλική, καθώς και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της Διδακτορικής Διατριβής, ο οποίος α) ανήκει στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, β) έχει δικαίωμα επίβλεψης Διδακτορικής Διατριβής, και γ) είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
2. Πτυχίο Α.Ε.Ι.* (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία.
3. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών* (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής και αναλυτική βαθμολογία.
4. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας καλής γνώσης επιπέδου (Β2) της Αγγλικής γλώσσας. (Σύμφωνα με τον πίνακα γλωσσομάθειας που χρησιμοποιείται στον ΑΣΕΠ).
5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
6. Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το Παράρτημα 6 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (ΦΕΚ 499/τΒ716.02.2018) και περιλαμβάνει: α) τον τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής, β) την εισαγωγή (μέχρι 300 λέξεις), όπου περιγράφεται HOLO είναι το επιστημονικό υπόβαθρο της έρευνας και η σημαντικότητα της, γ) μία σύντομη ανασκόπηση της σχετικής με την προτεινόμενη έρευνα βιβλιογραφίας (μέχρι 400 λέξεις), δ) τον στόχο της Διατριβής (μέχρι 100 λέξεις) ε) μία παρουσίαση της μεθοδολογίας (μέχρι 400 λέξεις) στην οποία περιγράφεται ο γενικότερος σχεδιασμός της έρευνας, στ) το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διατριβής, ζ) τις βιβλιογραφικές αναφορές, η) το γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης του Τμήματος στο οποίο εντάσσεται.

7. Αντίγραφα δημοσιεύσεων ή άλλα παραστατικά επιστημονικής ή ακαδημαϊκής δράσης (αν υπάρχουν).
8. Δύο συστατικές επιστολές.
9. Δήλωση γνώσης άλλης ξένης γλώσσας.
Πληροφορίες παρέχονται: Τηλέφωνο 2531039825, e-mail: secr@econ.duth.gr και στην ιστοσελίδα του Τμήματος.


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
Επιλογή υποψηφίων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων
Εγγραφές στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας του υπουργείου παιδείας, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2023
Ανακοίνωση βαθμολογίας των υποψηφίων των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ 2023
Νέα διαδικασία αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών εξαιρουμένων των ετήσιων προσκλήσεων
Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της γονικής άδειας σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
Αποτελέσματα επιλογής υποψηφίων Α φάσης στα δημόσια ΙΕΚ του υπουργείου παιδείας
Αιτήσεις για ένταξη στον πίνακα μουσικών σχολείων ιδιωτών μουσικών ΕΜ16 για το 2023-24