Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ για το πρόγραμμα «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ»

Diorismos.gr
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ για το πρόγραμμα «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ»
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ για το πρόγραμμα «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ»

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Το υπουργείο παιδείας με το έγγραφο του 132907/Ε3/19-10-2021 ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της Πράξης Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υλοποίηση της Επιμόρφωσης προβλέπεται η υλοποίηση εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για το σχολικό έτος 2021-2022 εκπαιδευτικών μόνιμων και αναπληρωτών όλων των ειδικοτήτων των ΕΠΑΛ, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης και αναπληρωτών Ψυχολόγων (ΠΕ23), μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που υπηρετούν στα ΕΠΑΛ το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και Ψυχολόγοι προσλήφθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ - Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ με κωδικό ΟΠΣ 5010706 σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ. 122069/Ε1/28-09-2021 (ΑΔΑ: 6Γ4Ω46ΜΤΛΗ-Ζ21) και 121977/Ε4/28-09-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΔΗ46ΜΤΛΗ-ΨΑ0) Αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ για το σχολικό έτος 2021-2022.

Α) Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση αφορά τις εξής θεματικές ενότητες:
Θεματική Ενότητα 1 (ΘΕ1): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Νέων Ελληνικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
Θεματική Ενότητα 2 (ΘΕ2): Εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας (συνδιδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για το μάθημα των Μαθηματικών στην Α΄ τάξη ΕΠΑ.Λ.
Θεματική Ενότητα 3 (ΘΕ3): Θεσμός Συμβούλου Καθηγητή - Ο ρόλος του στην υποστήριξη μαθητών και μαθητριών για την καλύτερη ένταξή τους στη σχολική ζωή, με προτεραιότητα τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Τάξης ΕΠΑ.Λ.
Θεματική Ενότητα 4 (ΘΕ4): Ψυχολόγος - Ο θεσμικός ρόλος στο πλαίσιο της Δράσης ΜΝΑΕ, η λειτουργία Ψυχολόγου στην Σχολική Μονάδα, μεθοδολογίες και συνεργασίες/ συνέργειες με τους/τις Συμβούλους Καθηγητές/-ήτριες


Β) Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος κάθε επιμορφούμενος θα λάβει σχετική βεβαίωση. Προκειμένου ο επιμορφούμενος να θεωρηθεί ότι παρακολούθησε επιτυχώς την εξ αποστάσεως επιμόρφωση οφείλει:
α) να συμπληρώσει τα απογραφικά Δελτία Εισόδου - Εξόδου
β) να υποβάλει συμπληρωμένο το ερωτηματολόγιο αποτίμησης επιμόρφωσης
γ) να καταθέσει δύο δραστηριότητες, σε στάδιο επεξεργασίας στη διάρκεια της επιμόρφωσης και σε τελική μορφή με την ολοκλήρωσή της, σχετικές με την Θεματική Ενότητα στην οποία θα επιμορφωθεί.

Επισημαίνεται ότι η επιτυχής παρακολούθηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασίζεται στη συμμετοχή του επιμορφούμενου στις συνεδρίες (ηλεκτρονικά και έντυπα παρουσιολόγια).
Συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι παρών στο 80% κατ’ ελάχιστον, των διδακτικών ωρών του προγράμματος (16 από το σύνολο των 20 ωρών).
Η επιτυχής παρακολούθηση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασίζεται στην κατάθεση και τη θετική αξιολόγηση δύο (2) δραστηριοτήτων (σεναρίων) τις οποίες θα εκπονήσει ο κάθε επιμορφούμενος κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης. Στην περίπτωση όπου υπάρχουν επισημάνσεις/παρατηρήσεις από τον επιμορφωτή, ο επιμορφούμενος καλείται να καταθέσει εκ νέου την δραστηριότητα (σενάριο) σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η Ε.Ο.Ε.

Γ) Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση για το σχολικό έτος 2021-2022 θα έχει συνολική διάρκεια τριάντα δύο (32) ωρών, ως εξής: α) είκοσι (20) ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση οι οποίες θα πραγματοποιούνται με τέσσερις (4) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα και β) δώδεκα (12) ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως επιμόρφωση οι οποίες θα κατανεμηθούν σε όλη τη διάρκεια της επιμόρφωσης.

Δ) Οι επιμορφωτικές ώρες των προγραμμάτων θα πραγματοποιούνται σε ώρες εκτός λειτουργίας/ωραρίου της σχολικής μονάδας σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες σύμφωνα με το πρόγραμμα επιμόρφωσης. Το υλικό της επιμόρφωσης θα διατίθεται μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου και ηλεκτρονικής μάθησης (moodle) του Ι.Ε.Π. η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάρτηση των δραστηριοτήτων από τους επιμορφούμενους καθώς και για την επικοινωνία μεταξύ τους και με τον επιμορφωτή σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης. Σε περίπτωση που προκύψουν τυχόν αλλαγές στο αναρτημένο επιμορφωτικό υλικό ή στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι επιμορφούμενοι θα ενημερώνονται με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Ε) Οι ενδιαφερόμενοι Ψυχολόγοι και εκπαιδευτικοί υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php) ακολουθώντας την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα σχετική διαδικασία.


Η δήλωση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσης πρόσκλησης. Δεν θα γίνονται δεκτές δηλώσεις συμμετοχής που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο στο Ι.Ε.Π. Ζ) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής από την Δευτέρα 18/10/2021 ώρα 13:00 έως την Παρασκευή 19/11/2021 ώρα 15:00 οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων. Για κάθε φάση υλοποίησης της επιμόρφωσης θα δημοσιεύεται από το Ι.Ε.Π. σχετική πρόσκληση.

Η) Καθώς το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), είναι υποχρεωτική η συλλογή στοιχείων για όλους τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 1303/2013 και (ΕΕ) 1304/2013. Ως εκ τούτου, οι Ψυχολόγοι και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση, υποχρεωτικά πριν την έναρξη της επιμόρφωσης συμπληρώνουν το απογραφικό δελτίο εισόδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.iep.edu.gr/services/mitroo/ . Αντίστοιχα, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το απογραφικό δελτίο εξόδου ώστε να λάβουν βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης.

Θ) Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας διαχείρισης της Πράξης στην οποία θα έχουν πρόσβαση με την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο πρόγραμμα και της λήψης του συνδέσμου και του κωδικού πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 213 1335 359, κα. Θ. Παπαθανασίου (για οργανωτικά θέματα), και 213 1335 567 κ. Γ. Χριστοδουλάκης (για τεχνικά θέματα). Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την από μέρους σας άμεση σχετική ενημέρωση των ενδιαφερομένων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και στελεχών εκπαίδευσης της δικαιοδοσίας σας.
Δείτε την πρόσκληση του ΙΕΠ


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
Εξεταστικά κέντρα του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας περιόδου 2021Β
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο
Αποτελέσματα μετεγγραφών έτους 2021-2022
Πιστοποιητικά υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ
Υποτροφίες μεταπτυχιακών από την εντομολογική εταιρεία Ελλάδος
Οδηγίες για τις αιτήσεις μετάταξης-απόσπασης εκπαιδευτικών μέσω του Ενιαίου Συστήματος
326 προσλήψεις ΕΕΠ και ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2021-2022