Το ΦΕΚ για τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ | diorismos.gr

Το ΦΕΚ για τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ

29/12/2017 | Εκπαίδευση

Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Με τον παρόντα Κανονισμό καθορίζονται:
α) οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.), καθώς και τα κωλύματα και ασυμβίβαστα των μελών του,
β) η κατανομή των αρμοδιοτήτων στα μέλη του Δ.Σ., στον Πρόεδρο του Δ.Σ., στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στις υπηρεσίες του Οργανισμού,
γ) τα προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας, η βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις καθώς και τα υπηρεσιακά θέματα του πάσης φύσεως και σχέσης προσωπικού,
δ) το σύστημα αξιολόγησης των υπαλλήλων και επι- λογής προϊσταμένων,
ε) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού,
στ) κάθε άλλο τεχνικό, ειδικό ή λεπτομερειακού χαρακτήρα θέμα, που αφορά σε θέματα κατάστασης προσωπικού και στη διαδικασία και τον τρόπο λειτουργίας του Οργανισμού.

’ρθρο 2.
Υπόχρεοι τήρησης του Κανονισμού Λειτουργίας
Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού εφαρμόζεται από:
α. τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
β. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
γ. Το προσωπικό πάσης φύσεως και σχέσης του Οργανισμού.
Οι οργανωτικές αρχές και οι αρχές λειτουργίας του Οργανισμού θέτουν το πλαίσιο βάσει του οποίου διαμορφώνεται η οργάνωση του Οργανισμού και αναπτύσσεται ο ρόλος και η αποστολή του.

Τα υπόχρεα πρόσωπα δεσμεύονται άμεσα από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού που θέτουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και οφείλουν να τηρούν με κάθε επιμέλεια τα ειδικότερα καθήκοντά τους στο πλαίσιο της οργανικής τους θέσης.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ