Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας RSS Κατηγορίας

Υποχρεωτικές μετατάξεις υπαλλήλων Δήμων σε υπηρεσίες του δημοσίου

Diorismos.gr

σχόλια | A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση

Το Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατέθεσε προς ψήφιση στη Βουλή τροπολογία στο σχέδιο νόμου για την «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση», στην οποία συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων διάταξη με την οποία προβλέπεται η δυνατότητα υποχρεωτικής μετάταξης πλεονάζοντος προσωπικού ΟΤΑ α΄βαθμού. Η ρύθμιση στοχεύει στην ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί στους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ αφού διαπιστώθηκε ότι, σε ικανό αριθμό δήμων, υπηρετεί υπερβολικά μεγάλος αριθμός υπαλλήλων σε σχέση με εκείνον που έχουν πραγματικά ανάγκη για την επιτέλεση της αποστολής τους ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν ΟΤΑ και άλλοι φορείς του δημοσίου που δεν διαθέτουν τον αναγκαίο αριθμό υπαλλήλων προκειμένου να ικανοποιήσουν τις πραγματικές ανάγκες παροχής δημοσίων υπηρεσιών.

Το πλεονάζον προσωπικό προσδιορίζεται με αντικειμενικά κριτήρια (πληθυσμιακά, οικονομικά, γεωγραφικά) και με βάση το εύρος των ασκούμενων στην πράξη αρμοδιοτήτων από τους δήμους στους οποίους υπηρετεί το εν λόγω προσωπικό σε σχέση με τις αρμοδιότητες που ασκούν οι φορείς υποδοχής. Ο προσδιορισμός του πλεονάζοντος προσωπικού και η διαδικασία μετάταξης ή μεταφοράς του ρυθμίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) προκειμένου για την κατάρτιση του προεδρικού διατάγματος να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Επίσης η τροπολογία περιλαμβάνει διάταξη για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. Με τη ρύθμιση προσδιορίζονται ο τρόπος και οι επιπλέον προϋποθέσεις με τις οποίες οι δημοτικές αρχές μπορούν συμπληρωματικά να κάνουν χρήση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με τρίτους στον τομέα της καθαριότητας των δημοτικών χώρων ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις τοπικές συνθήκες. Οι συμβάσεις αυτές επειδή είναι εξαιρετικής σημασίας απαιτείται τόσο η εξειδίκευση των όρων τους όσο και η έγκρισή τους από την πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του οικείου δημοτικού συμβουλίου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται και η αρχή της διαφάνειας και του ελέγχου της εφαρμογής της παρούσας διάταξης.

Τέλος η τροπολογία ενσωματώνει διάταξη για τη διασφάλιση της ισοσκέλισης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ. Με αυτή τη ρύθμιση προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους το ύψος των εσόδων του προϋπολογισμού των ΟΤΑ δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση των εγγεγραμμένων δαπανών, το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ώστε να διασφαλίζεται η - υποχρεωτική από το νόμο – ισοσκέλισή του.

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας:

Τροπολογία στο σχέδιο νόμου
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»
Άρθρο…
Μετάταξη υπαλλήλων ΟΤΑ α βαθμού σε υπηρεσίες του δημοσίου και ΝΠΔΔ, και αντιστρόφως
1. Επιτρέπεται η μετάταξη υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού σε αντίστοιχες οργανικές θέσεις υπηρεσιών του δημοσίου και ΝΠΔΔ και αντιστρόφως.
2. Για τη μετάταξη απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου, ο οποίος πρέπει να έχει διανύσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία και κάθε άλλο χρονικό περιορισμό που προκύπτει από ειδική διάταξη, γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων και σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου των ΟΤΑ α΄ βαθμού.
3. Η μετάταξη από ΟΤΑ σε υπηρεσίες του δημοσίου και αντιστρόφως διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρμοδίου Υπουργού και από ΟΤΑ σε ΝΠΔΔ και αντιστρόφως με κοινή απόφαση των αρμοδίων προς διορισμό οργάνων.

Άρθρο….
Υποχρεωτική μετάταξη πλεονάζοντος προσωπικού ΟΤΑ α΄βαθμού

1. Πλεονάζον μόνιμο και αορίστου χρόνου ιδιωτικού δικαίου προσωπικό των Δήμων μετατάσσεται ή μεταφέρεται υποχρεωτικά σε όμορο δήμο ή άλλο δήμο του οικείου νομού και σε ΝΠΔΔ αυτών, στην οικεία Περιφέρεια και σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ , η έδρα των οποίων βρίσκεται εντός του οικείου νομού. Το εν λόγω προσωπικό καταλαμβάνει κενές οργανικές θέσεις και αν δεν υπάρχουν καταλαμβάνει θέσεις που συνιστώνται με τη διαδικασία της επόμενης παραγράφου. Η μετάταξη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.
2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, μετά από γνώμη της ΚΕΔΕ, καθορίζονται οι δήμοι των οποίων θέσεις καταργούνται, οι καταργούμενες θέσεις κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα του πλεονάζοντος προσωπικού των δήμων καθώς και οι φορείς υποδοχείς της παραγράφου 1 και οι θέσεις οι οποίες συνιστώνται εφόσον δεν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Για τον καθορισμό των ανωτέρω θέσεων λαμβάνονται υπόψη πληθυσμιακά, γεωγραφικά και οικονομικά κριτήρια καθώς και οι ασκούμενες αρμοδιότητες. Με το ίδιο διάταγμα καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία μετάταξης ή μεταφοράς του προσωπικού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
3. Το προσωπικό που μετατάσσεται ή μεταφέρεται διέπεται από το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005 ( Α’) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 17 του άρθρου του 4 του ν. 3513/2006 (Α’).

Άρθρο …
Θέματα μόνιμου προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού

1. Η πλήρωση των δεκαοκτώ (18)θέσεων μόνιμων υπαλλήλων κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού των Μονάδων και αυτοτελών γραφείων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, θέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 3 της Υ293/15.12.2010 απόφασης του Πρωθυπουργού (Β’ 1985), γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2190/1994 (Α’ 28) και του π.δ. 57/2007 (Α’ 59), όπως ισχύουν, ύστερα από προκήρυξη της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού. Ως προσόντα διορισμού στις θέσεις αυτές ορίζονται τα προβλεπόμενα στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως ισχύει, τα οποία μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω με την προκήρυξη.

2. Αρμόδιο για θέματα του προσωπικού που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο είναι το Πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο που έχει συγκροτηθεί στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τη ΔΙΔΚ/Φ.33/8618/16-4-2010 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β’ 474). Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα του πιο πάνω προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, αντί ενός εκπροσώπου των μόνιμων υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Συμβούλιο μετέχει ένας αιρετός εκπρόσωπος του πιο πάνω προσωπικού. Ο εκπρόσωπος αυτός και ο αναπληρωτής του αναδεικνύονται από εκλογές, που διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, και ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πρωθυπουργού. Όταν το Υπηρεσιακό Συμβούλιο κρίνει θέματα του ως άνω προσωπικού, εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου ορίζεται ο Προϊστάμενος της Μονάδας Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο Προϊστάμενος της Μονάδας Καινοτόμων Πολιτικών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού.
3. Για την άμεση κάλυψη των αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού, κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου αυτού η πλήρωση έως δέκα θέσεων του προβλεπόμενου στην παρ. 1 προσωπικού μπορεί να γίνει με διορισμό, κατά σειρά προτεραιότητας με βάση τον τελικό βαθμό τους και ύστερα από αίτησή τους, αποφοίτων της 21ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο νομικού τμήματος ή τμήματος πολιτικών επιστημών ή δημόσιας διοίκησης ή πτυχίο οικονομικών επιστημών ή πολυτεχνικών σχολών. Ο διορισμός των υπαλλήλων αυτών γίνεται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η τοποθέτησή τους στις Μονάδες και στα αυτοτελή γραφεία της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού γίνεται με απόφαση του Πρωθυπουργού.

Στο άρθρο 43 του ανωτέρω σχεδίου νόμου με τίτλο « Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ» προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 ως εξής:
4. α. Μετά το τρίτο εδάφιο των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του ν.3852/2010, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό, έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα, ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.
β. Το τελευταίο εδάφιο των παρ. 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του ν.3852/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.»

5. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 3938/2011 (61 Α’), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οφειλές των ανωτέρω επιχειρήσεων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και προς τρίτους, περιλαμβανομένων και δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου προσωπικού τους, μπορούν να καταβάλλονται από τον οικείο δήμο μετά από αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται αναλογικά και για οφειλές αμιγών επιχειρήσεων του ΠΔ 410/1995, που λύθηκαν».

Άρθρο…

Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας

1. Για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, ακολουθείται η διαδικασία για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών που προβλέπεται στις διατάξεις του ΠΔ 60/2007 (64 Α’), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του ΚΔΚ (Ν.3463/2006).
Με αιτιολογημένη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, τεκμηριώνεται η αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών με ίδια μέσα του δήμου και καθορίζονται, ιδίως, το αντικείμενο των παρεχομένων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.
2. Συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί από δήμους, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, με τις οποίες έχει ανατεθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου η καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων και η αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων, θεωρούνται νόμιμες μέχρι τη λήξη τους.

Άρθρο ….

Καταργείται η θέση μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου που συνεστήθη με την αριθμ. ΓΥ 1613/11.11.1985 κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 670/Β’/11.11.1985) και περιελήφθη στο άρθρο 1 του Π.Δ. 166/1989 (ΦΕΚ 177 Α’) «Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου» και επαναφέρεται σε ισχύ το Π.Δ. 401/1995 (226 Α΄) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της» που καταργήθηκε με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 3613/2007 (263 Α).


» Σχόλια Αναγνωστών


Παρακαλούμε να είστε ευγενικοί και να σέβεστε τους συνομιλητές σας. Αποφύγετε τις ύβρεις και τους χαρακτηρισμούς. Προστατέψτε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αν κρίνετε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι παράνομο ή προσβάλει οποιοδήποτε δικαίωμα σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter
Αρχική » Ειδήσεις » Αγορά εργασίας
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις στην προκήρυξη ΑΣΕΠ 5Κ/2019 για 32 θέσεις σε 401 ΓΣΝΑ και ΝΙΜΤΣ
ΕΟΠΥΥ: Ετήσιες συμβάσεις με 43 Φαρμακοποιούς και Βοηθούς Φαρμακείου
ΟΑΕΔ: Καθυστέρηση στην καταβολή αποδοχών στο πρόγραμμα 30.333 θέσεων κοινωφελούς εργασίας
Πρόσληψη 152 ατόμων για το 60ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Τρέχουν οι προθεσμίες για 279 προσλήψεις στη ΔΕΗ Α.Ε.
Οι νέες ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων σε προκηρύξεις ΑΣΕΠ
Πίνακες αξιολόγησης και επιλογής για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς ΟΑΕΔ