Ειδησεογραφικό Δίκτυο :: Εκπαίδευση Εργασία Επιχειρηματικότητα

Forum | Mobile | SiteMap | RSS | Διαφήμιση | Επικοινωνία 

Αρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ RSS Κατηγορίας
Λήξη: 15/11/2021

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Πρόσληψη διδάσκοντα του ΠΔ 407/80 με γνωστικό αντικείμενο Αγγλικά για το τμήμα Μαθηματικών

A+ A-    Αποστολή Εκτύπωση   

Η Συνέλευση του Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην υπ’ αριθμ. 38η/03.11.2021 έκτακτη συνεδρίασή της αποφάσισε την πρόσληψη διδάσκοντα/σας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-2022 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5, του ΠΔ 407/80, για το γνωστικό αντικείμενο ΑΓΓΛΙΚΑ και με την προϋπόθεση εξασφάλισης της απαιτούμενης πίστωσης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Αίτηση υποψηφιότητας
2. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση τίτλων ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να επισυνάπτεται αναγνώριση των τίτλων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
5. Αναλυτικό υπόμνημα για το επιστημονικό έργο (εάν υπάρχει)


Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α΄, της παρ.2 του αρ.1 του ν.4250/2014
(ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) ή ακριβή αντίγραφά τους. Ομοίως γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από: α) αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, β)
τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν επίσημη θεώρηση και γ) αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από νόμιμες μεταφράσεις και να έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από
πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους τίτλους που απονέμονται από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής.
Οι πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, οφείλουν να υποβάλλουν και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημιακού Τομέα ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο αποδεικνύεται η πλήρης
γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Κατόπιν της επιλογής η Γραμματεία θα πραγματοποιήσει αυτεπάγγελτα έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τους/τις υποψηφίους/ες σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου
28 του ν. 4305/2014, εντός τριών (3) μηνών μετά την έκδοση της πράξης πρόσληψής του/τους.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις να καταθέσουν την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του
Τμήματος: dmath@aegean.gr.
Επίσης, θα πρέπει να αποσταλούν σε έντυπη μορφή μέσω συστημένης επιστολής ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) στην διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος:
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα Μαθηματικών
Καρλόβασι Σάμου ΤΚ 83200
Κτίριο Hγεμονείογεμονείο
Τηλ. 2273082102
Στον ταχυδρομικό φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς εξωτερικά η σημείωση:
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν υπάρχει δυνατότητα συμπλήρωσης των δικαιολογητικών.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οφείλουν να προβούν στις απαιτούμενες διαδικασίες όπως καταγράφονται στην άνω
παράγραφο, μέχρι την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021.


Διαδώστε το άρθρο


 


Diorismos Social
Diorismos.gr στο Facebook Diorismos on Facebook Diorismos.gr στο Twitter Diorismos.gr on TwitterΑρχική » Καριέρα » ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4 Θέσεις ΔΕΠ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
3 θέσεις ΔΕΠ στα τμήματα Στατιστικής και Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πρόσληψη διδάσκοντα του ΠΔ 407/80 με γνωστικό αντικείμενο Αγγλικά για το τμήμα Μαθηματικών
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
8 θέσεις Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή στις σχολές Οικονομικών και Θετικών επιστημών
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
Θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού με το ΠΔ 407/80 στο τμήμα μηχανικών σχεδίασης προϊόντων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ