Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Βήμα  

Υπόμνημα στο ΑΣΕΠ επί της προκήρυξης αρ. 7Κ/2006

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΠ
ΠΟΣΕ ΚΕΠ

ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Υπόψη Αξιοτίμου κου Προέδρου,
κων Αντιπροέδρων
κων Συμβούλων
κας Διευθύντριας Προσλήψεων

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων στα ΚΕΠ- ΠΟΣΕ ΚΕΠ»

Επί της υπ αριθ. 7Κ/2006 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ για πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων εννιακοσίων πενήντα δύο (1952) θέσεων μονίμου προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού (ΦΕΚ τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 475/11-8-2006)

Αξιότιμοι κύριοι,

Εκπροσωπούμε συνδικαλιστικά ως νομίμως συσταθείσα (με την υπ΄αριθ. 656/06 Απόφαση ΜονΠρωτΑθηνών) και καταχωρηθείσα στα Ειδικά Βιβλία (741/ειδ. 5757/29.3.06) δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση το σύνολο των απασχολουμένων ως συμβασιούχων (τουλάχιστον μέχρι και σήμερα) εργαζομένων στα ΚΕΠ όλης της χώρας. Με έκπληξη λάβαμε γνώση του περιεχομένου της ως άνω προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων μονίμου προσωπικού η οποία –σύμφωνα και με τις δηλώσεις του αρμοδίου Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κου Απόστολου Ανδρεουλάκου – ο οποίος έχει ήδη προσδιορίσει συνάντηση με τη Διοίκηση της Ομοσπονδίας μας την επόμενη εβδομάδα για να ακούσει τις θέσεις και απόψεις μας για την εν λόγω προκήρυξη- έχει τύχει και της επεξεργασίας και της έγκρισης του ΑΣΕΠ.

Προς τούτο θεωρήσαμε επιβεβλημένο προς αποφυγή χρονοβόρων , φθοροποιών και ανατρεπτικών εν τέλει για την εξέλιξη και αποτελεσματικότητα της όλης διαδικασίας δικαστικών εκκρεμοτήτων να θέσουμε υπόψη σας ορισμένα μείζονος σημασίας ζητήματα νομιμότητας της εν λόγω προκήρυξης προκειμένου το ΑΣΕΠ να ασκήσει την εκ του νόμου απονεμημένη σε αυτό αρμοδιότητα αυτεπάγγελτης παρέμβασης προς διόρθωσή της εν λόγω προκήρυξης προβαίνοντας πριν την εξέλιξή της στις δέουσες ενέργειες.

Συγκεκριμένα:

 • Αναγνώριση προϋπηρεσίας.

  Οι σχετικές διατάξεις της Προκήρυξης για την βεβαίωση της εμπειρίας έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2190/94 και του ΠΔ 50/2001, αφού οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι αρκεί η βεβαίωση του εργοδότη ή της αρμόδιας αρχής για να γίνει δεκτή η εμπειρία. Πλην όμως διάταξη της Προκήρυξης επιβάλλει χωρίς νομικό έρεισμα ως επιπρόσθετο κριτήριο τη βεβαίωση τους εργαζομένου περί ασφάλισης στον οικείο ασφαλιστικό φορέα. Όμως είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ απασχολούμενοι επί σειράς ετών με ψευδεπίγραφες συμβάσεις «έργου» και με ευθύνη της ίδιας της πολιτείας παραμένουν ανασφάλιστοι καθόσον η μεν εργοδοτική πλευρά τους παρέπεμπε στον ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ) προκειμένου να ασφαλιστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες και με επαχθείς οικονομικά όρους, οι ίδιοι δε οι εργαζόμενοι είτε δεν ακολούθησαν αφού ενδίκως έχουν αμφισβητήσει την ιδιότητα του δήθεν «ελεύθερου επαγγελματία / εργολάβου» είτε διέθεταν στο πρόσωπό τους νόμιμο λόγο απαλλαγής από την ασφάλιση στο ΤΕΒΕ. Το κατωτέρω αναφερόμενο παράδειγμα για τους εργαζόμενους του ΚΕΠ Συντάγματος που ενώ απασχολούνται από 7/7/2001 κινδυνεύουν να συμμετάσχουν μη μηδενική προϋπηρεσία στην προκήρυξη πείθει και για το μη σύννομο αλλά και για το άδικο του σχετικού όρου της προκήρυξης.

Το προσωπικό του ΚΕΠ προσλήφθηκε από ιδιωτική εταιρεία που είχε σύμβαση με την ΕΕΤΑ και είχε αναλάβει την λειτουργία του. Το ΚΕΠ Συντάγµατος άρχισε τη λειτουργία του στις 7 Ιουλίου 2001, υπό τον άµεσο λειτουργικό και διοικητικό έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης (Γραµµατεία ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, ∆ιεύθυνση Σχέσεων Κράτους – Πολίτη). Κατόπιν, στις 1-12-2002, το Κ.Ε.Π. Συντάγµατος υπήχθη στο λειτουργικό έλεγχο της Περιφέρειας Αττικής, έως και τις 2-2-2004, οπότε το Κ.Ε.Π. µεταβιβάστηκε εξ ολοκλήρου στην Ενιαία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς (µε την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1855/2-2-2004 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής), στην οποία ανήκει και σήµερα. Ωστόσο, καθ’ όλο το παραπάνω διάστηµα, έως και σήµερα, το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. δεν έπαψε ποτέ να εποπτεύει άµεσα και έµµεσα τη λειτουργία του Κ.Ε.Π. Συντάγµατος. Σε σχετική δε αίτησή μας και μέχρι σήμερα το ΥΠΕΣΔΔΑ ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ στους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΠΩΣ ΟΦΕΙΛΕ.

Ζητούμε την τροποποίηση του ειδικού εντύπου του ΑΣΕΠ για την βεβαίωση της προϋπηρεσίας ώστε να καλυφθεί σημαντική μερίδα εργαζόμενων σε αυτά κατά τα ανωτέρω χρονικά διαστήματα καθώς και να καθοριστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη της.

 • Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΙΙΙ «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει 18 μήνες απασχόλησης στα ΚΕΠ απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ (κι όχι ασφαλώς από την υποχρέωση γνώσης την οποία διαθέτουν λόγω εμπειρίας). Επειδή όμως αυτή η απαλλαγή δεν ισχύει για τους λοιπούς υποψήφιους (που δεν διαθέτουν τουλάχιστον 18μηνη απασχόληση σε ΚΕΠ), για αυτούς παραμένει η υποχρέωση τόσο το να διαθέτουν το προσόν αυτό (ως τυπικό διορισμού), άρα πρέπει η γνώση χειρισμού Η/Υ να συμπεριληφθεί στα πρόσθετα προσόντα, όσο και το να το αποδεικνύουν με δικαιολογητικά τα οποία επίσης θα πρέπει να αναγραφούν στη προκήρυξη. Εξυπακούεται ότι ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή από το βάρος της απόδειξης του τυπικού προσόντος που διαθέτουν οι απασχοληθέντες στα ΚΕΠ λόγω εμπειρίας θα πρέπει να οριστεί «Βεβαίωση τουλάχιστον 18μηνης απασχόλησης σε ΚΕΠ».
 • Η μειωμένη σύσταση θέσεων πχ στα ΚΕΠ της Υπερνομαρχίας για προσωπικό 120 ατόμων που έχουν κλείσει 24μηνο προκηρύσσονται 36.
 • Ανάμεσα στο προσωπικό εργάζονται συνεχώς και συνάδελφοι ΥΕ (3 στο Σύνταγμα) οι οποίοι και αγνοούνται παντελώς από την προκήρυξη και αποκλείονται αυτής αν και διαθέτουν αποδεδειγμένη μέχρι και σήμερα και ευδόκιμη προϋπηρεσία 
 • Η κατανομή θέσεων σε πολλούς νομούς υπερβαίνει το νόμιμο ποσοστό για τις ειδικές θέσεις
 • Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι ποσοστό 20% στο σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, Φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτεται από πολυτέκνους και τέκνα πολυτέκνων καθώς επίσης και ότι ποσοστό 10% επί των προκηρυσσόμενων θέσεων καλύπτεται από γονείς με 3 τέκνα και τέκνα αυτών. Όμως, απαιτείται η ανακατανομή των θέσεων πολυτέκνων και τριτέκνων ώστε ο συνολικός αριθμός τους να μην υπερβαίνει σε ποσοστό το 30% του συνόλου των προκηρυσσόμενων θέσεων. Με την παρούσα κατανομή κατά μέσο όρο οι ειδικές κατηγορίες καλύπτουν ποσοστό άνω του 42% κι αυτό γιατί ανά φορέα δίδεται σ’ αυτές μεγαλύτερο ποσοστό από εκείνο που ορίζει ο νόμος, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τις θέσεις που είναι διαθέσιμες για τους ήδη εργαζομένους στα ΚΕΠ ανά την Ελλάδα Θα πρέπει λοιπόν όπως ήδη γίνεται και σε άλλες προκηρύξεις ΑΣΕΠ να δοθούν τέτοιες θέσεις όπου ανά φορέα και κλάδο/ειδικότητα μπορούν να προκύπτουν βάσει ποσοστού 20% και 10%. 
 • Για παράδειγμα υπάρχει η ακόλουθη κατανομή:
  ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
  ΠΕ: Συνολικές θέσεις: 2 Γενικές: 1 Τριτέκνων: 1 ( 50%)
  ΔΕ: Συνολικές θέσεις: 2 Γενικές: 1 Πολυτέκνων: 1 (50%)

  Κανονικά στις 2 συνολικά θέσεις του κλάδου ή ειδικότητας δεν πρέπει να προκύπτει αριθμός ειδικών θέσεων. Πολύ περισσότερο δεν είναι δυνατόν με αυτές να καλύπτονται σε ποσοστό 50% οι συνολικές θέσεις του φορέα.

  Τα ως άνω δυστυχώς ισχύουν για τη πλειοψηφία των ΚΕΠ ανά την επικράτεια.
 • Ως βαθμολογούμενη εμπειρία δε λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε άλλη εμπειρία, εκτός από αυτήν που αποκτήθηκε στο ΚΕΠ. Πόσο σύννομη είναι αυτή η διάταξη, όταν ισχύει ο ν. 2190/1994;


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ ΧΡΗΖΟΥΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΗΜΕΙΑ:

 • Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΙΙΙ «ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» αναφέρεται ότι : «Οι θέσεις θα καλυφθούν από υποψήφιους που έχουν πλήρη τα απαιτούμενα προσόντα ... και μόνο σε περίπτωση που θα παραμείνουν κενές θα συμπληρωθούν από υποψήφιους που καλύπτουν κατά σειρά τα προσόντα ‘‘α΄ επικουρίας’’». Ποιες θέσεις όμως ; Οι συνολικές ανά κωδικό ή οι γενικές χωριστά και οι ειδικές (πολυτέκνων-τριτέκνων) χωριστά ; Εν ολίγοις, οι συνολικές θέσεις –συμπεριλαμβανομένων των ειδικών- θα καλυφθούν από υποψήφιους με πλήρη προσόντα ή όχι ; Δηλαδή, οι ειδικές θέσεις αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι πολύτεκνοι- τρίτεκνοι θα καλυφθούν από άλλους υποψήφιους με πλήρη προσόντα που τις έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους ή θα συμπληρωθούν από τις ειδικές ομάδες με μειωμένα προσόντα;
 • Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄, 3. ΕΜΠΕΙΡΙΑ υπάρχει ασάφεια ως προς τα δικαιολογητικά που την αποδεικνύουν και αυτό διότι:

  Α. Για την εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε ΚΕΠ αναφέρεται ΜΟΝΟ ως απαιτούμενο δικαιολογητικό η «σχετική βεβαίωση του φορέα, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εμπειρίας», ενώ,

  Β. Στις Επισημάνσεις σχετικά με τον υπολογισμό της εμπειρίας … αναγράφεται ότι «β. Ο χρόνος εμπειρίας … πρέπει να συμφωνεί με το χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. ...»
  Δηλαδή, αναφέρεται εδώ μια βεβαίωση για την οποία δεν υπάρχει μνεία στα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το είδος και τη χρονική διάρκεια της βαθμολογούμενης εμπειρίας.
  Από την άλλη πλευρά είναι γνωστό ότι, η βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα είναι αποδεικτικό για την εμπειρία που έχει αποκτηθεί στον ιδιωτικό τομέα, ενώ για την εμπειρία που αποκτήθηκε στο δημόσιο αρκεί η βεβαίωση από τον οικείο φορέα, σύμφωνα με σχετική απόφαση του ΑΣΕΠ.
  Αυτό το τελευταίο όμως πρέπει να γίνει σαφές στη προκήρυξη για τα ΚΕΠ, όπως συμβαίνει σε όλες τις προκηρύξεις που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.
 • Ποιο είναι το χρονικό σημείο υπολογισμού του έχοντα 24μηνη προϋπηρεσία ; Η συμπλήρωση 24 μήνου μέχρι ην ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών ή η συμπλήρωση 24 μηνών κατά την ημερομηνία έκδοσης της ΚΥΑ;
 • Για τις θέσεις των ειδικών κατηγοριών (π.χ. θέση πολυτέκνου) αν η θέση δεν καλυφθεί από πολύτεκνο με 24 μήνες εμπειρία στο ΚΕΠ, θα την καλύψει 24μηνίτης μη πολύτεκνος ή θα καλυφθεί από πολύτεκνο 18μηνίτη ; (δηλαδή θα την κερδίσει κάποιος από τις ειδικές κατηγορίες που θα είναι στον επικουρικό πίνακα ;) Γενικότερα πώς και σε ποιες περιπτώσεις κατά τον έλεγχο και την έκδοση αποτελεσμάτων γίνεται επιλογή από τον επικουρικό πίνακα;
 • Η γνώση Η/Υ δεν μοριοδοτείται καθόλου;
 • Για μια θέση όπου υπάρχει κωδικός εντοπιότητας 03 και 04 ποιος από τους δυο προτάσσεται ; Ή στην περίπτωση αυτή μετράνε τα μόρια και μόνον;
 • Αν κάποιος έχει διανύσει την εμπειρία του σε ΚΕΠ ως ΔΕ μπορεί να λάβει μέρος στην προκήρυξη ως ΠΕ (αν έχει αποκτήσει στο μεταξύ τέτοιο τίτλο σπουδών και αντίστροφα ένας ΠΕ μπορεί να λάβει μέρος σαν ΔΕ αφού η εμπειρία έχει αποκτηθεί σαν ΠΕ;
 • Για τις ειδικές θέσεις αναφέρεται στη προκήρυξη ότι θα καλυφθούν από υποψήφιους που ανήκουν σε ειδικές ομάδες εφ’ όσον διαθέτουν τα προσόντα και τίτλους που τους επιτρέπουν την εγγραφή τους σε πίνακα κατάταξης. Τίθεται όμως το ερώτημα: Σε πίνακα κατάταξης που υπάρχει πρόταξη λόγω εντοπιότητας θα προταχθούν καλύπτοντας το σύνολο των θέσεων οι έχοντες εντοπιότητα ακόμα κι αν δεν ανήκουν σε ειδικές ομάδες ;

Παρακαλούμε για την έγγραφη απάντηση σας καθώς και για όλους τους παραπάνω λόγους θα επιθυμούσαμε να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας και σε συνάντηση που θα μπορούσε να γίνει με τους εκπροσώπους μας και τα μέλη του ΑΣΕΠ υπό τον αξιότιμο Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κο Βέη.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος
Η Γ. Γραμματέας

Διαδώστε το άρθρο


Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Βήμα
Εκταμιεύεται το ποσό για τη μισθοδοσία των εργαζομένων στο ΤΑΥΠ-ΥΠΠΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Το ανάλγητο πρόσωπο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στις συντάξεις χηρείας
ΑΔΕΔΥ
Παραίτηση γιατρών σε θεραπευτικές μονάδες ΟΚΑΝΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Όχι στη μετάπτωση της εργασίας από κοινωνικό λειτούργημα σε αντικείμενο εμπορίας
ΓΣΕΕ
Σκοπιμότητες της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τις θέσεις ευθύνης στα ΚΕΠ
ΠΟΣΕΚΕΠ
Η αλήθεια για τις υπερωρίες των αρχαιοφυλάκων
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΥΛΑΞΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
Παρατηρήσεις στο νομοσχέδιο για τις εργατικές ρυθμίσεις
ΓΣΕΕ