Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: Επικοινωνήστε με το φορέα

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΘΗΣ

Θέσεις για πρακτική άσκηση δικηγόρων στο Δήμο Ξάνθης

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Ο Δήμαρχος Ξάνθης ανακοίνωσε ότι: Όσες/ους υποψήφιες/ους δικηγόρους επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής άσκησής τους, με διάρκεια το ανώτερο μέχρι δώδεκα (12)
μήνες, στο Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξάνθης, να υποβάλλουν την αίτησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Δήμο Ξάνθης, με την επισήμανση Για
την πρακτική άσκηση ασκούμενων δικηγόρων στην ακόλουθη διεύθυνση:
Πλατεία Δημοκρατίας, Τ.Κ. 67132, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Γραφείο Πρωτοκόλλου (υπόψη κας Μουσταφά Ογλού Γιελής και Ιορδανίδου Παρθένας - τηλ. επικοινωνίας: 2541028398). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Επίσης είναι δυνατή η αποστολή των αιτήσεων και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση prosop@cityofxanthi.gr. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, είτε με φυσική είτε με ψηφιακή υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η ανάρτηση της παρούσας Πρόσκλησης προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα γίνει στην διαδικτυακή πύλη του Δήμου Ξάνθης, www.cityofxanthi.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ξάνθης.
Δείτε την προκήρυξη


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on Twitter



Αρχική » Καριέρα » ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
Πρόσκληση για άσκηση υποψηφίου δικηγόρου
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Πλήρωση θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Θέση ασκούμενου δικηγόρου στη νομική υπηρεσία του Δήμου Αρταίων
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ
Θέσεις για πρακτική άσκηση δικηγόρων στο Δήμο Ξάνθης
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΘΗΣ
Πρόσκληση για την άσκηση υποψηφίων δικηγόρων στην περιφέρεια Πελοποννήσου
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ