ΑΣΕΠ: Πίνακες κατάταξης για θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων | diorismos.gr

ΑΣΕΠ: Πίνακες κατάταξης για θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων

10/11/2017 | Αγορά εργασίας

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των Υπουργείων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), καταρτίσθηκαν, από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Ε.Ι.Σ.Ε.Π.), οι Πίνακες Κατάταξης και Αποκλειομένων για τη θέση ευθύνης της Ομάδας Α΄ (Γενικές Διευθύνσεις με Οικονομικές ή και Οικονομικές αρμοδιότητες) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (Α3 - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται με τον αριθμό ταυτότητας. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ από 11-11-2017, ημέρα Σάββατο, έως και 17-11-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης. Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις και μόνο σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διοίκησης του ΑΣΕΠ τηλεφωνικά (2131319100): Τις εργάσιμες ημέρες Κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00 ή μέσω e-mail στο helpdesk@asep.gr.

Για τους Πίνακες των θέσεων ευθύνης των υπολοίπων Ομάδων (Β΄, Γ΄ & Δ΄) της Προκήρυξης, το Ε.Ι.Σ.Ε.Π. θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση.