Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Δημόσια διοίκηση RSS Κατηγορίας

Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για την Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας

Diorismos.gr

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Η Κυβερνητική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το σχέδιο νόμου που αφορά στην Αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Όπως δήλωσε ο υπoυργός Εσωτερικών κ. Π. Παυλόπουλος αυτό αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα γιατί οριοθετεί τις σχέσεις που πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα στην Ελληνική Αστυνομία και την Δημοτική Αστυνομία. Πρέπει αυτά τα δυο όργανα να λειτουργούν συμπληρωματικά, με συγκεκριμένους ρόλους ώστε να μπορεί η Ελληνική Αστυνομία ν’ασχολείται με θέματα καθημερινότητας που είναι αυστηρά στο πλαίσιο της δικής της αρμοδιότητας, ενώ η Δημοτική Αστυνομία ν’ασχολείται με θέματα τοπικού ενδιαφέροντος. Έτσι ώστε και τα δυο όργανα να είναι πιο αποτελεσματικά κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Σημαντικό σημείο του σχεδίου νόμου είναι ότι οργανώνεται η Δημοτική Αστυνομία σαν αυτοτελής μονάδα, με τις δικές της υποδομές οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να ασκηθούν τα καθήκοντα στα οποία αναφέρθηκα προηγουμένως. Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις κρίσεις και την ιεραρχία που δημιουργείται μέσα στην Δημοτική Αστυνομία.

Οι βασικότεροι άξονες του προωθούμενου σχεδίου νόμου, είναι ιδίως οι ακόλουθοι:

Α. Ο προσδιορισμός και η αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, ύστερα από την προσαρμογή τους στις νέες ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, με τελικό στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, την εμπέδωση σε αυτόν αισθήματος ασφάλειας και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τα χωριά γενικότερα. Με τον τρόπο αυτόν, η Δημοτική Αστυνομία θα γνωρίζει πλέον ποιές αρμοδιότητες έχει και, το σημαντικότερο, θα έχει και τις προϋποθέσεις για να τις ασκεί.

Ειδικότερα:

 1. Πρόκειται για αρμοδιότητες, οι οποίες ρητά ανήκουν στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ και πηγάζουν από το νέο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 75 και 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3643/2006). Πολλές από τις αρμοδιότητες αυτές αναφέρονταν και στο π.δ. 23/2002, όμως η αναφορά αυτή δεν ήταν εξειδικευμένη, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί πολλά ερμηνευτικά ζητήματα τα οποία ουσιαστικά εμποδίζουν την άσκησή τους. Αυτός είναι, άλλωστε, και ο λόγος για τον οποίο οι Δήμοι που διαθέτουν Δημοτική Αστυνομία δείχνουν απροθυμία στην άσκησή τους.
 2. Σημειώνεται ότι παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής πράξης, με την οποία εξειδικεύεται ο τρόπος άσκησης καθεμιάς από τις αρμοδιότητες αυτές. Δίνεται, έτσι, στους Δήμους και τις Κοινότητες η δυνατότητα να δράσουν αποτελεσματικά προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, αναβαθμίζοντας το ρόλο τους και προσεγγίζοντας ακόμη περισσότερο τον πολίτη. Θέλουμε μια Δημοτική Αστυνομία ικανή να εγγυηθεί την ευταξία του χώρου ευθύνης της, την προστασία του περιβάλλοντος, την καλύτερη εξυπηρέτηση των τουριστών και τη διασφάλιση των κοινόχρηστων υποδομών. Αλλά και μια Δημοτική Αστυνομία, η οποία θα βρίσκεται σε διαλειτουργική σύνδεση με τις λοιπές υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και με την Ελληνική Αστυνομία, συμμαχώντας με αυτές στη μάχη της καθημερινότητας. Είναι ένα ακόμη παράδειγμα για το πόσο, στο ενιαίο πλέον Υπουργείο Εσωτερικών, οι προοπτικές και οι δυνατότητες της συνεργασίας της Δημοτικής Αστυνομίας με την Ελληνική Αστυνομία – η οποία βρίσκεται επίσης σε φάση αναδιοργάνωσης - είναι πολλές και σημαντικές, πάντοτε με γνώμονα την αναβάθμιση της καθημερινότητας του πολίτη.
 3. Προβλέπεται, επίσης ότι όσοι Δήμοι διαθέτουν Δημοτική Αστυνομία που αριθμεί περισσότερα από πενήντα (50) άτομα, τότε αυτή ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που απαριθμώνται στο άρθρο 1 του σχεδίου νόμου. Στην περίπτωση που η Δημοτική Αστυνομία στελεχώνεται με προσωπικό λιγότερο των πενήντα (50) ατόμων, ορίζονται πλέον ρητά ποιες από τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες ασκούνται υποχρεωτικά από αυτήν. Παράλληλα, επιτρέπεται σε Δήμους που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, αλλά επιθυμούν να ασκήσουν περισσότερες από τις υποχρεωτικές αρμοδιότητες, να το πράξουν.
 4. Αν κάποιος Δήμος ή Κοινότητα δεν έχει συστήσει Υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας, παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων διαδημοτικής συνεργασίας με όμορους Δήμους ή Κοινότητες που διαθέτουν τέτοια υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 222 του ν. 3463/2006.

Β. Η συστηματοποίηση και ομογενοποίηση, για πρώτη φορά, της υπηρεσιακής διάρθρωσης του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας και του διακριτού ρόλου του στο πλαίσιο της λειτουργίας των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ. Το γεγονός αυτό αναμένεται να συμβάλει περαιτέρω στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Η Δημοτική Αστυνομία καθίσταται ειδική αυτοτελής υπηρεσία που συστήνεται με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του οικείου Δήμου ή της Κοινότητας, αποτελείται δε μόνο από ένστολο προσωπικό, το οποίο δεν οπλοφορεί. Βεβαίως, η Δημοτική Αστυνομία μπορεί να υποστηρίζεται και από διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό το οποίο υπηρετεί σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου, και το οποίο διατίθεται με απόφαση του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου, ασκώντας κύρια ή παράλληλα καθήκοντα.
 2. Το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας υπάγεται σε ιδιαίτερη ιεραρχία και κανόνες πειθαρχίας, ώστε να μπορεί να δρα συντεταγμένα και όχι όπως σήμερα, παρέχει τις υπηρεσίες του σε 24ωρη βάση εντός και εκτός γραφείου. Έχει μάλιστα τα καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, όταν πρόκειται για ποινικώς διωκόμενα παραπτώματα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας. Επίσης οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα, προκειμένου να δράσει άμεσα σε περίπτωση ανάγκης. Στο σχέδιο νόμου γίνεται λεπτομερής αναφορά τόσο στις ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικού, όσο και των πολιτών όταν ελέγχονται από αυτό.
 3. Προσδιορίζονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι, στις οποίες διακρίνεται το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Εφόσον δεν πρόκειται για στρατιωτικό προσωπικό, έχει ακολουθηθεί η φιλοσοφία που διέπει και το λοιπό προσωπικό των πρωτοβαθμίων ΟΤΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. Έτσι, το προσωπικό κατατάσσεται σε κατηγορίες και κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ανάλογα με το βασικό τίτλο σπουδών, κατ’ αναλογία με ό,τι ισχύει για το λοιπό προσωπικό.
 4. Καθορίζεται η διάρθρωση της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας: Η Δημοτική Αστυνομία συγκροτείται σε επίπεδο Διεύθυνσης και διαρθρώνεται σε περισσότερα Τμήματα. Προκειμένου για Δήμους που διαιρούνται σε Δημοτικά Διαμερίσματα, επιτρέπεται η σύσταση περισσοτέρων Διευθύνσεων, αλλά και η σύσταση μιας Γενικής Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας. Φυσικά, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του κάθε ΟΤΑ να καθορίσει την διάρθρωση της υπηρεσίας της Δημοτικής Αστυνομίας του, πάντοτε όμως εντός του ανωτέρω πλαισίου.

Γ. Ο καθορισμός της ιεραρχίας και του τρόπου προαγωγής, καθώς και η ρύθμιση θεμάτων αποσπάσεων και μετατάξεων.

Πιο αναλυτικά:

 1. Η βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας γίνεται κατ’ αναλογία των διατάξεων του άρθρου 83 του Κώδικα Κατάστασης των Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 3584/2007.
 2. Προβλέπεται ο απαιτούμενος χρόνος προαγωγής στους ενιαίους βαθμούς για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Για τους κατόχους μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών μειώνεται ο χρόνος εξέλιξης κατά δύο (2) έτη.
 3. Καθιερώνεται αντικειμενικό σύστημα προαγωγών του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, ύστερα από απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, το οποίο διαπιστώνει τη συνδρομή όλων των ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων προς προαγωγή. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στους πίνακες προακτέων προάγονται υποχρεωτικά μέσα σ’ έναν μήνα από την κύρωση των πινάκων ή από την ημέρα που συμπληρώνουν τον απαιτούμενο για την προαγωγή χρόνο υπηρεσίας.
 4. Εισάγεται ιδιαίτερη ιεραρχία για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας. Ειδικότερα, το προσωπικό καταλαμβάνει τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή, Διευθυντή, Υποδιευθυντή, Τμηματάρχη Α, Τμηματάρχη Β, Επόπτη, Βοηθού Επόπτη και Δημοτικού Αστυνομικού. Η επιλογή για την κατάληψη των θέσεων που είναι ανώτερες του δημοτικού αστυνομικού γίνεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο, ενώ, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζονται οι αρμοδιότητες, και τα καθήκοντα των θέσεων αυτών.
 5. Προβλέπεται αντικειμενικό, δίκαιο και διαφανές σύστημα επιλογής των προϊσταμένων οργανικών μονάδων, κατ’ αναλογία με ό,τι ισχύει και για τους λοιπούς υπαλλήλους των ΟΤΑ, βασιζόμενο σε κριτήρια που αφορούν σε: Επαγγελματικά- τεχνικά προσόντα (βασικοί τίτλοι σπουδών, δεύτερος τίτλος σπουδών, γνώση ξένων γλωσσών, ο βαθμός αποφοίτησης από τις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας, πιστοποιημένη επιμόρφωση από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), ΕΛ.ΑΣ., Σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και Λιμενικό Σώμα. Πιστοποιημένη παρακολούθηση ειδικού προγράμματος εκπαίδευσης από το ΕΚΔΔΑ για το προσωπικό που υπηρετούσε πριν από την ισχύ του π.δ. 135/2006). Στην εργασιακή - διοικητική εμπειρία (ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του υπαλλήλου και ο χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας). Στις ικανότητες- δεξιότητες των υπαλλήλων, που αξιολογούνται βάσει συγκεκριμένων μορίων (υπηρεσιακή αξιολόγηση της τελευταίας πενταετίας των υπαλλήλων στα ζητήματα της γνώσης του αντικειμένου της υπηρεσίας, των διοικητικών ικανοτήτων, του ενδιαφέροντος και της δημιουργικότητας, των υπηρεσιακών σχέσεων και της συμπεριφοράς, οι ειδικές δραστηριότητες, οι ανακοινώσεις εισηγήσεις που είναι συναφείς με τα αντικείμενα της υπηρεσίας, το μετάλλιο διακεκριμένων πράξεων και η ηθική αμοιβή του επαίνου). Αυτό σημαίνει ότι, για μία ακόμη φορά, τα αντικειμενικά κριτήρια επιλογής επικρατούν πλήρως των υποκειμενικών, όπως επιτάσσουν οι αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας.
 6. Περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία επιλογής των προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων. Ειδικότερα: Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων γίνεται από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του άρθρου 4 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων, ύστερα από ανακοίνωση του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου, κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Με την ανακοίνωση αυτή προσδιορίζονται τόσο οι κενές θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης όσο και οι όροι συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής. Η επιλογή των προϊσταμένων των λοιπών οργανικών μονάδων, αλλά και για την κατάληψη των υπολοίπων θέσεων, γίνεται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο. Όσοι επιλέγονται, τοποθετούνται ως προϊστάμενοι οργανικών μονάδων ή στην συγκεκριμένη θέση για τρία έτη. Υπάρχει δηλαδή θητεία και επανάκριση, ώστε κανείς να μην επαναπαύεται στην «ασφάλεια» που παρέχουν οι θέσεις ευθύνης, αλλά να υπάρχουν κίνητρα διαρκούς κινητοποίησης και προσπάθειας και, άρα, αυξημένη αποτελεσματικότητα και παραγωγικότητα. Άλλωστε, η ύπαρξη κινητικότητας στις θέσεις ευθύνης συνδέεται και με την αποτροπή δημιουργίας κατεστημένων, τα οποία δεν ευνοούν τον αγώνα κατά της διαφθοράς.
 7. Αποσαφηνίζεται το προβάδισμα μεταξύ του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας βάσει της κατηγορίας αλλά και της ιεραρχικής κλίμακας που έχει προβλεφθεί. Μεταξύ υπαλλήλων του ίδιου κλάδου και βαθμού δεν υπάρχει προβάδισμα.
 8. Ρυθμίζονται θέματα αποσπάσεων και μετατάξεων του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, ενώ λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις τουριστικές περιοχές: Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα απόσπασης υπαλλήλου της Δημοτικής Αστυνομίας σε Δημοτική Αστυνομία άλλου Δήμου τουριστικής περιοχής, έπειτα από τη συμπλήρωση της διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας. Η απόσπαση γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης κατά την τουριστική περίοδο και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των 6 μηνών. Δεν είναι, όμως, δυνατή η απόσπαση, όταν πρόκειται για το μοναδικό υπάλληλο στον κλάδο του.
  Σε ό,τι αφορά τις μετατάξεις ο κανόνας είναι ότι, για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας, δεν υπάρχει η δυνατότητα μετάταξης σε αντίστοιχη υπηρεσία Δήμου ή Κοινότητας, αν δεν παρέλθει δεκαετία από την πρόσληψή του.

Δ. Παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό που υπηρετούσε ήδη σε υπηρεσία Δημοτικής Αστυνομίας πριν από την έναρξη ισχύος του π.δ. 135/2006 και δεν είχε εκπαιδευθεί στις Σχολές Δημοτικής Αστυνομίας, να παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, το οποίο θα εκπονήσει και θα εφαρμόσει το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Δεν αποτελεί υποχρέωση του υπαλλήλου να παρακολουθήσει την εκπαίδευση αυτή. Εάν, όμως, θελήσει να την παρακολουθήσει, αυτό καθίσταται υποχρεωτικό για το Δήμο, από τον οποίο προέρχεται ο υπάλληλος».

Diorismos.gr


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Δημόσια διοίκηση
Άγγιξαν τις 4.000 οι αιτήσεις δανειοληπτών την πρώτη ημέρα στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ»
Ενισχύεται η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο
Προσωρινά αποτελέσματα δικαιούχων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους
Υποβλήθηκαν 16.776 αιτήσεις στην προκήρυξη 187 θέσεις της προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2020
Προσληπτέοι προκήρυξης 7Κ/2018 - 38 θέσεις ΔΕ στην ΔΕΔΔΗΕ
Πρόσκληση για Υπηρεσιακό Γραμματέα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Νέα παράταση για αιτήσεις εγγραφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΑΕΔ