Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 15/02/2022 Closed Έληξε η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Θέσεις για μέλη συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού (ΣΕΠ) για τα 2022-2024

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει για πλήρωση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τις ακόλουθες θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2022-2024, στα Προγράμματα Σπουδών που παρουσιάζονται στη συνέχεια.
Η περιγραφή των Θεματικών Ενοτήτων του κάθε Προγράμματος Σπουδών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου http://www.ouc.ac.cy /web/guest/university/programme/.

Τα καθήκοντα των μελών ΣΕΠ, των Συντονιστών Θεματικών Ενοτήτων και των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου περιγράφονται στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/oucvacancies/academic
Η προκήρυξη γίνεται βάσει της εκτίμησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ότι ο αριθμός των φοιτητών που θα εγγραφούν στις πιο κάτω αναφερόμενες Θεματικές Ενότητες θα είναι τέτοιος που να δικαιολογεί την προσφορά τους ως Θεματικές Ενότητες στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τα ακαδημαϊκά έτη 2022-2024 και αναμένοντας ότι μεταξύ των υποψηφίων που θα υποβάλουν αίτηση βάσει της παρούσας προκήρυξης θα συγκαταλέγονται κατάλληλα καταρτισμένοι και πεπειραμένοι υποψήφιοι που θα έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν άριστα τις πιο κάτω αναφερόμενες Θεματικές Ενότητες, αφού το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφασίσει ότι η προσφορά τους είναι δικαιολογημένη. Η υποβολή των αιτήσεων μελών ΣΕΠ διεξάγεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΠΚΥ, https://recruitment.ouc.ac.cy/apply και θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2022. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2022, στις 13:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ) Τα πιο κάτω προγράμματα σπουδών προσφέρονται σε εξαμηνιαία βάση, το χειμερινό (Σεπτέμβριος-Ιανουάριος) και το εαρινό (Ιανουάριος-Ιούνιος) εξάμηνο:
1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΒΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΜΔΕ511: Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (χειμερινό εξάμηνο) ΜΔΕ512: Οικονομικά των Επιχειρήσεων (χειμερινό εξάμηνο) ΜΔΕ513: Στρατηγική και Ηγεσία (χειμερινό εξάμηνο) ΜΔΕ521: Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων (εαρινό εξάμηνο) ΜΔΕ522: Διοίκηση Μάρκετινγκ (εαρινό εξάμηνο) ΜΔΕ523: Ερευνητικές Μέθοδοι και Εργαλεία (εαρινό εξάμηνο) ΜΔΕ611: Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας (χειμερινό / εαρινό εξάμηνο) ΜΔΕ612: Αναλυτική Επιχειρήσεων και Δεδομένων (χειμερινό εξάμηνο) ΜΔΕ613: Διοίκηση Υπηρεσιών (χειμερινό εξάμηνο) ΜΔΕ614: Χρήμα και Τράπεζες (χειμερινό εξάμηνο) ΜΔΕ615: Ψηφιακό Μάρκετινγκ (χειμερινό / εαρινό εξάμηνο) ΜΔΕ616: Εταιρική Βιωσιμότητα και Υπευθυνότητα (χειμερινό εξάμηνο) ΜΔΕ617: Αγορές και Επενδύσεις (χειμερινό εξάμηνο) ΜΔΕ618: Εφαρμοσμένη Επιχειρηματική Μελέτη (χειμερινό/ εαρινό εξάμηνο)

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ΔΠΠ524: Το Πλέγμα Νερό-Ενέργεια-Τροφή (εαρινό εξάμηνο) ΔΠΠ514: Οικοσυστημικές Υπηρεσίες (εαρινό εξάμηνο)

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) MBA511: Organisational Behaviour and Human Resource Management (χειμερινό εξάμηνο) MBA512: Business Economics (χειμερινό εξάμηνο) MBA513: Strategy and Leadership (χειμερινό εξάμηνο) MBA521: Accounting and Financial Reporting (εαρινό εξάμηνο) MBA522: Marketing Management (εαρινό εξάμηνο) MBA523: Research Methods and Instruments (εαρινό εξάμηνο) MBA611: Operations and Supply Chain Management (χειμερινό/ εαρινό εξάμηνο) MBA612: Business and Data Analytics (χειμερινό εξάμηνο) MBA613: Services Management (χειμερινό/ εαρινό εξάμηνο) MBA614: Money and Banking (χειμερινό εξάμηνο) MBA615: Digital Marketing (χειμερινό/ εαρινό εξάμηνο) MBA616: Corporate Sustainability and Responsibility (χειμερινό εξάμηνο) MBA617: Markets and Investments (χειμερινό εξάμηνο) MBA618: Applied Business Project (χειμερινό/ εαρινό εξάμηνο)

4. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ EDUCATIONAL LEADERSHIP AND POLICY (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ELP511: Introduction to Organization and Management of Education (χειμερινό εξάμηνο) ELP512: Applied Educational Research: Quantitative Methods (χειμερινό εξάμηνο) ELP521: Evaluation of Teaching and Teachers (εαρινό εξάμηνο) ELP522: Management of Change, School Effectiveness and School Improvement (εαρινό εξάμηνο) 103 ELP621: Strategic Planning in Education (χειμερινό εξάμηνο) ELP622: Program Evaluation in Education (χειμερινό εξάμηνο)

5. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ENTERPRISE RISK MANAGEMENT (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ) ERM511: Principles of Economics for Risk Management (χειμερινό εξάμηνο) ERM512: Advanced Quantitative Methods for Risk Management (χειμερινό εξάμηνο) ERM513: Risk and Risk Management (χειμερινό εξάμηνο) ERM521: Management Principles & Human Resources in an environment of Risk (εαρινό εξάμηνο) ERM522: Predictive Analytics in Risk Management (εαρινό εξάμηνο) ERM523: Risk Management Standards and Techniques (εαρινό εξάμηνο) ERM611: Crisis Management (χειμερινό εξάμηνο) ERM612: Business Continuity Planning (χειμερινό εξάμηνο)

I. ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Τα υποψήφια μέλη Σ.Ε.Π. σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου (18) του περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Νόμου (Ν. 234(Ι)/2002), θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών από αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Σε ορισμένες περιπτώσεις, και όπου η φύση του γνωστικού αντικειμένου το απαιτεί, μπορεί να απασχολούνται ως μέλη Σ.Ε.Π. και άτομα που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, αλλά έχουν πολύχρονη εμπειρία και βαθιά γνώση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή διακρίνονται στον συγκεκριμένο τομέα. Η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική γλώσσα ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα μέλη Σ.Ε.Π. απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου συγκεκριμένης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη συγκεκριμένων διδακτικών ή/και ερευνητικών αναγκών. Βασική λειτουργική μονάδα των προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚΥ είναι η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), η οποία καλύπτει ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Η διάρκεια κάθε Θ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και των επαναληπτικών, είναι πέντε ή δέκα μήνες, (εξαμηνιαίες ή ετήσιες Θ.Ε.). Ο χρόνος απασχόλησης των μελών Σ.Ε.Π. θα συνάδει με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου. Σε κάθε μέλος Σ.Ε.Π. συνήθως ανατίθεται ένα τμήμα. Οι υποψήφιοι που δεν απασχολούνται σε άλλο Πανεπιστήμιο, δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό, είναι δυνατό να αναλάβουν περισσότερα τμήματα. Σε ορισμένα μέλη ΣΕΠ. είναι δυνατό να ανατεθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθήκοντα Συντονιστή Θ.Ε. ή και Ακαδημαϊκού Υπευθύνου Προγράμματος. Οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Τη συνάφεια προς τη Θ.Ε. του ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου. 2. Το ερευνητικό, συγγραφικό και επαγγελματικό έργο κατά την τελευταία πενταετία. 3. Τη γενική διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμιο κατά την τελευταία πενταετία. 4. Την ειδική διδακτική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την τελευταία πενταετία και την ικανότητα χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας. 5. Τον χρόνο που ο υποψήφιος δύναται να διαθέσει για την παροχή των υπηρεσιών, και 6. Τις αξιολογήσεις από προηγούμενες ακαδημαϊκές περιόδους της τελευταίας πενταετίας (εφόσον υπάρχουν). Βάσει αυτών των κριτηρίων, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καταρτίσει ενιαίο κατάλογο κατάταξης με τριετή ισχύ (2021-2022,2022-2023, 2023-2024), από τον οποίο θα επιλέγονται τα μέλη ΣΕΠ, βάσει των εκάστοτε αναγκών του Πανεπιστημίου. Διευκρινίζεται ότι οι όροι εργοδότησης δεν εξαντλούνται στην προκήρυξη αλλά θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΑΠΚΥ και των μελών ΣΕΠ που θα επιλεγούν.

IΙ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π. Η αποζημίωση των μελών Σ.Ε.Π. του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του οργανισμού και καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου. Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση, το ύψος της αποζημίωσης των μελών Σ.Ε.Π. για τις Θ.Ε. κυμαίνεται από €250 μέχρι και €1200 μηνιαίως, ανάλογα με τον αριθμό φοιτητών σε κάθε τμήμα. Η αποζημίωση των μελών Σ.Ε.Π., θα καθορίζεται μετά την τελική ημερομηνία που οι φοιτητές έχουν δικαίωμα αποχώρησης από Θ.Ε. Τα ανωτέρω ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

ΙΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1. Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης, στο σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply από τις 21 Ιανουαρίου 2022 μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 13:00. 2. Σε ορισμένες περιπτώσεις και προκειμένου να ενημερωθεί πληρέστερα η Επιτροπή Αξιολόγησης, είναι πιθανόν να ζητηθούν από τους υποψηφίους ορισμένες από τις δημοσιεύσεις που αναφέρονται στην αίτησή τους. 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και σε τέσσερις (4) Θ.Ε. για το σύνολο των Προγραμμάτων Σπουδών. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών στο πλαίσιο των προσλήψεων και στα επακόλουθα στάδια επαγγελματικής σταδιοδρομίας και ενθαρρύνει άτομα ανεξαρτήτως φύλου ή ταυτότητας φύλου όπως υποβάλουν αίτηση για όλα τα επίπεδα στελέχωσης ακαδημαϊκού, διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου δεν κάνει καμία διάκριση σε σχέση με τη φυλή, το χρώμα, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, την εθνικότητα, την καταγωγή, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες της Νομοθεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για πληροφορίες που αφορούν στις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού, στα τηλέφωνα: +357 22411600/662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (08:30-14:30). Περισσότερες πληροφορίες για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, για τη δομή και το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών και των επιμέρους Θ.Ε., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου http://www.ouc.ac.cy.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3 θέσεις επίκουρου καθηγητή στα τμήματα Αγγλικής, Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
5 θέσεις επίκουρου καθηγητή στο ΕΚΠΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση ΔΕΠ στο τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Θέση ΔΕΠ στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
2 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Φαρμακευτικής και Πληροφορικής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ