Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 5 θέσεις Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Εξωτερικών | diorismos.gr

Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ για 5 θέσεις Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Εξωτερικών

07/11/2017 | Αγορά εργασίας

Προκηρύσσεται η πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής, πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, με τις ακόλουθες ειδικότητες:
1. Μία (1) θέση Εμπειρογνώμονα σε θέματα Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο
2. Μία (1) θέση Εμπειρογνώμονα Οικονομολόγου με γνώσεις Στατιστικής
3. Μία (1) θέση Εμπειρογνώμονα σε θέματα σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας
4. Μία (1) θέση Εμπειρογνώμονα σε θέματα σχέσεων Ελλάδας-Κίνας
5. Μία (1) θέση Εμπειρογνώμονα σε θέματα Επικοινωνίας

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν την ελληνική ιθαγένεια, να έχουν συμπληρώσει το 32ο έτος της ηλικίας τους, να έχουν πτυχίο καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, να διαθέτουν εξειδικευμένη πενταετή εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, να γνωρίζουν τις οριζόμενες για κάθε προκηρυσσόμενη ειδικότητα ξένες γλώσσες, και προκειμένου για άνδρες, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νομίμως απαλλαγεί από αυτές.

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη για τη διαδικασία επιλογής των Εμπειρογνωμόνων στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671 Αθήνα), αίτησης συμμετοχής-υπεύθυνης δήλωσης σε ειδικό έντυπο. Με την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συνυποβάλλονται μία πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) του υποψηφίου και τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στο πλήρες κείμενο της προκήρυξης. Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης συμμετοχής και το πλήρες κείμενο της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Περισσότερες λεπτομέρειες θα παρέχονται στους ενδιαφερόμενους και στο τηλέφωνο 210-368 1139.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες στο 5 υπάλληλοι του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών