Diorismos.gr
Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 
Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 25/05/2009 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

12 θέσεις Κτηματολογικού Γραφέα

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για 12 μόνιμες θέσεις Κτηματολογικού Γραφέα, Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, από τις οποίες επτά είναι κενές και πέντε αναμένεται να κενωθούν εντός του 2009. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο από άτομα ττου έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση που διεξήχθη στις 27.9.2008, δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2008, τα αποτελέσματα της οποίας δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με ημερομηνία 19.12.2008 και αρ. γνωστοποίησης 8671. Το πιστοποιητικό επιτυχίας πρέπει να συνοδεύει την αίτηση.
Απαιτούμενα προσόντα:
(1) (α) Δίπλωμα αναγνωρισμένης σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών στη Διαχείριση Ακινήτων ή στις Εκτιμήσεις ή στην Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή σε θέμα σχετικό με την ανάπτυξη συστημάτων πληροφοριών στοιχείων γης (LI.S./Legal/Fiscal) ή
(β) απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία και προσαρμοστικότητα στη ζωή της υπαίθρου.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας-
(4) Τριετής συνεχής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης θα αποτελεί πλεονέκτημα.
Σημειώσεις:
(1) Οι διοριζόμενοι με βάση τα προσόντα στο (1)(β) θα τοποθετούνται στην Κλίμακα Α2, ενώ οι διοριζόμενοι με βάση τα προσόντα στο (1)(α) θα τοποθετούνται στη δεύτερη βαθμίδα της Κλίμακας Α5. Της ίδιας μεταχείρισης θα τυγχάνουν και υπάλληλοι που αποκτούν ία στο (1)(α) προσόντα μετά το διορισμό τους, η τοποθέτηση τους όμως
θα γίνεται από την ημερομηνία απόκτησης των προσόντων.
(2) Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν θα πρέπει
(α) Να συμπληρώσουν δύο χρόνων θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην εργασία των Κτηματολογικών Κλάδων του Τμήματος, που θα περιλαμβάνει και εκπαίδευση σε βασικά στοιχεία χωρομετρίας και σχεδιαγράφησης και
(β) να επιτύχουν
(ί) στις σχετικές ενδοτμηματικές εξετάσεις μέσα σε 4 χρόνια ή 8 εξεταστικές περιόδους από την ημερομηνία διορισμού τους και
(ii) στις εξετάσεις πάνω στο Νόμο και τους Κανονισμούς για τη Δημόσια Υπηρεσία, όπως επίσης και στις Διατάξεις που διέπουν τους όρους υπηρεσίας των δημόσιων υπαλλήλων για σκοπούς ανέλιξης στην αμέσως ανώτερη μισθοδοτική κλίμακα από εκείνη στην οποία διορίζονται.
(3) Η ανέλιξη των υπαλλήλων από την Κλίμακα Α2 στην Κλίμακα Α5 ή από την Κλίμακα Α5 στην Κλίμακα Α7 θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι θα έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση (2).
(4) Ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντα τους.
Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο έντυπο Γεν. 6 και να παραδοθούν στο Γραφείο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στον Πρόεδρο της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, 1407 Λευκωσία, ή μέσω τηλεομοιοτυπικής υπηρεσίας (Τέλεφαξ
22670101), όχι αργότερα από τις 25 Μαΐου 2009. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα. (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο)

Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Προκήρυξη Γενικού Διαγωνισμού για 87 διοικητικούς υπαλλήλους στα Χρηματοοικονομικά και Μακροοικονομικά
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - EPSO
Πρόσληψη 4 ατόμων ICT Officer
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΜΥΝΑΣ
PhD Scholarship for international students at Walailak University in Thailand, 2017
WALAILAK UNIVERSTITY
Full and Half Tuition Fees International Office Scholarships, 2018
BATH SPA UNIVERSITY
Scholarships for International Students in UK, 2018
DE MONTFORT UNIVERSITY