Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 31/12/2023

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

3 Μόνιμοι Υπαξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού προέλευσης ΣΜΥΝ από ΕΜΘ και ΕΠΟΠ

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Προκήρυξη θέσεων στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) προέλευσης Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) για κάλυψη από Εθελοντές Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), κατόπιν μετάταξης, έτους 2023.

Προκηρύσσονται, για το έτος 2023, τρεις (3) θέσεις Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ προέλευσης ΣΜΥΝ, που θα καλυφθούν από ΕΜΘ ή ΕΠΟΠ του ΠΝ, κατόχους τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, με μετάταξη στο Σώμα Μονίμων Υπαξιωματικών του ΠΝ προέλευσης ΣΜΥΝ.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις, οι ειδικότητες / εξειδικεύσεις και οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών των μετατασσομένων, καθορίζονται στο Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάταξης έχουν ΕΜΘ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη πραγματικής υπηρεσίας και ΕΠΟΠ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους ως ΕΠΟΠ, και κατέχουν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής.

Όσοι επιθυμούν μετάταξη απαιτείται να υποβάλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 προς τη Μονάδα ή Υπηρεσία που υπηρετούν σχετική αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, επισυνάπτοντας αντίγραφο του πτυχίου, καθώς και τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Εάν το πτυχίο ή ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί από εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται, επιπλέον, να επισυναφθούν:

α. Πιστοποιητικό από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου σπουδών ή πράξη αναγνώρισης από το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) (για τίτλο σπουδών τεχνολογικού τομέα), περί ισοτιμίας ή ισοτιμίας και αντιστοιχίας του τίτλου με τους τίτλους σπουδών που αποκτώνται στην ημεδαπή.

β. Επικύρωση για τη γνησιότητα από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από αρμόδια αρχή με την επισημείωση APOSTILLE.

γ. Μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, από εξουσιοδοτημένους στην Ελλάδα και από πιστοποιημένους από το Υπουργείο Εξωτερικών μεταφραστές (metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής Πιστοποιημένοι Μεταφραστές της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις Μονάδες ή Υπηρεσίες, απευθείας στο ΓΕΝ/Β3, το αργότερο έως την 10η Ιανουαρίου 2024, για έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών από επιτροπή που θα συγκροτηθεί με μέριμνα της εν λόγω Διεύθυνσης. Στη συνέχεια, οι αιτήσεις διαβιβάζονται στη Γραμματεία του Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου.

Για την αξιολόγηση της αίτησης μετάταξης, λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του ν. 3883/2010, καθώς και η υπό στοιχεία Φ.415/1/236710/Σ.5385/27.8.2020 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Παραμετροποίηση των κριτηρίων μετάταξης Ανθυπασπιστών και Μονίμων Υπαξιωματικών αποφοίτων της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), Εθελοντών Μακράς Θητείας (ΕΜΘ) και Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) του Πολεμικού Ναυτικού, κατόχων πτυχίων ανώτατης εκπαίδευσης (Β΄ 3854).

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια για την πλήρωση των θέσεων, πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο ενεργεί σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3883/2010 και καταρτίζει πίνακες μετατασσομένων και μη μετατασσομένων.

Η μετάταξη όσων επιλέγονται, ο καθορισμός της ειδικότητας που τους απονέμεται, οι προαγωγές καθώς και η ένταξη των μετατασσομένων στη νέα επετηρίδα ενεργείται με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.

κατεβάστε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΔΗΜΟΣΙΟ
38 οργανικές θέσεις Δικαστικών Πληρεξουσίων στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.)
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΣΕΠ 4Κ/2023 - 77 θέσεις σε διάφορους φορείς
ΑΣΕΠ
74 Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
3 Μόνιμοι Υπαξιωματικοί Πολεμικού Ναυτικού προέλευσης ΣΜΥΝ από ΕΜΘ και ΕΠΟΠ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
5 Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Οικονομικού
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ