Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 24/02/2022

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ

Θέση Ερευνητή Γ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Το Δ.Σ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών προκηρύσσει μία (1) θέση Ερευνητή/τριας Γ’ βαθμίδας (Εντεταλμένου Ερευνητή/τριας) με γνωστικό αντικείμενο Ιστορία των σχέσεων Βυζαντίου και Δύσης, 12ος-15ος αιώνας στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) (Κωδικός θέσης: ΤBΕ/ΙΙΕ/ΕΡΕ/05 -2021).

Περιγραφή Γνωστικού Αντικειμένου:
To γνωστικό αντικείμενο Ιστορία των σχέσεων Βυζαντίου και Δύσης, 12ος-15ος αιώνας καλύπτει τις σχέσεις (πολιτικές, οικονομικές, πολιτισμικές) της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας με τα κράτη της δυτικής Ευρώπης καθώς και τη συνύπαρξη του βυζαντινού κόσμου με εκείνον της λατινικής Δύσης στα πρώην βυζαντινά εδάφη υπό λατινική κυριαρχία. Απαραίτητη η συνεξέταση λατινικών και ελληνικών, γραμματειακών και αρχειακών πηγών.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο Ψηφιακά αντίγραφα των επιστημονικών δημοσιευμάτων του υποψηφίου/ίας (στις περιπτώσεις υπό έκδοση έργων απαιτείται η επισύναψη και της σχετικής βεβαίωσης από τον εκδότη). Αντίγραφα των τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ. Βεβαιώσεις/πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και λοιπά αποδεικτικά των γνώσεων και της εμπειρίας του/της υποψηφίου/ίας. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που να δηλώνεται από τους υποψηφίους ότι πληρούν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (γ), (δ) και (ε) της παρούσας Προκήρυξης.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Πέμπτη 24.02.2022

H μη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ, καθώς και η μη έγκαιρη υποβολή της υποψηφιότητας μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία συνιστούν λόγο μη αποδοχής της υποψηφιότητας. H παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν.4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από την άρθρο 21 του Ν. 4386/2016 και της υπ’ αριθμ. 134664/2019 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β 695/4.3.2020). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών στο τηλέφωνο 210 7273619 και email: iie@eie.gr


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - ΝΠΙΔ
Θέση Ερευνητή Γ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του περιβάλλοντος στους νεότερους χρόνους»
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση ερευνητή Γ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνική Ιστορία της Νεότερης Ελλάδας»
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Θέση Ερευνητή Γ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών
ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ