Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

Εκδήλωση ενδιαφέροντος συντονιστών και εκπαιδευτικών για την ΚΕΕ ΕΠΑΛ 2021

Diorismos.gr
Εκδήλωση ενδιαφέροντος συντονιστών και εκπαιδευτικών για την ΚΕΕ ΕΠΑΛ 2021
Εκδήλωση ενδιαφέροντος συντονιστών και εκπαιδευτικών για την ΚΕΕ ΕΠΑΛ 2021

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Δ.Ε. και εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2021

Κατάρτιση Πίνακα Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2021 ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. Φ153.3/ 45241 /A5/ 20 -4-2021 έγγραφο της υπηρεσίας.

Όπως περιγράφεται στο ως άνω σχετικό έγγραφό μας, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί, δίνεται η δυνατότητα στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τους Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. των ΕΠΑΛ της χώρας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή των Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΚΕΕ) ΕΠΑΛ έτους 2021. Το πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ θα καθορισθεί προσεχώς με σχετική Υπουργική Απόφαση.
Με το ως άνω σχετικό έγγραφο οι ενδιαφερόμενοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικοί των συναφών με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικοτήτων καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αντίστοιχη συνημμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να την αποστείλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή την Διεύθυνση
Δ.Ε. αντίστοιχα όπου ανήκουν, αποκλειστικά έως 12 Μαΐου 2021.


Έπειτα από την αποστολή των Αιτήσεων - Υπεύθυνων Δηλώσεων των ενδιαφερομένων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών , θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό των τακτικών και έκτακτων μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Υπ. Αποφάσεων με αριθμ.
Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 (ΦΕΚ 1664 Β’) Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Φ22/107970/Δ4/28-6-2018 (ΦΕΚ 2637 Β’), Φ22/105626/Δ4/1-7-2019 (ΦΕΚ
2779 Β’) και Φ22/110010/Δ4/25-08-2020 (ΦΕΚ 3609 Β’) όμοιές της, και Φ22/134291/Δ4/21-8-2018 (ΦΕΚ 3520 Β’) Αναθέσεις των Τεχνολογικών - Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83) σε συνδυασμό με τις
διατάξεις της Φ.151/24463/Β6/9-3-2009 (ΦΕΚ 422 Β’) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


Οι Αιτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις των ενδιαφερομένων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών και οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται από εκείνους, θα ελεγχθούν ενδελεχώς με
ευθύνη των Περιφερειακών Δ/ντών Εκπαίδευσης και των Διευθυντών Δ.Ε. αντίστοιχα. Επίσης οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να έχουν σύζυγο ή κώλυμα συγγένειας
εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού με υποψήφιο που μετέχει στις παραπάνω Πανελλαδικές Εξετάσεις. Τέλος, δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή όποιος προετοιμάζει εκτός σχολικού προγράμματος υποψηφίους για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, ή συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα στον οποίο προετοιμάζονται υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων,
καθώς επίσης και όποιος είναι συγγραφέας εξωσχολικού βοηθήματος το οποίο είναι συναφές με εξεταζόμενο μάθημα στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ή (συν)διαχειρίζεται ηλεκτρονικές ιστοσελίδες όπου
δημοσιεύονται θέματα πανελλαδικών εξετάσεων.


Οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί-τακτικά μέλη θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 6 της Φ.151/24463/Β6/9-3-2009 (ΦΕΚ 422 Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι προτεινόμενοι εκπαιδευτικοί-εισηγητές θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 6 της Φ.151/24463/Β6/9-3-2009 (ΦΕΚ 422 Β) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και να έχουν
διδακτική εμπειρία στο οικείο μάθημα για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄).
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των τυπικών προϋποθέσεων, οι Διευθυντές Δ.Ε. σε συνεργασία με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς και οι Περιφερειακοί
Δ/ντές Εκπαίδευσης για τους υποψηφίους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, συνεκτιμώντας επιπλέον στοιχεία όπως η εμπειρία, η συνέπεια και η οργανωτικότητα, θα καταρτίσουν κατά την κρίση τους καταστάσεις με τους προτεινόμενους εκπαιδευτικούς και Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, αναγράφοντας υποχρεωτικά όλα τα στοιχεία τους για κάθε ένα από τα αντίστοιχα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα:


ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
- Νέα Ελληνικά
- Μαθηματικά (Αλγεβρα)
- Ψηφιακά Συστήματα
- Ηλεκτρικές Μηχανές
- Ηλεκτροτεχνία 2
- Υγιεινή
- Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ
- Ναυσιπλοΐα II
- Ναυτικές Μηχανές
- Ναυτικό Δίκαιο - Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία - Εφαρμογές
- Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
- Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις
- Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
- Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
- Αρχιτεκτονικό Σχέδιο
- Οικοδομική
- Δίκτυα Υπολογιστών
- Προγραμματισμός Υπολογιστών
- Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης
- Τεχνολογία Υλικών
- Στοιχεία Μηχανών
- Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων
- Στοιχεία Ψύξης - Κλιματισμού
- Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ (MEK ΙΙ)
- Κινητήρες Αεροσκαφών


Οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης και οι Διευθυντές Δ.Ε. επίσης θα πρέπει να καταρτίσουν επιπλέον καταστάσεις ανά μάθημα στις οποίες θα περιέχεται το σύνολο των ενδιαφερόμενων
Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικών αντίστοιχα και να διαβιβάσουν όλες τις καταστάσεις (προτεινόμενων και μη προτεινόμενων) καθώς και τις αντίστοιχες πρωτότυπες ΑιτήσειςΥπεύθυνες Δηλώσεις μέσω των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, αφού προβούν στον τελικό έλεγχο, θα αποστείλουν όλες τις καταστάσεις και τις πρωτότυπες Αιτήσεις - Υπεύθυνες Δηλώσεις στην υπηρεσία μας
αποκλειστικά ταχυδρομικώς με εμπιστευτικό πρωτόκολλο το αργότερο μέχρι τις 14 Μαΐου 2021..

Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε διατυπωμένες ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και λόγω του εμπιστευτικού πρωτοκόλλου που θα έχουν δεν πρέπει να
αποσταλούν σε καμία περίπτωση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
Επαναλειτουργία σε δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και κολλέγια από 17 Μαΐου
Υποβολή προτάσεων για ίδρυση τμημάτων ένταξης
Κατακτήριες εξετάσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ 2020-2021
Συνολικός προγραμματισμός για τη συνέχιση και λήξη της φετινής σχολικής χρονιάς 2020-2021
Προκήρυξη εξετάσεων για το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Α εξεταστικής 2021
Αιτήσεις για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και μαθητικών διαγωνισμών για το 2021-2022
Δικαιολόγηση απουσιών μαθητών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρά νοσήματα