Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 24/11/2023 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Θέση Ανταποδοτικής Υποτροφίας σε Τοπογράφο Μηχανικό

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης Κίνητρα για Περπάτημα [ΑΤΤΡ4-0317251]
με κωδικό ΟΠΣ 5185070 και κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1616, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου προτίθεται να χορηγήσει ανταποδοτικές υποτροφίες , και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.


Περιγραφή: Ένα άτομο-Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Κωδικός Ανταποδοτικής Υποτροφίας: InWalk-11

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Μεταδιδάκτωρ: η διδακτορική διατριβή να είναι συναφής με το αντικείμενο του έργου και να έχουν γίνει τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με σύστημα κριτών σε αντικείμενο σχετικό με το έργο που περιγράφεται στη προκήρυξη.
2. Δίπλωμα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού. ή άλλη γλώσσα που θα προσδιορίζεται στην Πρόσκληση με τη σύμφωνη γνώμη του Επιστημονικού Υπεύθυνου του Υποέργου

2 Εφόσον τα προσόντα είναι διαφορετικά, τα πεδία συμπληρώνονται διακριτά για κάθε θέση.
3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Πολεοδομία - Χωροταξία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δηλαδή το αργότερο μέχρι 24-11-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Κεπαπτσόγλου Κωνσταντίνο, τηλ. +30-210-7723984, ώρες 10:00 - 14:00 ή/και στην ηλεκτρονική διεύθυνση kkepap@central.ntua.gr.
Περισσότερες πληροφορίες


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Θέση Εντεταλμένου διδάσκοντα στο τμήμα Αγωγής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Θέση εντεταλμένου διδάσκοντα στο τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
2 θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων στο τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέση Εντεταλμένου διδάσκοντα με γνωστικό αντικείμενο «Ποιοτικές μέθοδοι στην Κοινωνική Έρευνα»
ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Θέσεις Εντεταλμένων Διδασκόντων στο τμήμα Επιστήμης των Υλικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ