Πρόσληψη 131 ατόμων στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής | diorismos.gr

Πρόσληψη 131 ατόμων στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

23/12/2017 | Αγορά εργασίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα ενός (131) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων ή Αυτοτελών Κλιμακίων στους νομούς Αττικής, Αχαΐας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Κορινθίας, Λέσβου, Ξάνθης, Σάμου και Χίου στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Ενίσχυση της Διαδικασίας Ασύλου του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 (συγχρηματοδότηση 75 % από ΕΕ και 25 % από Ελλάδα).

ΑΘΗΝΑ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 18
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ (Δήμου Αχαρνών) ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 4
ΑΛΙΜΟΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 20
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 6
ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ (Το προσωπικό θα κατανεμηθεί στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θες/νίκης και στο Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου Αιτήσεων Διεθνούς Προστασίας υπηκόων Αλβανίας και Γεωργίας) ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 13
ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 4
ΠΑΤΡΑ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών) 3
ΦΥΛΑΚΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών) 7
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών) 3
ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 2
ΞΑΝΘΗ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών) 3
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 7
ΣΑΜΟΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 4
ΧΙΟΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 3
ΚΩΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 4
ΛΕΡΟΣ ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 5
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ν. Ηρακλείου) ΠΕ Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Σπουδών 2
ΑΘΗΝΑ ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού (Οικονομικού) 12
ΑΘΗΝΑ ΠΕ Μεταφραστών 2
ΑΘΗΝΑ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) 2
ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware 1
ΑΛΙΜΟΣ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware 1
ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) 1
ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) 1
ΣΑΜΟΣ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) 1
ΧΙΟΣ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) Από την υπογραφή της σύμβασης και όχι πέραν της 31.12.2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε 1
ΛΕΡΟΣ ΤΕ Πληροφορικής (Hardware) 1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπηρεσία Ασύλου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Π. Κανελλοπούλου 2, T.K. 10177- Αθήνα και ώρες 09:00 με 13:00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού υπόψιν κας Μαρίας Σουλιώτη, με την ένδειξη για την Σ0Χ2/2017, (τηλ. επικοινωνίας: 210-6988582, 210-6988612).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Κατεβάστε την ανακοίνωση