Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 13/12/2022

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

2 θέσεις ΔΕΠ στις σχολές Οικονομικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσκαλεί τους υποψήφιους που κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα να υποβάλουν αίτηση για την πλήρωση των πιο κάτω δυο (2) θέσεων:
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή ή/και Αναπληρωτή Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Λογιστική ή Χρηματοοικονομική. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ • Μία (1) κενή οργανική θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή/και Επίκουρου Καθηγητή, στη γνωστική περιοχή: Πολιτική Ιστορία και Θεωρία (διεπιστημονικές προσεγγίσεις).

Σύμφωνα με τους περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμους, σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης Θεματικών Ενοτήτων ή Προγραμμάτων Σπουδών, τα Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού εντάσσονται άμεσα σε άλλες Θεματικές Ενότητες ή Προγράμματα Σπουδών, αντίστοιχα, που λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν. Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται Διδακτορικό Δίπλωμα αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου με συναφές γνωστικό αντικείμενο της θέσης. Τα ελάχιστα προσόντα για την κάθε ακαδημαϊκή βαθμίδα περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στην ανακοίνωση της θέσης.

Τα προσόντα αυτά αφορούν στα χρόνια ακαδημαϊκής πείρας του υποψηφίου, στο ερευνητικό έργο και την επιστημονική του προσφορά, καθώς και στην εμπειρία ανάπτυξης και οργάνωσης υψηλής ποιότητας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι γλώσσες διδασκαλίας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Ελληνική, η Αγγλική ή/και η Τουρκική.
Για την προκηρυσσόμενη θέση είναι απαραίτητη η καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
Εάν επιλεγεί υποψήφιος ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, ο προσληφθείς οφείλει να αποκτήσει καλή γνώση (σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες - https://www.coe.int/en/web/language-policy/home) της Ελληνικής γλώσσας, εντός διαστήματος τριών ετών από την ανάληψη υπηρεσίας.

Οι συνολικές ετήσιες ακαθάριστες απολαβές (συμπεριλαμβανομένου και του 13ου μισθού), με βάση την ισχύουσα Νομοθεσία είναι: Καθηγητής Αναπληρωτής Καθηγητής Επίκουρος Καθηγητής Λέκτορας (Κλίμακα Α15-Α16) (Κλίμακα Α14-Α15) (Κλίμακα Α13-Α14) (Κλίμακα Α12-Α13) €71.900,40 - €93.462,98 €63.416,34 - €86.455,46 €59.173,14 - €79.802,32 €49.973,56 - €73.185,97

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
• Οι αιτήσεις πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένες και να υποβληθούν μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο σύνδεσμο https://careers.ouc.ac.cy/apply • Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 9 Σεπτεμβρίου 2022.
• Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 13 Δεκεμβρίου 2022, στις 13.00.
• Για να είναι αποδεκτές οι αιτήσεις, πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, τα οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Εργοδότησης.

Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο. Δεν θα ληφθούν υπόψη αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν επισυναφθεί τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισυνάψουν στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τα ακόλουθα στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα:
1. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατήριο.
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
4. Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει τη θέση και τη/τις βαθμίδα/βαθμίδες για την οποία υποβάλλει την αίτηση.
5. Περιγραφή των μελλοντικών ερευνητικών σχεδίων του υποψηφίου (μέχρι 1500 λέξεις).
6. Περιγραφή των μεθόδων διδασκαλίας που ακολουθεί ο υποψήφιος (μέχρι 1500 λέξεις).
7. Αντίγραφα των τριών (3) πιο αντιπροσωπευτικών δημοσιεύσεων.
8. Τα ονόματα και στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον τριών (3) καθηγητών Πανεπιστημίου, από τους οποίους θα ζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο να αποστείλουν συστατικές επιστολές, απευθείας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Για πληροφορίες που αφορούν σε διαδικαστικά θέματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, στο τηλ.+357 22411662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 08:00-15:00 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ouc.ac.cy. Για πληροφορίες που αφορούν σε ακαδημαϊκά θέματα οι υποψήφιοι μπορούν να αποτείνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση rector@ouc.ac.cy


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2 θέσεις ΔΕΠ στις σχολές Οικονομικών Επιστημών και Ανθρωπιστικών
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Πρόσκληση του ΙΕΠ για επιλογή προϊσταμένου στο τμήμα προμηθειών, διαγωνισμών και συμβάσεων
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
14 θέσεις ΔΕΠ στο πανεπιστήμιο Αιγαίου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
2 Θέσεις διδακτικού ερευνητικού προσωπικού στη γενική ιατρική στο τμήμα πρωτοβάθμιας φροντίδας της Ιατρικής Σχολής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Θέση Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στην περιοχή «Εφαρμοσμένη γλωσσολογία και διδακτική της Αγγλικής»
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ