Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

Αιτήσεις για ένταξη στο υπομητρώο τεχνικών κατάρτισης θεμάτων εξετάσεων πιστοποίησης

Diorismos.gr
Αιτήσεις για ένταξη στο υπομητρώο τεχνικών κατάρτισης θεμάτων εξετάσεων πιστοποίησης
Αιτήσεις για ένταξη στο υπομητρώο τεχνικών κατάρτισης θεμάτων εξετάσεων πιστοποίησης

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση


Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Επιστημόνων - Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης
Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)
ΚΑΛΕΙ
Τους ενδιαφερόμενους να ενταχθούν στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Επιστημόνων - Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης, προκειμένου να συμμετάσχουν στην προετοιμασία και την διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας στις παρακάτω επτά (7) νέες ειδικότητες:


Α. Νέες ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους - Τάξης Μαθητείας:
1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
2. Βοηθός Φαρμακείου
3. Κομμωτικής Τέχνης
4. Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
5. Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης
6. Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
7. Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)

Β. Κριτήρια ένταξης:
Για την προετοιμασία και διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων των ως άνω ειδικοτήτων, στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Επιστημόνων - Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης δύναται να ενταχθούν:
1. Εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εμπειρία διδασκαλίας των ως άνω ειδικοτήτων σε ΕΠΑ.Λ., που έχουν δικαίωμα να διδάσκουν στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας, ήτοι όσοι, στην
αντίστοιχη ειδικότητα της Γ’ Τάξης του ΕΠΑ.Λ. έχουν τουλάχιστον δύο εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας σε Α’ ανάθεση, σύμφωνα με την με αριθμ. Φ22/66584/Δ4 (ΦΕΚ 1509/02.03.2018) ΥΑ
καθορισμού αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου, με προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς των οποίων το βασικό πτυχίο έχει ειδικότερη συνάφεια με την ειδικότητα της μαθητείας, ή
2. Εκπαιδευτές/τριες ΙΕΚ αντίστοιχων ειδικοτήτων που διαθέτουν εμπειρία διδασκαλίας τουλάχιστον τεσσάρων (4) εξαμήνων σε ΙΕΚ ή
3. Εκπαιδευτές/τριες μη τυπικής εκπαίδευσης αντίστοιχων με τα υπό κατάρτιση θέματα ειδικοτήτων, ενταγμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών/τριών Ενηλίκων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.


Γ. Για την ένταξη στο εν λόγω Υπομητρώο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:
1. Αίτηση/Δήλωση, πλήρως συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη.
2. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας (απλή φωτοτυπία).
3. Τίτλους σπουδών (απλή φωτοτυπία).
4. Τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την αντίστοιχη διδακτική εμπειρία ανά κατηγορία ένταξης


Με την παρούσα Πρόσκληση προς ένταξη στο Υπομητρώο, σκοπείται ιδίως όπως οι πληρούντες τις προϋποθέσεις και ενταχθούν σε αυτό συμμετάσχουν, εφόσον επιθυμούν, στις Επιτροπές Ειδικών Επιστημόνων - Τεχνικών κατά την προετοιμασία και κατά τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους -Τάξης Μαθητείας, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία, ως αυτά προβλέπονται και ορίζονται στην υπ’ αριθ. 90050/Υ2/2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β 2007/4-6-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 24347/Δ4/2019 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 481/18.02.2019). Οι Επιτροπές αφορούν στις εξής επτά (7) ειδικότητες: Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, Βοηθός Φαρμακείου, Κομμωτικής Τέχνης, Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ Συντήρησης Έργων Τέχνης - Αποκατάστασης, Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics).


Σημειώνεται ότι από τους ενταχθέντες με την παρούσα στο εν λόγω Υπομητρώο, η επιλογή αυτών που θα συμμετάσχουν στις Επιτροπές Ειδικών Επιστημόνων - Τεχνικών κατά την προετοιμασία και κατά τη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης των αποφοίτων του Μεταλυκειακού Έτους -Τάξης Μαθητείας, ως αναφέρεται ανωτέρω, θα διενεργηθεί με κλήρωση.

Δ. Έργο των Επιτροπών Ειδικών Επιστημόνων - Τεχνικών που θα συγκροτηθούν από τους εντασσόμενους με την παρούσα πρόσκληση στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων και Ειδικών Επιστημόνων - Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης και στην συνέχεια κληρωθέντες, είναι:
α) Κατά την προετοιμασία των Εξετάσεων Πιστοποίησης:
Η κατάρτιση, τροποποίηση ή και αναθεώρηση των Καταλόγων Θεμάτων των Εξετάσεων ανά ειδικότητα, υπό την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

β) Κατά τη διενέργεια των Εξετάσεων Πιστοποίησης:
Ο έλεγχος και η διαμόρφωση των θεμάτων των εξετάσεων, η παροχή τυχόν διευκρινίσεων στους/στις εξεταζόμενους/ες καθώς και η παροχή οδηγιών για τη βαθμολόγηση των έντυπων απαντήσεων του
Θεωρητικού Μέρους των εξετάσεων και την αξιολόγηση των θεμάτων του Πρακτικού Μέρους των εξετάσεων, όπως και κάθε άλλη απαιτούμενη ενέργεια για την υποβοήθηση του έργου της Κεντρικής
Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)


Ο φάκελος με την αίτηση ένταξης και όλα τα συναφή δικαιολογητικά:
α) Αποστέλλεται ταχυδρομικά, στη διεύθυνση: Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234 Νέα Ιωνία, με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω ταχυμεταφοράς σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς, αφενός τα στοιχεία του/της αποστολέα, αφετέρου η ένδειξη: Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Επιστημόνων - Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης, ή
β) Αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο protocol@eoppep.gr με επισυναπτόμενη την αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας μέσω του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του ΕΟΠΠΕΠ (protocol@eoppep.gr), παρακαλούμε, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
1- Στο θέμα του email να αναγράφεται:
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Επιστημόνων - Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης και το Ονοματεπώνυμο σας
2- Στο σώμα του email να αναγράφεται τηλέφωνο επικοινωνίας και σύντομη καταγραφή των συνημμένων αρχείων. Όλα τα αρχεία, συμπεριλαμβανομένης της αίτησης, πρέπει να είναι σε ψηφιακή
μορφή - adobe acrobat (pdf)


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα παραπάνω από 23/10/2020 έως τις 06/11/2020. Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να
απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210 27.09.141 Παπαευσταθίου Κωνσταντίνο και 210.27.09.149 Αθανασούλη Αγγελική, 13:00 - 15:00 μ.μ. ή να αποστέλλουν email στη διεύθυνση: pistopoihshprosonton@eoppep.gr αναγράφοντας ευκρινώς στο θέμα: Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για ένταξη στο Υπομητρώο Εμπειρογνωμόνων Ειδικών Επιστημόνων - Τεχνικών Κατάρτισης Θεμάτων Εξετάσεων Πιστοποίησης


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
621 προσλήψεις Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών για το διδακτικό έτος 2020-21
Στο υπουργείο παιδείας η ομάδα συντονισμού για τα σχολεία με νέα τηλέφωνα και e-mail
Παράταση αιτήσεων μαθητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις
Μαθητικός διαγωνισμός «75 χρόνια Ηνωμένα Έθνη- Διαμορφώνουμε σήμερα το αύριο»
Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία στα ΕΠΑΛ για το 2020-2021
Αιτήσεις ατόμων που πασχουν από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ
550 θέσεις μελών ΔΕΠ στα ΑΕΙ