Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση RSS Κατηγορίας

Θέση υποψήφιου διδάκτορα με υποτροφία στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Diorismos.gr
Θέση υποψήφιου διδάκτορα με υποτροφία στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας
Θέση υποψήφιου διδάκτορα με υποτροφία στο Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο Προηγμένα Υλικά και Διατάξεις με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002409, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ 2017ΣΕ14510005 και
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)/Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, συγκεκριμένα 1 υποψήφιο διδάκτορα, στο πεδίο ενδιαφέροντος του Παραρτήματος Ι, με τους οποίους θα συναφθεί σύμβαση ανταποδοτικής υποτροφίας, και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την προς πλήρωση θέση, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το αντικείμενο που θα αναλάβει κάθε συνεργάτης που θα απασχοληθεί στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης παρατίθεται στον Πίνακα του Παραρτήματος Ι.
Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης θα αποτυπωθεί στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών /Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας και στο επιλεγέν προσωπικό.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραχθέντος έργου κάθε συνεργάτη θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πράξης.


ΑΜΟΙΒΕΣ
Το ύψος της Ανταποδοτικής Υποτροφίας ανέρχεται σε 750,00 ευρώ/μήνα.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:
· Αίτηση υποψηφιότητας με αναφορά στον κωδικό της θέσης.
· Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
· Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνώρισης.

1 ΥΠ1- ΠΕ1_ΙΘΦΧ- ΚΡΗΠΙΣ ΙΙ Χημικός ή Επιστήμονας Υλικών ή Χημικός Μηχανικός
Σύνθεση και χαρακτηρισμός υβριδικών νανοδομών βασισμένων σε γραφένιο και σχετικά υλικά για ηλεκτροκαταλυτικές εφαρμογές
Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc)

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1) Εμπειρία στην οργανική ή/και οργανομεταλλική χημεία για τη σύνθεση οργανικών μορίων που θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή υβριδικών νανοδομών βασισμένων σε γραφένιο και
σχετικά υλικά
2) Εμπειρία σε φασματοσκοπικές τεχνικές NMR, UV-Vis, IR, Raman, PL για το χαρακτηρισμό οργανικών μορίων και υβριδικών νανοδομών βασισμένων σε γραφένιο και σχετικά υλικά
3) Εμπειρία σε ηλεκτροχημικές τεχνικές CV, DPV, LSV για την μελέτη οξειδοαναγωγικών ιδιοτήτων καθώς και ηλεκτροκαταλυτικής δραστικότητας

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ κ. Ταγματάρχης 210-7273835 tagmatar@eie.gr


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής E-Learning
 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Εκπαίδευση
68 προσλήψεις εκπαιδευτικού και τεχνικού προσωπικού στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 2ΕΑ/2019
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην προκήρυξη 1ΕΑ/2019
Αύξηση 10% στις αμοιβές των καθαριστριών σχολικών μονάδων με σύμβαση έργου
Νέα καταληκτική ημερομηνία για εισαγωγή μαθητών σε μουσικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια
Μέχρι 17 Ιουνίου οι αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης και μετεγγραφής για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Χρονοδιάγραμμα επιλογής των μελών παιδαγωγικών ομάδων των ΚΕΑ