Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

4 ανταποδοτικές υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων στο ΕΜΠ

Diorismos.gr
4 ανταποδοτικές υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων στο ΕΜΠ
4 ανταποδοτικές υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων στο ΕΜΠ

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ προκηρύσσει την χορήγηση τεσσάρων (4) ανταποδοτικών υποτροφιών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο Ανάπτυξη πρωτοποριακής τεχνολογικής πλατφόρμας συσκευών χορήγησης φαρμάκων για συνδυαστική χρήση με εξειδικευμένα φάρμακα (AccuFlow), (MIS 5032787) στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.


Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης Ανάπτυξη πρωτοποριακής τεχνολογικής πλατφόρμας συσκευών χορήγησης φαρμάκων για συνδυαστική χρήση με εξειδικευμένα φάρμακα (AccuFlow), με κωδικό ΟΠΣ MIS 5032787, και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1290, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, και συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο με την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2018ΣΕ14510001 και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτίθεται να χορηγήσει ανταποδοτικές υποτροφίες, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

Θέση: Ένα άτομο - Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός - Υποψήφιος Διδάκτωρ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Υποψήφιος Διδάκτωρ βαθμός 1ου πτυχίου >7, διδακτορική διατριβή στην θεματική της ανάλυσης, σχεδιασμού και βελτιστοποίησης στοιχείων μηχανών και συστημάτων μεταφοράς ισχύος δια περιστροφής.
• Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Πολυτεχνείου ή ισότιμης πενταετούς Πολυτεχνικής σχολής, με διπλωματική εργασία στη θεματική της μοντελοποίησης και της δυναμικής ανάλυσης συστημάτων μετάδοσης κίνησης και ισχύος δια περιστροφής.

Θέση: Ένα άτομο - Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός - Υποψήφιος Διδάκτωρ: βαθμός 1ου πτυχίου >7

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Υποψήφιος Διδάκτωρ, βαθμός 1ου πτυχίου >7, διδακτορική διατριβή στην θεματική του σχεδιασμού, ανάλυσης και βελτιστοποίησης οδοντωτών μεταδόσεων ισχύος.
• Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Πολυτεχνείου ή ισότιμης πενταετούς Πολυτεχνικής σχολής, με διπλωματική εργασία στη θεματική της μοντελοποίησης και της δυναμικής ανάλυσης συστημάτων μετάδοσης κίνησης και ισχύος δια περιστροφής.

Θέση: Ένα άτομο - Διπλωματούχος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών - Υποψήφιος Διδάκτωρ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Υποψήφιος Διδάκτωρ: η διδακτορική διατριβή να είναι στην θεματική της εφαρμογής θεωρητικών μαθηματικών στην πληροφορική και στατιστική και να έχουν γίνει τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με σύστημα κριτών σε αντικείμενο σχετικό με το έργο που περιγράφεται στη προκήρυξη.
• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
• Δίπλωμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Μαθηματικών Πολυτεχνείου ή ισότιμης πενταετούς Πολυτεχνικής σχολής, βαθμός 1ου πτυχίου >7.


Θέση: Ένα άτομο - Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός - Κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου - Υποψήφιος Διδάκτωρ: βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου>7.5
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
• Υποψήφιος Διδάκτωρ, διδακτορική διατριβή στην θεματική της μελέτης μη μόνιμων φαινομένων ροής.
• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στα Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις με διπλωματική εργασία στην θεματική της Μηχανικής Ρευστών, βαθμός μεταπτυχιακού τίτλου>7.5
• Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Πολυτεχνείου ή ισότιμης πενταετούς Πολυτεχνικής σχολής, με διπλωματική εργασία στη θεματική της Μηχανικής Ρευστών με έμφαση σε μη μόνιμα πεδία ροής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 02-10-2019.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων και των λοιπών δικαιολογητικών θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε να υποβληθούν ταχυδρομικώς αποκλειστικά με συστημένη επιστολή, με εμπρόθεσμη κατάθεση μέχρι και την 02/10/2019 στην παρακάτω διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9
157 80 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Στο Φάκελο θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται:
1. Η ένδειξη για το Έργο: Ανάπτυξη πρωτοποριακής τεχνολογικής πλατφόρμας συσκευών χορήγησης φαρμάκων για συνδυαστική χρήση με εξειδικευμένα φάρμακα (AccuFlow), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Βασίλειο Σπιτά.
2. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 51359/17-09- 2019 και ο κωδικός της ανταποδοτικής υποτροφίας.
3. Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.


Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Μανόπουλο Χρήστο, τηλ. +30-210-7721026, ώρες 10:00 - 14:00 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση manopoul@central.ntua.gr.
Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
Προπαρασκευαστικό πρόγραμμα πιστοποίησης των αποφοίτων του μεταλυκειακού έτους ΕΠΑΛ
Μέχρι 30 Ιουνίου οι αιτήσεις για τις υποτροφίες HELMEPA 2020-2021
Ποσοστά εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για αποφοίτους προηγούμενων ετών
Εξετάσεις πιστοποίησης επάρκειας της Ελληνομάθειας Οκτωβρίου 2020
Λειτουργία υπηρεσιών υπουργείου παιδείας
Μέχρι 12/06 οι αιτήσεις για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις των αστυνομικών σχολών
Οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία τάξεων υποδοχής