Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 18/06/2024

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

10 προσλήψεις ΠΕ-ΤΕ και ΔΕ αορίστου χρόνου στον ΟΑΣΑ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   
Προκήρυξη υπ’αριθμ. 1/2024 για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δέκα (10) συνολικά θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.) κατηγοριών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) - πέντε θέσεις (5), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) - μία θέση (1) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) - τέσσερις (4) θέσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4972/2022, κωδικοποιημένος με τον Ν. 5042/2023 στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε. (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 & 2.β του άρθρου 28 του ν.4765/2021 (Α΄6), δεν προκύπτουν θέσεις ειδικών κατηγοριών.

201 ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ 1
202 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
203 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 1
204 ΠΕ ΛΟΓΙΣΤΟΥ 1
205 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
206 ΤΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
207 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 4

Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, όπως αυτό περιγράφεται στην οικεία προκήρυξη μετά από την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει τη σειρά των προτιμήσεών του για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να προσληφθεί και επισυνάπτει όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά, όπως ορίζεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄. Αν δεν υποβληθούν, ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του απορρίπτεται.
Αντικατάσταση ή διόρθωση της ηλεκτρονικής αιτήσεως ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών ή /και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτών.
Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και τυπικά προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ) της παρούσας, πρέπει:
Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής (ηλεκτρονική) στον Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. που βρίσκεται στη διεύθυνση: https://proslipseis.oasa.gr/. Η ηλεκτρονική αίτηση συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας.
Οι υποψήφιοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα προσλήψεων είτε μέσω της ιστοσελίδας τoυ Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. (https://www.oasa.gr/) και επιλέγοντας το σύνδεσμο: Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Προσλήψεων του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. είτε απευθείας στη διεύθυνση: https://proslipseis.oasa.gr/
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση με επισύναψη των δικαιολογητικών τους, από 03/06/2024 έως 18/06/2024.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) μέρες από την ημέρα δημοσίευσης της προκήρυξης. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στην Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε..


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Ερευνητή Γ στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
5 θέσεις Digital Strategy Analyst, Senior Solution Architect, Υπεύθυνου Εργαστηρίου Χημείας, Υπεύθυνου μηχανικού αντοχής υλικών, Σύμβουλο πωλήσεων καταστήματος
ΔΕΗ ΑΕ
3 θέσεις ΑμεΑ ΔΕ Διοικητικού στον ΟΑΣΑ ΑΕ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
10 προσλήψεις ΠΕ-ΤΕ και ΔΕ αορίστου χρόνου στον ΟΑΣΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση Ερευνητή Β Γεωπόνου
ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ