Θέσεις για Επιστημονικό Προσωπικό σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Εθνική Αναλογιστική Αρχή | diorismos.gr

Θέσεις για Επιστημονικό Προσωπικό σε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Εθνική Αναλογιστική Αρχή

23/12/2017 | Αγορά εργασίας

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 5E/2017 Προκήρυξη για την πλήρωση έντεκα (11) θέσεων Eιδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/3.3.1994/τ.Α΄), όπως ισχύει .

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωρηθεί στο αρχείο: Πίνακας Θέσεων