Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Ειδήσεις » Δημόσια διοίκηση RSS Κατηγορίας

Ευρωεκλογές: Έως 2.000 ευρώ η εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων

Diorismos.gr
Ευρωεκλογές: Έως 2.000 ευρώ η εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων
Ευρωεκλογές: Έως 2.000 ευρώ η εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα.

Α. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων που αναφέρονται στην υπ' αρ. 44439/ 29.05.2024 κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), με την επιφύ­λαξη των επόμενων εδαφίων:

α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέα Μακεδονίας - Θρά­κης) καθορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), ανά υπάλληλο.

β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη­σης καθορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων εξήντα ευρώ (560,00 €), ανά υπάλληλο.

γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των απασχολουμέ­νων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στα Γραφεία του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στους Τομείς Εσωτε­ρικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 €), ανά υπάλληλο, και η ειδική εκλογική αποζημίωση των απασχολουμέ­νων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Γραφείο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στον Τομέα Μακεδονίας-Θράκης καθορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €), ανά υπάλληλο.

δ) i. Η ειδική εκλογική αποζημίωση για την Επίτροπο και για τους υπαλλήλους της 1ης Υπηρεσίας Επιτρόπου Τομέα Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη και για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Γενικού Συντονιστή Αττική II καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), ανά υπάλληλο, και η ειδική εκλογική απο­ζημίωση για την Αναπληρώτρια Επίτροπο και για τους υπαλλήλους της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Υπουργείο Εσωτερικών Τομέα Μακεδονίας-Θράκης και Τομέα Παιδείας καθορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσί­ων ευρώ (1.200,00 €), ανά υπάλληλο.

ii. Για τη Γενική Συντονίστρια Αττική II (της Υπηρεσίας Γενικού Συντονιστή Αττική II /1ης Υπηρεσίας Επιτρό­που Τομέα Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη) η ειδική εκλογική αποζημίωση καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) και για τη Γενική Συντονίστρια Ελέγχου Κεντρικής Μακεδονίας (της Υπηρεσίας Επιτρόπου Υπουργείου Εσωτερικών Τομέα Μακεδονίας-Θράκης και Τομέα Παιδείας) η ειδική εκλογική αποζημίωση καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €).

ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του e-Ε.Φ.Κ.Α./τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καθορίζεται στο ποσό των τετρα­κοσίων ευρώ (400,00 €), ανά υπάλληλο.

στϊ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων/ στελεχών του Γενικού Επιτελείου της Αεροπορίας καθο­ρίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €), ανά υπάλληλο, και η ειδική εκλογική αποζη­μίωση των ατόμων εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού του Γενικού Επιτελείου Στρατού καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300,00 €), ανά υπάλληλο.

στϊϊ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων/ στελεχών της Υπηρεσίας Συντονισμού Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη­μάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζεται στο ποσό των οκτακοσίων ευρώ (800,00 €), ανά υπάλληλο.

ζ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εβδομήντα ευρώ (370,00 €), ανά υπάλληλο.

η) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών/Περιφερειακών Ενοτήτων, καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €), ανά υπάλληλο.

θ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων τριάντα ευρώ (230,00 €), ανά υπάλληλο.

ι) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέα Εσωτερικών) που υπη­ρετούν ή απασχολούνται στις Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, έως εβδομήντα πέντε (75) άτομα, Προ­ϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης, έως είκοσι τέσσερα (24) άτομα, Προμηθειών και Υποδομών, έως τριάντα ένα (31) άτομα, Εκλογών, έως πενήντα πέντε (55) άτομα, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως σαράντα (40) άτομα, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, στις λοιπές Διευθύνσεις και μονάδες του Υπουργείου Εσωτερικών, έως σαράντα (40) άτομα, καθο­ρίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €), ανά άτομο, λόγω του εξαιρετικά μεγάλου όγκου εργασιών που απαιτούνται για την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη νέα διαδικασία ψηφοφορίας με επιστολική ψήφο του ν. 5083/2024 και τις πρόσθετες υποχρεώσεις και ενέργειες που αυτή δημιούργησε για το Υπουργείο Εσωτερικών, καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων.

Β. Η εν λόγω αποζημίωση δεν υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος. 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Δημόσια διοίκηση
ΑΣΕΠ 12ΠΔΑ/2024: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου στην ΕΡΤ Α.Ε
ΑΣΕΠ 14ΠΔΑ/2024: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο στο ΕΚΔΔΑ
Νέα εφαρμογή για ψηφιοποίηση της αίτησης νηολόγησης ποντοπόρων πλοίων niologio.gov.gr
Ευρωεκλογές: Έως 2.000 ευρώ η εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων
Ευρωεκλογές: Τι ισχύει για προσλήψεις, υπηρεσιακές μεταβολές και ειδικές άδειες
Ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ για τα αποτελέσματα τα πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού
Παράταση συμβάσεων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ