Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 03/02/2022

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Θέση Ερευνητή Γ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του περιβάλλοντος στους νεότερους χρόνους»

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών προκηρύσσει για το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών μία (1) θέση Ερευνητή/τριας Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένου/νης Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο Ιστορία του Περιβάλλοντος στους νεότερους χρόνους (έμφαση στις ιστορικές πηγές), στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤΝΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/4-2021).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέσεις πρέπει:
α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του Ν. 4386/2016 και ισχύει σήμερα, για την αντίστοιχη βαθμίδα ερευνητών
γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής/ιδρύματος.
δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική απαγόρευση.
ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο Ψηφιακά αντίγραφα των επιστημονικών δημοσιευμάτων του υποψηφίου/ίας (στις περιπτώσεις υπό έκδοση έργων απαιτείται η επισύναψη και της σχετικής βεβαίωσης από τον εκδότη). Αντίγραφα των τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και λοιπά αποδεικτικά των γνώσεων και της εμπειρίας του/της υποψηφίου/ίας. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα της παρούσας Προκήρυξης.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) την υποψηφιότητά τους και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Πέμπτη 03.02.2022.

H μη ηλεκτρονική υποβολή της υποψηφιότητας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ, μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνιστούν λόγο μη αποδοχής της υποψηφιότητας. H παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν.4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την άρθρο 21 του Ν. 4386/2016 και της υπ’ αριθμ. 134664/2019 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β 695/4.3.2020). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο τηλέφωνο 210 7273619 και email: iie@eie.gr


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Ερευνητή Γ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του περιβάλλοντος στους νεότερους χρόνους»
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση ερευνητή Γ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας»
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση Ερευνητή Γ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ